Başkumandanlık Kanunu

Vikikaynak, özgür kütüphane

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi Mustafa Kemal Paşa hazretlerine başkumandanlık tevdî'i hakkında Büyük Millet Meclisinin 5/8/37 ictimâ'ında ittifâk-ı ârâ ile kabûl edilen kânûnnâme sûreti aynen bervec-i âtî ta'mîm olunur.

Sûret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi Mustafa Kemal Paşa hazretlerine başkumandanlık tevdî'i hakkında kânûn

1 ― Memleketin mukadderâtına bi'l-fi'il [vâzı'u'l-yed] yegâne kuvvet-i âliye olan ve a'zâsından her birinin Kânûn-ı Esâsî ve Teşkîlât-ı Esâsiye Kânûnuyla hukûk ve masûniyet-i teşrî'iyesi hakkını mahfûz ve şahsiyet-i ma'neviyesi başkumandanlığı hâ'iz bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuyûd-ı âtiye ile başkumandanlık vazîfe-i fi'iliyesine kendi re'îsi Mustafa Kemal Paşa'yı me'mûr eylemişdir.

2 ― Başkumandan ordunun mâddî ve ma'nevî kuvvetini a'zamî sûretde tezyîd ve sevk idâresini bir kat daha tarsîn husûsunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona müte'allik salâhiyeti meclis nâmına fi'ilen isti'mâle me'zûndur.

3 ― Müşârün ileyhin bâlâdaki mevâd ile mevdû' sıfat ve salâhiyeti üç ay müddetle mu'teberdir. Meclis lüzûm gördüğü takdîrde bu müddetden evvel dahi bu sıfat ve salâhiyeti redd edebilir.

4 ― İşbu kânûn târîh-i neşrinden i'tibâren mer'iyü'l-icrâdır.

5 ― İşbu kânûnun icrâsına Türkiye Büyük Millet Meclisi me'mûrdur.

Kaynak: Kuruluş Safhasında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara: TBMM Basımevi. 2021. s. 232-233. ISBN 9786052089286  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.