Anderson Anayasası

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tanrı ve Din'e Dair[değiştir]

Bir Mason, sıfatının gereği, ahlak yasasına uymak zorundadır, ve eğer Sanat’ı doğru anlıyorsa, asla budala bir ateist veya dinsiz bir liberten olmayacaktır. Fakat eski zamanlarda masonlar, her ülkede, o ülkenin ya da ulusun dininden olmak –bu her ne idiyse– yükümlülüğündeydiler. Şimdi ise, özel kanıları kendilerine bırakılarak, bütün insanların mütabık oldukları dinden olmaları yeterli görülmektedir. Bu da, onları ayırt eden sıfat ve bağlantıları ne olursa olsun, iyi ve doğru, veya onurlu ve dürüst insanlar olmaktır. Böylece Masonluk, aksi takdirde birbirlerinden ebediyen uzakta kalacak kişilerin arasında bir birlik merkezi, hakiki dostluğun kazandırılmasında bir vesile olur..

Devlet Erkanı ve Memurlara Dair[değiştir]

Bir Mason, nerede yaşar ve ne işte çalışır olursa olsun, devlet otoritesi için barışçıl bir unsurdur. Ve hiçbir zaman ulusun barış ve refahına karşı entrikalar ve suikastlar içinde bulunmayacağı gibi, görevli olmadıkça da devlet idaresine müdaheleden kaçınır. Masonluk, savaş, kan dökülmesi ve karışıklıktan daima zarar görmüş olduğundan, eski krallar ve prensler, hep barış zamanlarında gelişmiş olan sanatçıları, barışsverlikleri ve bağlılıklarından dolayı teşvik etmişlerdir. Böylece rakiplerinin saldırılarını fiilen karşılamışlar ve kardeşliğin onurunu yüceltmişlerdir. Dolayısıyla, eğer bir kardeş devlete karşı isyankar olursa, hiçbir zaman o isyanında destek bulamaz. Ona ancak mutsuz bir insan olduğu için acınabilir. Sadık kardeşlik onun bu isyanını asla kabul etmez. Bu sırada hükümet gücendirilmemeli ve siyasi güvensizlik ortamı yaratılmamalıdır. Ne var ki bu kardeş, eğer başka bir suçtan mahkum olmamışsa, Locadan atılmaz, Locayla ilişkisi kesilmez.

Localara Dair[değiştir]

Loca, Masonların toplandıkları ve çalıştıkları yerdir. Dolayısıyla bu toplantıya ya da usülüne göre örgütlenmiş Masonlar cemiyetine Loca denir. Her kardeş bir Locaya katılmak ve onun iç tüzüğü ile genel tüzüklere uymak zorundadır.

Loca, toplantısına katılarak ve genel ile Büyük Locanın tüzüğü okunarak en iyi şekilde anlaşılabilir.

Eski zamanlarda hiçbir üstat veya kalfa, özellikle önceden haberdar edilmemişse, toplantıya gelmemezlik edemezdi. Üstat ve Nazırların mutlak bir zorunluluğunun engel olduğuna kanaat getirecekleri bir mazereti yoksa, ciddi bir kınamaya uğrardı.

Bir Locanın üyesi olabilmek için, iyi ve doğru, hür doğmuş, ergin yaşta, ağırbaşlı ve iyi şöhret sahibi olmak gerekir. Köleler, kadınlar, ahlaksız veya kötü şöhret sahibi kimseler Loca üyesi olamazlar.

Üstadlara, Nazırlara, Kalfalara ve Çıraklara Dair[değiştir]

Masonlar arasında her türlü yükselme, yalnız gerçek değer ve liyakat üzerine kuruludur ki böylece Lord'a daha iyi hizmet verilebilsin, kardeşler mahcup olmasın, Krali Sanat hor görülmesin. Dolayısıyla bir Üstat veya Nazır, kıdeminden değil, liyakatinden dolayı seçilir. Bu hususları yazıyla anlatmak imkansızdır. Onun için her kardeş, Locada yerini boş bırakmamalı ve bunları kardeşliğe özgü yollarla öğrenmelidir. Adaylar şunu bilmelidirler ki, bir Üstadın kendisini Çırak olarak kabul edebilmesi için ona verecek yeterli işi olmalıdır. Aday da Sanat’ı öğrenmesine, Üstadının Lord'una hizmet etmesine, kardeş yapıldıktan ve ülkenin adetlerinin gerektirdiği süre kadar hizmet verdikten sonra gereken zamanda Kalfa yapılmasına engel olabilecek bedensel bir sakatlığı bulunmayan kusursuz bir genç olmadıkça Çırak olarak alınmaz. Bir de dürüst anne babadan gelmiş olmalıdır ki, gerekli niteliklere sahip olarak, liyakatine göre Nazır, sonra Loca Üstadı, Büyük Nazır ve sonunda bütün locaların Büyük Üstadı olma şerefine erişebilsin.

Hiçbir kardeş, Kalfalıktan geçmeden Nazır, Nazırlık yapmadan Üstat, Üstat olmadan Büyük Nazır olamayacağı gibi, üst kademelerden bir centilmen, seçkin bir bilgin, seçkin bir mimar veya başka bir sanatkar, onurlu bir aile mensubu ve Locaların düşüncesine göre, müstesna bir büyük yeteneğe sahip olmadan Büyük Üstat olamaz. Görevini daha iyi, daha kolay ve daha şerefle yapabilmek için Büyük Üstadın, bir Locanın o sıradaki ya da daha önceden olmuş Üstadını kendisine Büyük Üstat Vekili seçme yetkisi vardır. O da Büyük Üstadın yokluğunda onu vekaleten temsil etme veya Büyük Üstat yetkisini bir mektupla devrederse, o nasıl hareket edecekse öyle hareket etme imtiyazına sahiptir.

Eski Locaların üst düzey ve yardımcı idarecileri olan bu hüküm sahipleri ve yöneticilere, mevkilerinin gereği bütün kardeşler tarafından, eski mükellefiyetler ve tüzükler uyarınca; tevazu, saygı ve sevgi gösterilerek, itaat edilecektir.

Çalışmada Sanatın İdaresine Dair[değiştir]

Bütün Masonlar iş günlerinde dürüstçe çalışmalıdırlar ki bayram günlerinde ve ülkenin yasa ve adetlerince belirlenmiş tatil günlerinde şerefli bir şekilde yaşayabilsinler.

Kalfaların en uzmanı Tanrı’nın işine, Üstat veya gözetmen olarak seçilecek veya atanacaktır. Altında çalışanlar kendisine Üstat diye hitap edeceklerdir. Sanatçılar her türlü kötü sözü kullanmaktan kaçınacak ve birbirlerini gücendirecek isimlerle değil, Kardeş veya Kalfa olarak çağıracaklar, gerek Locada gerekse de Loca dışında birbirlerine nazik davanacaklardır.

Kendini ehil ve becerikli bilen Üstat, Lord'un işini en makul biçimde üstlenecek, onun mallarını kendisininmiş gibi kullanacak ve hiçbir Kardeş veya Çırağa hak ettiğinden fazla ücret ödemeyecektir.

Ücretlerini adil bir biçimde alan hem Üstat hem de Masonlar, Lord'a sadık olacaklar ve onun işini, ister götürü ister gündelik olsun, dürüstçe bitireceklerdir. Gündelikle yapılması adet olan işi götürüye sokmayacaklardır.

Hiç kimse bir Kardeşin refahını kıskanmayacak, onun bitirebileceği bir iş ise işine konmayacak ve onu işinden etmeyecektir. Zira kimse, işe başlamış olan kadar çizim ve resimlere aşina olmadıkça, başkasının işini Lord'un yararına olacak şekilde bitiremez.

Bir Kalfa, Üstadın altında çalışmak üzere Nazır seçildiğinde, hem Üstada hem de Kardeşlerine karşı doğru olacak, Üstadın yokluğunda çalışmalara dikkatle nezaret edecek ve Lord'un çıkarlarını gözetecektir. Kardeşleri de kendisine itaat edeceklerdir.

Çalıştırılan tüm Masonlar, ücretlerini sızlanmadan veya itiraz etmeden, alçak gönüllülükle alacaklar ve Üstat çalışmaya son vermeden işi terk etmeyeceklerdir.

Genç Kardeşe çalışırken malzemeleri bozup ziyan etmemesi öğretilmelidir ki hem suçlanmasın hem de Kardeşlik sevgisi artarak devam etsin.

Bütün çalışma avadanlıkları Büyük Loca tarafından onaylanacaktır.

Masonluğa özgü bir işte asla düz bir işçi çalıştırılamaz. Acil bir zorunluluk olmadıkça da Hür Masonlar, hür olmayanlarla birlikte çalışmayacaklardır, zira Kardeşlere ve Kalfalara öğrettiklerini düz işçilere ve kabul edilmemiş Masonlara öğretmeyeceklerdir.

Davranışlara Dair[değiştir]

a. Toplantı Sırasında Locada

Üstattan izin almadan, özel komiteler kurulamaz veya ayrı konuşmalar yapılamaz. Münasebetsiz ve uygunsuz herhangi bir şeyden bahsedilmez. Üstadın veya Nazırların, veya Üstada hitaben konuşan herhangi bir Kardeşin sözü kesilmez. Loca ciddi ve ağırbaşlı bir konuyla ilgiliyken, gülünç ve alaycı davranılmaz. Hangi bahaneyle olursa olsun, yakışıksız bir dil kullanılmaz. Bilakis, Üstadınıza, Nazırlara ve Kalfalara gerekli saygıyı göstermeli, onları yüceltmelisiniz.

Herhangi bir şikayet vaki olur ve bir kardeş suçlu bulunursa, bu gibi uyuşmazlıkların en uygun ve yetkili yargı mercii olan Locanın hüküm ve kararına riayet edilir. Eğer Büyük Loca nezdinde temyize başvurduysanız, o zaman ona uyulmak zorundadır. Bu arada Tanrı’nın işi aksayacak olursa, bu durumda özel bir uygulama yapılabilir; ancak Loca açıkça mutlak bir zorunluluk görmedikçe, Masonluğu ilgilendiren hususlarda asla mahkemeye gidilmemelidir.

b. Loca kapandıktan sonra ve Kardeşler gitmeden önce

Masum bir şekilde eğlenebilir, imkanınıza göre birbirinize ikramda bulunabilirsiniz. Fakat her türlü israftan kaçınacak, hiçbir Kardeşi isteğinin ötesinde yemeye ve içmeye zorlamayacak, işi gerektirdiği zaman onu gitmekten alıkoymayacak, saldıran veya rahat ve özgür konuşmaya mani olabilecek birşey yapmayacak veya söylemeyeceksiniz. Zira bunlar ahengimizi bozar ve övgüye değer amaçlarımızı yıkar.

Özel küskünlükler ve kavgalar Loca kapısının dışında bırakılır. Din’e, uluslar veya devlet politikası üzerine dair hiçbir tartışma Loca kapısından içeriye sokulmaz. Biz aynı zamanda bütün uluslardan, lehçelerden, akrabalardan ve dillerdeniz. Bugüne kadar Locanın refahına olmamış ve hiçbir zaman olmayacak bütün politikalara da karşıyız.

Bu yükümlülüğe her zaman , özellikle Britanya’daki reformdan itibaren veya bu ulusların Roma Birliği ile ihtilaf ve ayrılığından beri, aksatmadan uyulmuştur.

c. Loca dışında, yabancılar yokken, Kardeşler arasında

Birbirinizi, size öğretildiği gibi, nezaketle selamlayacak, birbirinize Kardeş diye hitap edeceksiniz. Uygun görüldüğünde, görülmeden, duyulmadan ve birinin hakkını ötekine vermeden veya bir Kardeşe karşı, sanki Mason değilmişçesine doğal olan saygıyı kaybetmeksizin, birbirinizi serbestçe eğiteceksiniz. Zira tüm Masonlar aynı tesviyenin üzerinde Kardeştirler. Bununla beraber Masonluk bir kimseyi önceden sahip olduğu şereften yoksun bırakmaz, aksine onun şerefini arttırır. Özellikle Kardeşliğe layık ise, o hakkı olan kimseye şeref vermeli ve saygısızlıktan kaçınılmalıdır.

d. Mason olmayan yabancıların yanında

Sözlerinizde ve tavrınızda ihtiyatlı olmalısınız ki çok çabuk kavrayan bir yabancı bile, bilmesi uygun olmayanı keşfedip anlamasın. Bazen, Muhterem Kardeşliğin onuru için, konuşmayı değiştirecek, sözü basiretle yönlendireceksiniz.

e. Evde ve yakın çevrede

Ahlaklı ve akıllı bir kimse olarak hareket etmelisiniz. Özellikle ailenizin, arkadaşlarınızın, komşularınızın Loca ile ilgili konuları bilmesine izin vermeyin. Burada belirtilmemesi gereken sebeplerle, hem kendi hem de Eski Kardeşliğin şerefini düşüneceksiniz.

Ayrıca sağlığınızı da düşünerek, Loca saatlerini geçirdikten sonra geç vakitlere kadar evden ayrı kalmamalısınız. Oburluktan ve sarhoşluktan kaçının ki ne aileniz ihmal edilip incinsin ne de siz çalışmaktan geri kalın.

f. Yabancı bir Kardeşe karşı

Onu, ihtiyatlı bir yöntemle ve bilginizden hiçbir ipucu vermemeye özen göstererek dikkatle incelemelisiniz ki istihza ile küçümseyerek reddedeceğiniz cahil bir sahtekara aldanmayasınız.

Fakat onun doğru ve gerçek bir Kardeş olduğunu anlarsanız, ona göre ona saygı göstereceksiniz ve eğer muhtaç durumda ise, yapabilirseniz ona yardım edeceksiniz, veya nasıl yardım edilebilecekse onu öyle yönlendireceksiniz. Ona birkaç gün iş vermeli ya da çalışması için başka bir yere tavsiye etmelisiniz. Fakat imkanınızın ötesinde bir şey yapmakla yükümlü değilsiniz. Sadece, ihtiyacı olan bir Kardeşi, iyi ve doğru bir kimse olması şartıyla, aynı durumda olan başka bir ihtiyacı olan insana tercih edeceksiniz.

Sonuç[değiştir]

Bütün bu yükümlülüklere ve ayrıca size başka yoldan aktarılacak olanlara uyacak, bu eski Kardeşliğin temeli ve ana taşı, harcı ve şanı olan Kardeşlik sevgisini geliştireceksiniz. Her türlü tartışma ve kavgadan, her türlü iftira ve dedikodudan kaçınacaksınız. Herhangi bir dürüst Kardeşe başkalarının iftira etmesine izin vermeyecek, şeref ve emniyetiniz elverdiği sürece onun itibarını koruyacak ve ona her türlü yardımı yapacaksınız.

Kardeşlerden biri eğer size haksızlık ederse, kendi Locanıza veya onunkine başvurmalısınız. Gerekirse buradan Büyük Loca’nın üç ayda bir yapılan toplantısına ve buradan da Büyük Loca’nın yıllık toplantısına gidebilirsiniz. Her ulustan atalarımızın eski övgüye değer hareket tarzı bu olmuştur. Olayın çözümü için başka yol kalmadıkça asla yasaya başvurmayınız. Yabancılarla birlikte yasaya gitmenizi önlemek veya bütün davalara acilen son vermenizi istediklerinde, Üstadın ve Kalfaların dürüst ve dostça tavsiyelerini sabırla dinlemelisiniz ki böylece Masonluk mesleğini canla başla ve başarı ile kavrayabilesiniz. Fakat davalı Kardeşler veya Kalfalara gelince, Üstat ve Kardeşler nazikçe aracı olmalı, birbirlerine karşı olan Kardeşler de buna şükranla itaat etmelidirler. Eğer bu itaat uygulanmazsa, takibatı veya davalarını hınç ve öfkeyle yapılmadan, Kardeşlik sevgisini engelleyebilecek hiçbir şey söyleyip yapmadan ve hizmet etmeye devam ederek sürdürmek zorundadırlar. Öyle ki herkes, bütün gerçek Masonların, dünyanın başlangıcından beri yaptıkları ve zamanın sonuna kadar da yapacakları gibi, Masonluğun iyilik dolu etkisini görebilsin.

Amin.

Dileriz öyle olsun.