Amasya Genelgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şifre
194
Amasya 22 Haziran 335
Ta'mîm

1 ― Vatanın tamâmiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükûmet-i merkeziyemiz İ'tîlâf devletlerinin te'sîr ve murâkabesi altında mahsûr bulunduğundan der'uhde etdiği mes'ûliyetin îcâbâtını îfâ edememekdedir. Bu hâl milletimizi ma'dûm tanıtdırıyor. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karârı kurtaracakdır. Milletin hâl ü vaz'iyetini derpîş etmek ve sadâ-yı hukûkunu cihâna işitdirmek için her dürlü te'sîr ve murâkabeden âzâde bir hey'et-i milliyenin vücûdu elzemdir. Bunun için bi'l-muhâbere her tarafdan vâki' olan teklîf ve ârzû-yı millî üzerine Anadolu'nun bi'l-vücûh en emîn mahalli olan Sivas'da millî bir kongrenin serî'an in'ikâdı takarrur etmişdir. Bunun için tekmîl vilâyât-ı Osmaniyenin her livâsından ve fırkaihtilâfâtı nazar-ı dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin i'timâdına mazhar üç kadar zâtın sür'at-i mümküne ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması îcâb etmekdedir. Her ihtimâle karşı bunun bir sırr-ı millî hâlinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzûm görülen mahallerde seyâhatin mütenekkiren icrâsı lâzımdır.

2 ― Vilâyât-ı Şarkiyemiz nâmına On Temmuzda Erzurum'da in'ikâdı mukarrer kongre için vilâyât-ı mezkûrenin Müdâfa'a-i Hukûk-ı Milliye ve Redd-i İlhâk cem'iyetlerinden müntehab a'zâlar zâten Erzurum'a müteveccihen yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyât-ı sâ'iremizin murahhasları da Sivas'a vâsıl olabileceklerinden Erzurum Kongresinin a'zâsı da tensîb edeceği zamânda ictimâ'-ı umûmîye dâhil olmak üzere Sivas'a hareket edecekdir.

3 ― İşbu mevâdda göre murahhasların Müdâfa'a-i Hukûk-ı Milliye cem'iyetleri ve belediye riyâsetleri ve suver-i sâ'ire ile intihâb ile tahrîkleri hakkındaki delâlet-i aliyye-i vatan-perverîlerini ve isimleri ile zamân-ı hareketlerinin telgrafla iş'ârını istirhâm eylerim.

4 ― Bu telgrafın vusûlünde hemen iş'âr buyurulması ricâ olunur.

HüsrevKâzımAli FuadHüseyin RaufMustafa Kemal

Kaynak: Kuruluş Safhasında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara: TBMM Basımevi. 2021. s. 18-21. ISBN 9786052089286  
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.