Amasya Genelgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tamim
  1. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükümet-i merkeziyemiz itilâf devletlerinin tesir ve murakabesi altında mahsur bulunduğundan deruhte ettiği mesuliyetin icâbâtını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi ma’dum tanıttırıyor. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin hal ve vaziyetini der-pîş etmek ve sadâ-yı hukukunu cihana işittirmek için her türlü tesir ve murâkabeden âzâde bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. Bunun için bi’l-mühabere her taraftan vaki olan teklif ve arzu-yı millî üzerine Anadolu’nun bi’l-vücuh en emin mahalli olan Sivas’ta millî bir kongrenin serian in’ikadı takarrür etmiştir. Bunun için tekmil Vilâyât-ı Osmaniye’nin her livasından ve fırka ihtilafatı nazarı dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar zatın sürat-i mümküne ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir sırr-ı millî halinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası lâzımdır.
  2. Vilâyât-ı Şarkiyemiz namına 10 Temmuz’da Erzurum’da in’ikadı mukarrer kongre için vilâyât-ı mezkurenin Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinden müntehap azalar zaten Erzurum’a müteveccihen yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyât-ı sairemizin murahhasları da Sivas’a vasıl olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin azası da tensib edeceği zamanda ictima-ı umumiye dahil olmak üzere Sivas’a hareket edecektir.
  3. İşbu mevada göre murahhasların Müdafaa-ı Hukuk-i Milliye Cemiyetleri ve belediye riyasetleri ve suver-i saire ile intihabı ile tahrikleri hakkındaki delâlet-i aliye-i vatanperverîlerini ve isimleri ile zaman-ı hareketlerinin telgrafla iş’arını istirham eylerim.
  4. Bu telgrafın vusulünün hemen iş’ar buyrulması rica olunur.

Kaynak: Sefer Yazıcı, ed. (2015). Milli Egemenlik Belgeleri. Ankara: TBMM Basımevi  
Telif durumu:

Çalışma, üzerinden 70 yıl geçtiğinden dolayı kamu malıdır.