Alman-Osmanlı ittifak antlaşması

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
 1. Tarafeyn-i âkıdeyn, Avusturya ve Macaristan ile Sırbistan arasında mütekevvin ihtilâfa karşı kat'î ve mutlak bir bîtarafî muhâfaza etmeyi taahhüd ederler.
 2. Rusya, tedâbîr-i fi'liyye-i askeriyye ile ihtilâfa müdâhale edecek ve bu hareketi ile Almanyaca Avusturya-Macaristan'a muâvenet-i fi'liyye-i askeriyyede bulunulmasını mucib ve müstelzim bir sebeb-i harb tevlîd eyliyecek olur ise, Rusya'nın bu tavr-u-hareketi Türkiye içün dahî bir sebeb-i harb teşkil edecektir.
 3. Harb zuhûru takdirinde Almanya Türkiye'deki hey'et-i mahsûsa-i askeriyyesini Türkiye hükûmetinin emrine âmâde bulunduracaktır. Buna mukabil Türkiye hükûmeti hey'et-i mezkûreye, Türk ordusunun sevk-u-idâre-i umumiyyesine müteallik umûr-u-husûsât üzerinde –Türkiye Harbiyye nâzırı ile Alman hey'eti askeriyye reisi beyninde bu bâbda kararlaştırılan şerâite tevfikan– fi'lî ve kat'î bir nüfuz te’min edecektir.
 4. Almanya hükûmeti, Türk mülkünü lede-l-hâce, bu arâzî tehlikeye ma'rûz kaldığı takdirde silâh kuvveti ile müdâfaa etmeyi der'uhde eyler.
 5. Almanya ve Türkiye imparatorluklarını ihtilâf-ı hâzırdan tevellüd edebilecek beynelmilel teşevvüşât ve ihtilâtâta karşı sıyânet ve muhâfaza kasdı ile akdolunan işbu mukavele, isimleri bâlâda mezkûr salâhiyyetdâr murahhaslar tarafından imzâ olunduğu andan i'tibâren kesb-i mer'iyyet edecek ve sâir taahhüdât-ı mütekaabile-i mümâsile gibi 31 Kânunuevvel 1918 tarihine kadar mer'î ve câri olacaktır.

Günümüz Türkçesi[değiştir]

 1. Anlaşma tarafları Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasındaki mevcut ihtilafta tarafsız kalmayı taahhüt eder.
 2. Rusya, faal askerî adımlarla müdahale eder ve Avusturya-Macaristan dolayıyla casus foederis ile Almanya'yı karşısına alırsa, Türkiye de casus foederis koşullarına tabidir.
 3. Almanya savaş durumunda askerî misyonunu Türkiye'de bırakacaktır. Anında yürürlüğe girmiş olan, Türk savaş bakanı ekselansları ve Alman askerî misyon şefi arasında gerçekleşen önceki anlaşmalara göre, Türkiye adı geçen askerî misyonun Türk ordusunun genel komutasında etkin nüfuz sahibi olacağını garanti eder.
 4. Tehdit durumunda ve gerekli olduğunda Almanya imparatorluğu, Türkiye imparatorluğu topraklarını silahlı kuvvetlerle savunmayı taahhüt eder.
 5. İşbu anlaşma iki ülkeyi mevcut ihtilaftan doğabilecek uluslararası karışıklıklardan korumak için yapılmıştır; belirtilmiş tam yetkili kişiler tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 1918 tarihine kadar, mevcut tüm kararlarıyla bağlayıcıdır.
 6. İmza taraflarından herhangi biri antlaşma bitim tarihinden altı ay öncesine kadar antlaşmanın iptal olacağını bildirmezse antlaşma beş yıl daha uzamış olur.
 7. İşbu belge Alman kayser ekselansları, Prusya kralı ve Osmanlı imparatoru ekselansları tarafından tasdik edilecektir. Tasdikler imza tarihinden bir ay sonra takas edilecektir.
 8. İşbu antlaşma gizli kalacaktır ve imza taraflarının biri tarafından ancak diğer tarafın onayı ile yayınlanabilir.

Kaynak: Danişmend, İsmail Hami (1972). "Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarıyla ittifak etmiş olan Osmanlı devletinin «İ'tilâf-ı Müselles» denen İngiltere, Fransa ve Rusya devletlerine harb ilân ederek hiç bir lüzum olmadığı hâlde birinci cihan harbine atılıvermesi". İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. 4. İstanbul: Türkiye Yayınevi. ss. 412 . 
Telif durumu:

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imzalanan antlaşmanın metni günümüzde kamu malıdır. Mrtyalcin tarafından günümüz Türkçesine yapılan çeviri ise CC BY-SA 3.0 lisans şartlarına tabidir.