Amasya Genelgesi

Vikikaynak sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
İnsan hakları belgeleri Amasya Tamimi
Tarihî belgeler
Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Madde 1 Vatanın tamamiyeti ve milletin istiklâli tehlikededir. Hükumet-i merkeziye, itilaf devletlerinin tesir ve murakabesi alanda bulunduğundan, deruhte ettiği mesuliyetin icabını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi madun tanıtıyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin, hal ve vaziyetini derpiş etmek ve seda-yı hukukunu cihana işittirmek için, her türlü tesir ve murakabeden azade bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzu-yu milli üzerine, Anadolu'nun bilvücuh en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin serian inikadı takarrür etmiştir. Bu maksatla, tekmil vilayat-ı Osmaniyenin, her livasından, fırka ihtilafatı dikkat nazarına alınmaksızın, muktedir ve milletin itimadına mazhar, üç kadar zatın süratle yola çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı, bunun bir milli sır halinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası.

Madde 2 Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması mukarrer kongre için, mezkur vilayetlerin müdafaa-i hukuk-ı milliye ve redd-i ilhak cemiyetlerinden müntehap azalar, zaten Erzurum'a müteveccihen yola çıkarılmışlardır. O vakte kadar vilayat-ı sairemizin murahhastan da Sivas'a vasıl olabileceklerinden, Erzurum kongresinin azası, tensip edeceği zamanda, umumi toplantıya iştirak etmek üzere, Sivas'a hareket edecektir.

Madde 3 Yukarıdaki mevada göre murahhaslar, müdafaa-i hukuk ve redd-i ilhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından ve sair suretlerle intihab edilecektir.

Madde 4 Bu mukarreratın tatbikatına, 3. ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa, esbak bahriye nazırı Hüseyin Rauf Bey, 15. kolordu komutanı Kazım Karabekir paşa, 13. kolordu kumandan vekili Miralay Cevdet ve 3. kolordu kumandanı Miralay Refet Bey, Canik mutasarrıfı Hamit bey, 2. ordu müfettişi Ferik Cemal Paşa, 12. kolordu kumandanı Miralay Selahattin bey, 20. kolordu kumandanı Ali Fuad Paşa, Bursa'da 17. kolordu kumandanı miralay Bekir Sami Bey, Edirne'de kolordu kumandanı Miralay Cafer Tayyar Bey ve diğer bazı mülki ve askeri mühim zevat tarafından çalışılacaktır. Bundan başka esbak Müşir Ahmed İzzet Paşa, nafia nazırı Ferid Bey ve ayan azasından Ahmed Rıza Bey gibi zevatın fikir ve mütalaaları alınacaktır.

Madde 5 Redd-i ilhak ve müdafaa-i hukuk-ı milliye cemiyetlerinin verecekleri telgrafların yalnız telgrafhanelerde kabul edilerek çekilmemesi, Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü'nden tamim edilmiştir. bBu husus suret-i kafiyede reddilerek muhaberatın behemahal serbestçe temini için tezahüratta bulunularak muhaberat temin edilecek ve temin edilinceye kadar tezahürata devam olunacaktır.

Madde 6 Teşkilat-ı askeriye ve milliye, hiçbir suretle ilga edilmeyecektir. Kumanda, hiçbir suretle terk ve ahara tevdi olunmayacaktır. Vatanın herhangi bir tarafından yeniden vaki olacak düşman işgal herakatı, umum orduyu alakadar edecek ve hasıl olan vaziyete nazaran müdafaa-i memlekete müştereken tevessül olunacaktır. Bu sebeple, kumandanlar derhal birbirlerini haberdar edeceklerdir. Esliha ve mühimmat katiyyen elden çıkarılmayacaktır.