Bir Herem-dîdeden Bir Nev-demîdeye

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bir Heremdîdeden Bir Nevdemîdeye

Olmaz mı bir mutâli'i en sâf bir melek
En köhne seng-i lahde düşen bir kitabenin?
Enkâz içinde gizil kalan bir harabenin
En eski revzeninde açılmaz mı bir çiçek?

Bende sinîn içinde kalan bir harabeyim
Elbette isterim bulayım taze bir çiçek
Mümkünmi bence şi'r-i musaffâyı sevmemek
Ben kim mezâr-ı ezminede bir kitâbeyim

Ey şûh! sen o şi'r-i musaffa degilmisin?
Kim bende olmasun sana şiddetle irtibat?
Şâyân degilmi bir güle pejmürde bîsat?
Ey mâh! Sen o zühre-i zahire degilmisin?

Sen tatlı bir terâne, ben âsude bir gece,
Ben yâdigâr-ı köhne, sen ümid-i nevzuhûr
Müstakbeli hayâl ile istedikce sen gurur
Ben aglarum hayâl ile mazîyi gizlice

Altun saçınla lihye'i sîminimi benim
Mezc iylesemde ey meh-i lebriz-i ihtişam!
'alemde ictima-ı meziyyât-ı subh u şâm
Bizde tahakkuk iylesem olmazmı gültenim?

Beni sende mâ mezâma nazar eyleyim hemân;
Sen bende gör netâyic-i müstakbeli madem;
Görsün; bizi görübde pür âmâl ü pür garâm
Bir yirde mâ mezâ ile müstakbeli cihân

Ey rûh, nihâl-i hayât-ı pür âb ü tâb!
Gönlümde hâbnûş olan en tatlı hatırât
Dest-i nevâzişinle bulub taze bir hayât
Tekrar 'avdet eyleyecekdir bana şebâb!

Sevmek şebâbı bence tabi' degilmidir?
Sevdim anın içün seni ey gonca-i şebâb!
Ben itmek istesem seni sevmekden ictinâb
Sevmekde, sevmemekde gönül müstakilmidir?

Bir sevmek üzere halk olunan bî-günâh dil
Seksen yaşında müncezib olsun bir âfete!
Layık degilmi sevdicegim lütf u şefkate
Berf-i herem içinde kala rûh-ı müştail

Düşdüm diz üsti karşına seksen yaşında ben
Sen on sekiz yaşındaki destinle ey perî
Kaldır beni; vücuduma öpdürme yerleri
Kalsun revâmı yerde sana hürmet eyleyen?

Cenab Şehâbeddin