Zeytun'a acilen asker gönderilmesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Zeytun'a acilen asker gönderilmesi
Zeytun'da silahlı Ermeni ahalinin Hükûmet Dairesi'ni kuşattığı, aşayişin tamamen ortadan kalktığı, memurların korku ve endişe içerisinde oldukları, kazada olayların üstesinden gelecek miktarda asker bulunmadığından, buraya acilen asker sevk edilmesi gerektiği (Tarih: 20 Nisan 1909) (DH. MKT. PRK, 2828/8)

Telgrafnâme
Numara: 4748

Müsta‘celdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

C. fî 6 Nisan sene [1]325. Bugün mufassal iki telgrafnâme ile vilâyetin ahvâli ve Maraş vukuâtı bildirilmiş ve emr-i âlî-i nezâret-penâhîleri muntazar bulunmuşdur. Ol bâbda.

Fî 6 Nisan sene [1]325

Haleb Valisi
Reşid

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: Fî 29 Rebîülevvel sene [1]327 - Fî 7 Nisan sene [1]325

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne, Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Zeytun'daki Ermeni ahali müsellahan Daire-i Hükûmet'i muhasara etdiklerine ve asayiş külliyyen muhtel olup memurîn-i mahalliyenin havf u halecân içinde bulunduklarına dair mahall-i mezkûr kaymakam ve kumandanının Maraş Mutasarrıflığı'ndan tebliğ olunan iki kıt‘a telgrafnâmeleri suretlerinin nakliyle Zeytun'un malum olan ehemmiyet ve nezaketinden ve orada mevcud iki bölük askerden ibaret bir kuvve-i kalîle ile iş görmek kâbil olamayacağından bahs ile hemen bir kuvve-i kâfiye-i askeriyenin tedarik ve sevki lüzumunu mutazammın Haleb Vilâyeti'nden vârid olan 6 Nisan sene [1]325 tarihli //telgrafnâmenin sureti leffen savb-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine tisyâr kılınmış olmakla mündericâtına ve ehemmiyet-i maslahata nazaran serî‘an ifa-yı muktezâsına himem.//


Telgraf

Haleb Vilâyeti'ne

C. 6 Nisan sene [1]325. Zeytun'a hemen asker sevki lüzumu Harbiye Nezâreti'ne yazılmışdır. Ol bâbda.