Yüksek Seçim Kurulu'nun yurt dışı seçim iş ve işlemlerinde yapılacak harcamalarla ilgili kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
18 Mart 2023 CUMARTESİ
Sayı: 32136

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/145


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri Harcamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Ulusal iradenin sağlıklı ve serbest biçimde oluşabilmesi amacıyla 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79'uncu maddesi; seçimlerin yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasını kurala bağlamış; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

Bu kapsamda, Kurulumuzca uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak hazırlanan 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanmaları amacıyla, Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri Harcamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 200 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla "Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri Harcamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 200 sayılı Genelge"nin kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin;

a) Dışişleri Bakanlığına,

b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

c) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

gönderilmesine,

3- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

16.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Talip BAKIR


Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Mahmut AKGÜN


Üye
İsmail KALANDER
Üye
Ali ÇOPURYURT DIŞI SEÇİM İŞ VE İŞLEMLERİ HARCAMALARINDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLARA DAİR 200 SAYILI GENELGE


Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelgenin amacı; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin oy kullanmaları amacıyla, seçim iş ve işlemleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Harcamaların yapılması

MADDE 2- Bu Genelge kapsamındaki seçim iş ve işlemlerine yönelik tüm harcamalar, yurt içinde kesin ödeme, yurt dışında ön ödeme suretiyle karşılanır.

Tanımlar

MADDE 3-Bu Genelge'nin uygulanmasında;

Konsolosluk şefi: Konsoloslukların, başkonsolos, konsolos, muavin konsolos ve konsolosluk ajanı unvanlarından birini taşıyan ya da yerine görevlendirilen en üst yöneticisini,

Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin büyükelçi ile maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisini,

Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeleri,

Yurt dışı temsilcilik: Sandık kurulmasına karar verilen büyükelçilik ve başkonsoloslukları,

ifade eder.

Harcama yetkisi

MADDE 4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31’inci maddesi kapsamında merkezde yapılacak harcamalar için Yüksek Seçim Kurulu Seçim Hizmetleri Genel Müdürü, yurt dışında yapılacak harcamalar için ödenek gönderme belgesiyle kendisine harcama yetkisi verilen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı harcama yetkilisidir.

Harcama yetkilisi mutemedi

MADDE 5- Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve (kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak) yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan personeldir. Bunlar seçim yapılacak dış temsilciliğin türüne göre;

- Misyon şefleri (büyükelçiler),

- Başkonsoloslar (konsolosluk şefi)’dır.

Harcamalar

MADDE 6- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde, yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla yapılması öngörülen ve aşağıda sıralanan tüm giderler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına tahsis edilen "05.3 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler) bütçe tertibinden karşılanır.

6-1. Kargo Giderleri;

- Diplomatik kargo,

- Havaalanı giderleri,

- Diplomatik kurye,

- Diğer kargo giderleri

6-2. Kiralama Giderleri;

- Taşınmaz (seçimde kullanılacak yerler),

- Taşıt (ihtiyaç halinde şoför ile birlikte),

- Donanım ve teçhizat,

- Depo,

- Tuvalet,

- Seçim oy verme araçları (sandık, kabin, masa vb.),

- Otopark,

- Diğer kiralama giderleri.

6-3. Hizmet Alımları

- Güvenlik,

- Temizlik,

- Acil sağlık,

- Montaj/demontaj,

- Taşıma,

- Banka komisyonları,

- Diğer hizmet alımları.

6-4. Sigorta Giderleri

6-5. Mal ve Sarf Malzemesi Alım Giderleri

6-6. Haberleşme Giderleri

- İnternet abonelik ve kurulum giderleri,

- Sandık alanı yerel ağ kurulum giderleri,

- Karasal iletişim abonelik giderleri,

- Yedeklilik, modem, router giderleri,

- Yedeklilik abonelik giderleri,

- Dışişleri Bakanlığı-Yüksek Seçim Kurulu iletişim hattı abonelik giderleri,

- Dışişleri Bakanlığı-Yüksek Seçim Kurulu iletişim hattı güvenlik cihazları giderleri,

- Telefon ve faks giderleri,

- Diğer haberleşme giderleri.

6-7. Seçim Yapılacak Ülkelerdeki Yasal Yükümlülükler veya Yerel Makamların Talep Edebileceği Diğer Giderler

6-8. Kur Farklarından Doğan Giderler

6-9. Yurt Dışı Ücret Kararında Belirtilen Günlük Ücret Giderleri

6-10. Seçimlere İlişkin Diğer Giderler

İhtiyaçların temini

MADDE 7- Bu Genelgenin 6’ncı maddesinde sayılan yurt dışı seçim iş ve işlemleri için yapılacak harcamalar, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin (i) bendi uyarınca doğrudan temin yoluyla karşılanır.

Bu maddeye göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, kendisine ihale yetkisi verilen harcama yetkilisi mutemedi tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Harcamaların yapılması, ön ödeme ve harcamaların mahsup işlemi

MADDE 8- Harcama yetkilisi tarafından, harcama yetkilisi mutemedine harcama talimatı verilmek suretiyle harcamalar yapılır. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilisi tarafından harcama yetkilisi mutemedine, harcamaların yurt dışında yapılacağı dikkate alınmak suretiyle kaynakların verimli, etkili ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması yanında, seçim iş ve işlemlerinde bir aksama ve gecikmeye mahal verilmemesi için seçim iş ve işlemlerine ilişkin harcamalarla ilgili olarak ihale yapma (doğrudan temin usulüyle) ve sözleşme düzenleyip imzalama yetkisi de devredilebilir.

Her bir dış temsilcilik tarafından, seçim için özel olarak açılacak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilecek banka hesaplarına harcama yetkilisi mutemedi adına ön ödeme gönderilir. Ön ödemeler yalnızca yurt dışındaki seçim iş ve işlemleri için kullanılır. Seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi için yurt dışı harcama yetkilisi mutemedine gönderilen ön ödemeler “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Harcama yetkilisi mutemedi tarafından, seçim iş ve işlemlerine ait harcamalar gerçekleştirildikten sonra ön ödeme mahsup süreleri içinde, harcamalara ilişkin tüm belgeler ve çevirileri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına mahsup edilmek üzere gönderilir.

Artan tutarlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra, dış temsilcilikler tarafından konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, hasılat cetveli içeriğinde Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilir. Kayıtlara alınan tutarlar Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen usullere göre kaydî olarak Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilerek ön ödemelere ilişkin kayıtlar kapatılır.

Ön harcamalar

MADDE 9- Seçim iş ve işlemleri için gerekli olan ön harcamalar (depozito, avans, komisyon vb.), Dışişleri Bakanlığının talebi ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanının harcama talimatı ile harcama yetkilisi mutemedi tarafından 8’inci maddedeki usule göre gerçekleştirilir.

Sözleşme yapılması

MADDE 10- Harcama yetkilisi mutemedi tarafından, seçim iş ve işlemleri için bu Genelgenin 6’ncı maddesinde belirtilen ve harcama yetkilisi tarafından verilecek harcama talimatında sözleşmeye bağlanmasına gerek görülen harcamalar, sözleşmeye bağlanmadan yapılamaz.

Yurt dışında hazırlanan sözleşmelerde bulunması gereken hususlar ile ödeme şartları, sözleşmenin yapıldığı ülke mevzuatına göre yürütülür.

Vergi iadesi

MADDE 11- Diplomatik muafiyetler çerçevesinde vergi iadesi alınmasına ilişkin işlemler süresinde yapılarak tahsil edilen tutarlar, dış temsilcilikler tarafından konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, hasılat cetveli içeriğinde Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilir.

Diğer hükümler

MADDE 12- Bu Genelgede hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Kanunlara ait alt düzenlemeler uyarınca işlem yapılır.

Dayanak

MADDE 13- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak hazırlanan bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 16.03.2023 tarih ve 2023/145 sayılı kararı ile 200 sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir.


Kaynak: "2023/145 sayılı YSK Kararı ve eki Genelge" (PDF). resmigazete.gov.tr. 18 Mart 2023. 18 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.