Abdürrezzâk Nevres'in İshak Ağa Çeşmesi kitâbesi için yazdığı manzume

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Çeşmesârı mâdelet deryâyi dûdi mekremet
Ebrûyi saltaneti dehrin hidîvi a'deli
Hazreti Sultan Mahmûdi hümâyûn fâl kim
Cebhesinde berk urur feyzi hafi nûri celi
Tab'ı bir ayînei heybetnümâdır kim müdâm
Hânei âyînei hurşîdi eyler müncelî
Dâveri adl azmâ dâd âveri memdûh kim
Zâtine hasisedir adli Ömer cûdi Alî
Berkü bâran gibi verdi lütfü kahrın hükmünü
Bir eli şimşîrde her dem keremde bir eli
Hâdimi dergâhına şehler kemer hançer verir
Kuvvetüzzahri hilâfettir o zorâver belî
Berri bahri bîkenar eyler hurûşi lutfile
Barhi ber eyler Hüdâ hıfzeyleye kahri velî
Kulzüm tebâr olub ahdinde emvâci sırrı âb
Tuttu dünyâyı serâser ayni cûdi eşmeli
Birgün ezcümle çekilmişdi suyu bu çeşmenin
Olmuş idi huşk leb dilteşneler müsteskali
Şöyle mahvolmuşdi âbı kim bilinmezdi anın
Ne ayağı ne başı ne âheri ne evveli
Bulamazdı gözlerin ayni hayât âsâ eğer
Olsa İskender elinde âfitâbın meş'ali
Az kalmışdı ki nâmın kuruçeşme koyalar
Bir musavver kubbeli bir kaç mücessem lûleli
Hak Teâlâ pâdişâhın ömrin efzûn eyleyüb
Düşmenin her kande varsa eylesün müsta'sali
Himmet ile eyledi evvelkiden âlâ binâ
Mühmeli oldu mükemmel hem mufassal mücmeli
Şöyle rânâ yapdı kim gözler nazîrin görmedi
Asiyâbı tündi çerhi âsümân devr ideli
Mâi berdi şöyle kim eyyâmı tâbistânda
Beykoz ehli gaalibâ derpiş iderler mankali
Çeşmei hayvan idi gûyâ zalâmi hâkde
Buldu Hızr himmetiyle anı Mahmud Hânı Velî
Görîcek hüsni hitâmın didiler târihini
Dehrin erbâbı suhen asrın ricâli ekmeli
Ben de tahsin eyleyüb en sonra tahrir eyledim
Nevresâ bir beyti pâkile dü târihi celî
Beykozun buldu suyun yapdı bu dilkeş çeşmeyi
1159
Şâhi bâlâ menzilet Sultan Mahmud Hânı Velî
1159

Kaynak: Konyalı, İbrahim Hakkı (1956). "Beykoz İshak Ağa Çeşmei Kebîri". Koçu, Reşad Ekrem. İstanbul Ansiklopedisi. 5. İstanbul: Koçu Yayınları. ss. 2653-2654 . 
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.