Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının üretimine ilişkin şartname hakkındaki kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
24 Mart 2023 CUMA
Sayı: 32142

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/224


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulaları ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde olması halinde kullanılması muhtemel birleşik oy pusulalarının (Evet-Hayır) basımına 12 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanacak ve basım işi en geç 19 Nisan 2023 Çarşamba günü tamamlanacaktır.

Milletvekili seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete’de ilanının yapılacağı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanacaktır.

Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulunun 11.03.2023 tarihli ve 2023/96 sayılı Kararıyla; Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım - döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinin onbeşinci bendi uyarınca, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (360-380) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (400)'ü aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmiştir.

Kurulumuzun 09.02.2023 tarihli ve 2023/43 sayılı Kararı ile görme engelli oy kullanma şablonunun üretilmesi ve her seçim türü için her bir sandığa bir adet gönderilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurulumuzca verilen 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Karar ile kabul edilen 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanan Seçim Takvimi gereğince, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe tarihinde oy verme işlemi başlayacaktır.

Kurulumuzca 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 48 yerde geçici gümrük kapısı seçim kurulu,

Yine Kurulumuzca 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 74 ülke 152 yer Yurt Dışı Temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştur.

Yurt içinde mahallelerde kullanılacak birleşik oy pusulaları (390)’lık, köylerde kullanılacak birleşik oy pusulaları (410)'luk, gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulaları (390)Tık paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paket ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, yurt dışı temsilciliklerde kullanılacak birleşik oy pusulaları ise (720)Tik paketler hâlinde hazırlanarak, yeteri kadar paket yurt dışı temsilciliklere gönderilir.

Birleşik oy pusulalarının öngörülemeyen sebeplerle kullanılamaz hâle gelmesi riski dikkate alınarak ihtiyaten yurt içinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına (geçici gümrük kapısı seçim kurulları dâhil) 5 paket ve dış temsilciliklerde kurulan komisyonlarca gerektiğinde kullanılmak üzere her temsilciliğe l’er paket ek olarak gönderilir. Söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanak ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Bu açıklamalar doğrultusunda; Yurt içinde mahallelerde tahmini 169.721 sandıkta, köylerde tahmini 21.015 sandıkta olmak üzere toplam 190.736 sandıkta 60.904.499 seçmen oy kullanacaktır. Yurt dışında ise; tahmini 3.286.786 seçmen 4.969 sandıkta oy kullanacaktır.

Bu hükümler çerçevesinde, birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonu üretimi işinin, birleşik oy pusulaları için Kurumumuzca hazırlanan teknik şartnameye göre, görme engelli oy kullanma şablonunun ise numuneye uygun olarak yaptırılması, işin seçim işi olması, önemi, İvediliği ve herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmemesi gerektiği ile ihale süreci için öngörülen sürenin yeterli olmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde; zaman ve dağıtım süreçleri de göz önünde bulundurularak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (e) bendi veya aynı Kanun’un 22/i maddesi çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce temin edilmek suretiyle karşılanması gerektiği değerlendirilmekle, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Kanun'un 14/1 ve 78/1 maddeleri, seçimde kullanılacak birleşik oy pusulalarını bastırma ile aynı Kanunun 14/3 maddesi gereğince görme engellilerin oy kullanabilmesi için oy kullanma şablonu yaptırılması ve ilçe seçim kurullarına ulaştırma görev ve yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak oy pusulaları ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde olması halinde kullanılması muhtemel birleşik oy pusulalarının (Evet-Hayır) basımına 12 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanacak ve basım işi en geç 19 Nisan 2023 Çarşamba günü tamamlanacaktır.

Milletvekili seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete’de ilanının yapılacağı 19 Nisan 2023 Çarşamba günü başlanacaktır.

Kurulumuzun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı eki seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı Seçimi birinci oylaması ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe tarihinde oy verme işlemine başlanacaktır.

Kurulumuzun 09.02.2023 tarihli ve 2023/43 sayılı Kararı ile görme engelli oy kullanma şablonunun üretilmesi ve her seçim türü için her bir sandığa bir adet gönderilmesine karar verilmiştir.

Kurulumuzca 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 48 yerde geçici gümrük kapısı seçim kurulları, yine, Kurulumuzca 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 74 ülke 152 yer Yurt Dışı Temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştur.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Kullanılacak oy pusulasının şekli” başlıklı 15’inci maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında, Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılacağı, bu oy pusulalarının "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan özel surette yaptırılmış kâğıtlara bastırılacağı, 298 sayılı Kanun’un 14/3’üncü maddesi ile görme engellilerin oy kullanabilmesi için uygun şablonun yaptırılacağı belirtilmiştir.

Bu duruma göre,

6271 sayılı Kanun’un “Kullanılacak oy pusulasının şekli” başlıklı 15’inci maddesinde;

"(1) Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “Cumhurbaşkanı Adayları” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen adayların adı ve soyadı yer alır.

(2) Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılır.

(3) Kullanılacak birleşik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, birleşik oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Gerekli ödenek Maliye Bakanlığınca karşılanır."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (5,5) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki sıralaması, 6271 sayılı Kanun'un 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre Yüksek Seçim Kurulunca çekilecek kurayla belirlenir. Kurayla belirlenen sıralama; seçimin ikinci oylamaya kalması hâlinde de geçerlidir.

Birleşik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAŞKANI ADAYLARI” ibaresi 17 punto ile başlık olarak koyu, büyük harflerle yazılır.

Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) santimetre ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğraflarının altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto ve büyük harflerle yazılır.

Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde; 17x7,5 santimetre ebadında bakış vaziyetine göre sol yansı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi (Pantone Renk Kodu: 723 U) renk üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan, 30 punto siyah renkle yazılı birleşik oy pusulası kullanılır.

2839 sayılı Kanun’un “Kullanılacak oy pusulasının şekli” başlıklı 26’ncı maddesinde;

"Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları ile bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır:

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır.

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır.

İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dâhil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. İttifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dâhil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.

c) Siyasi parti sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

d) Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere, (0,75) santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

Siyasi parti sütunlarının altında bağımsız adaylara yer verilmez. Ancak, bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, siyasi parti adaylarından sonra kalın bir çizgi çizildikten ve beş santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tekrar bir çizgi çizilerek, kalan bağımsız adaylar filigranlı kağıt ebadına uygun olarak yerleştirilir.

e) Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılır. Herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamaz.

f) Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak bastırılır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adlan mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılır. Birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılamaz.

Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılacak birleşik oy pusulaları, bu maddede öngörülen usul ve esaslara göre hazırlanır."

hükmü ile 298 sayılı Kanun’un "Yurt dışı seçmenlerin oy verme yöntemleri ve genel ilkeler" başlıklı 94/A maddesinde; "...Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur.

Yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy verebilirler.

Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler...” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu oy pusulalarının basımı işinde; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü depolarında bulunan beyaz renkli filigranlı 1. hamur;

- 2.410 ton 70gr/m2 70 cm’lik bobin kağıdın,

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmasına,

Öte yandan, birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonu üretimi işinin; birleşik oy pusulaları için Kurumumuzca hazırlanan teknik şartnameye göre, görme engelli oy kullanma şablonunun ise numuneye uygun olarak yaptırılması, işin seçim işi olması, önemi, ivediliği ve herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmemesi gerektiği ve ihale süreci için öngörülen sürenin yeterli olamayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde; zaman ve dağıtım süreçleri de göz önünde bulundurularak 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (e) bendi veya 22/i maddesi çerçevesinde temin edilmek suretiyle Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce karşılanması,

Birleşik oy pusulası ile oy pusulasına uygun her seçim türü için her sandığa birer adet olacak şekilde görme engelli oy kullanma şablonu gönderilerinin yurt içinde PTT Kargo, yurt dışında THY A.O. ile dağıtımının gerçekleştirilmesi, PTT A.Ş. ve THY A.O. ile sözleşme yapılması ve bu sözleşme bedellerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim giderleri tertibinden ödenmesi,

gerekmektedir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Bu açıklamalar çerçevesinde; 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının Kurul kararına ekli oy pusulası basımı işine ilişkin teknik şartnameye bağlı kalınmak suretiyle, birleşik oy pusulası basımı ile oy pusulasına uygun her seçim türü için her sandığa birer adet olacak şekilde görme engelli oy kullanma şablonu yaptırılması işinin, 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (e) bendi veya 22/İ maddesi çerçevesinde temin edilmek suretiyle Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce karşılanmasına,

2- A) Cumhurbaşkanı seçiminde;

a) Birinci oylamada kullanılmak üzere; aşağıda ayrıntısı belirtildiği üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet bastırılmasına,

Yurt dışı için; 4.969 Paket X 720 Adet = 3.577.680 Adet,
Gümrükler için; 2.960 Paket X 390 Adet = 1.154.400 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 169.721 Paket X 390 Adet =66.191.190 Adet,
Köylerde; 21.015 Paket X 410 Adet = 8.616.150 Adet,
Yurt içi Yedek; 4.865 Paket X 390 Adet = 1.897.350 Adet,

b) Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde ikinci oylamada kullanılmak üzere; detayları (a) bendinde belirtilen paket ve miktarlarda olmak üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet bastırılmasına,

c) Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın Referandum şeklinde yapılması halinde Referandumda kullanılmak üzere (mevcut stoklar gözetilerek) toplam: 11.500 Pakette 5.360.000 Adet bastırılmasına,

Yurt dışı için; 2.500 Paket X 720 Adet = 1.800.000 Adet,
Gümrükler için; 1.000 Paket X 390 Adet = 390.000 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 4.000 Paket X 390 Adet = 1.560.000 Adet,
Köylerde; 2.500 Paket X 410 Adet = 1.025.000 Adet,
Yurt içi Yedek; 1.500 Paket X 390 Adet = 585.000 Adet,

Genel toplamda; 418.560 Pakette 168.233.540 Adet bastırılmasına,

B) Milletvekili genel seçiminde; aşağıda ayrıntısı belirtildiği üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet bastırılmasına,

Yurt dışı için; 4.969 Paket X 720 Adet = 3.577.680 Adet,
Gümrükler için; 2.960 Paket X 390 Adet = 1.154.400 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 169.721 Paket X 390 Adet =66.191.190 Adet,
Köylerde; 21.015 Paket X 410 Adet = 8.616.150 Adet,
Yurt içi Yedek; 4.865 Paket X 390 Adet = 1.897.350 Adet,

olmak üzere Genel Toplamda 622.900 Pakette 249.670.310 Adet, Birleşik Oy Pusulası bastırılmasına;

3- Cumhurbaşkanı seçiminde (1. ve 2. oylama dahil), milletvekili genel seçiminde ve Cumhurbaşkanı seçiminin referandum şeklinde yapılması halinde; oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturularak görme engelli oy kullanma şablonunun aşağıda belirtilen miktarlarda,

Yurt dışı için; 4.969 X 4 = 19.876 Adet,
Gümrükler için; 2.960 X 4 = 11.840 Adet,
Yurt içi için; 190.736 X 4 = 762.944 Adet,
Yurt içi yedek; 4.865 X 4 = 19.460 Adet

olmak üzere Genel Toplamda 814.120 adet görme engelli oy kullanma şablonu yaptırılmasına,

4- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğünün depolarında bulunan beyaz renkli filigranlı 1. hamur;

- 2.410 ton 70gr/m2 70 cm'lik bobin kâğıdın,

Cumhurbaşkanı seçimi, Milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmasına,

Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür deliklerinin oluşturularak görme engelli oy kullanma şablonunun, her seçim türü için her sandığa birer adet olacak şekilde, kolay eğilip bükülmeyen, küçük darbeler karşısında zarar görmeyen kalınlıkta 250 g/m2 ±%5 Bristol kâğıt malzemeden üretilmesine; 09.02.2023 tarihli ve 2023/43 sayılı Kararın bu hükme aykırı olan hükümlerinin uygulanmayacağına,

5- Birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak/yaptırılarak seçim kurullarına gönderilmesine,

6- Birleşik oy pusulası ile görme engelli oy kullanma şablonu gönderilerinin yurt içinde PTT Kargo, yurt dışında THY A.O. ile dağıtımının gerçekleştirilmesi, PTT A.Ş. ve THY A.O. ile sözleşme yapılması ve bu sözleşme bedellerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim giderleri tertibinden ödenmesine,

7- Birleşik oy pusulası basımı işine ilişkin ekli şartnamenin kabulü ile basım işinin ve birleşik oy pusulasına uygun görme engelli oy kullanma şablonu üretimi işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talimatları ve aşağıdaki teslimat programına uygun olarak yürütülmesine,

14 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLE 28.
DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK
BİRLEŞİK OY PUSULALARI İLE GÖRME ENGELLİ OY KULLANMA
ŞABLONU ÜRETİMİ İŞİ TESLİMAT PROGRAMI
5 Nisan 2023
Çarşamba
SÖZLEŞME İMZALANMASI
6 Nisan 2023
Perşembe
Yüklenicinin güvenlik kameraları ile jenaratör temini
7 Nisan 2023
Cuma
Filigranlı Oy Pusulası Kağıtlarının ebatlanmak üzere yükleniciye sevki
8 Nisan 2023
Cumartesi
9 Nisan 2023
Pazar
10 Nisan 2023
Pazartesi
11 Nisan 2023
Salı
12 Nisan 2023
Çarşamba
Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylama Oy Pusulaları ile Oy Pusulalarına Uygun Görme Engelli Oy Kullanma Şablonunun üretimine başlanılması (Baskı + Kesim + Paketleme)
13 Nisan 2023
Perşembe
14 Nisan 2023
Cuma
15 Nisan 2023
Cumartesi
16 Nisan 2023
Pazar
17 Nisan 2023
Pazartesi
18 Nisan 2023
Salı
19 Nisan 2023
Çarşamba
Saat: 17.00’de Cumhurbaşkanı Seçimi Birinci Oylama Oy Pusulaları ile Oy Pusulalarına Uygun Görme Engelli Oy Kullanma Şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)

Saat: 24.00'te Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt Dışında kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimine başlanması (Baskı + Kesim + Paketleme)

20 Nisan 2023
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt Dışında kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimi (Baskı + Kesim + Paketleme)
21 Nisan 2023
Cuma
Saat: 12.00’de Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt Dışında kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)

Saat: 13.00'te Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Gümrüklerde kullanılacak oy pusulaları ile

22 Nisan 2023
Cumartesi
Saat: 12.00'de Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Gümrüklerde kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)

Saat: 13.00'te Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt İçinde kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimine başlanılması (Baskı + Kesim + Paketleme)

23 Nisan 2023
Pazar
Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt içinde kullanılacak oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimi (Baskı + Kesim + Paketleme)
24 Nisan 2023
Pazartesi
25 Nisan 2023
Salı
26 Nisan 2023
Çarşamba
27 Nisan 2023
Yurt dışında ve
gümrüklerde oy
kullanmaya başlama
28 Nisan 2023
Cuma
29 Nisan 2023
Cumartesi
30 Nisan 2023
Pazar
1 Mayıs 2023
Pazartesi
2 Mayıs 2023
Salı
3 Mayıs 2023
Çarşamba
4 Mayıs 2023
Perşembe
5 Mayıs 2023
Cuma
6 Mayıs 2023
Cumartesi
7 Mayıs 2023
Pazar
Saat: 17.00'de Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yurt içinde kullanılacak oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)
8 Mayıs 2023
Pazartesi
DAĞITIM
9 Mayıs
Salı
10 Mayıs
Çarşamba
11 Mayıs
Perşembe
12 Mayıs
Cuma
13 Mayıs
Cumartesi
14 Mayıs
Pazar
Yurt içinde oy kullanma günü
15 Mayıs
Pazartesi
Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Oylamaya kalması halinde;

Saat: 20.00'de Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimine başlanılması (Baskı + Kesim + Paketleme)

16 Mayıs
Salı
Saat: 17.00'de Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. oylama oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)

Saat: 18.00'de Yurt içinde kullanılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimine başlanılması

17 Mayıs 2023
Çarşamba
Yurt içinde Cumhurbaşkanı seçimi 2. oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun üretimi (Baskı + Kesim + Paketleme)
18 Mayıs 2023
Perşembe
19 Mayıs 2023
Cuma
20 Mayıs 2023
Yurt dışında ve
gümrüklerde oy
kullanmaya başlama
21 Mayıs 2023
Pazar
22 Mayıs 2023
Pazartesi
Saat: 17.00’de yurt içinde kullanılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonunun son teslimi (Baskı + Kesim + Paketleme)
23 Mayıs 2023
Salı
DAĞITIM
24 Mayıs
Çarşamba
25 Mayıs
Perşembe
26 Mayıs
Cuma
27 Mayıs
Cumartesi
28 Mayıs 2023
Pazar
Yurt içinde Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy kullanma günü

8- Kırpıntı kâğıtların Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve/veya Yüklenici firma araçları ile Devlet Arşivleri Başkanlığı’na alındı belgesi karşılığında teslim edilerek buna ilişkin makbuzun Yüksek Seçim Kuruluna tevdi edilmesine,

9- Karar örneğinin;

a) Dışişleri Bakanlığına,

b) Geçici gümrük kapısı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

ç) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

d) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

e) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,

f) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine,

g) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığına gönderilmesine,

ğ) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

23.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA
Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALANDER
14 MAYIS 2023 TARİHİNDE BİRLİKTE YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI
SEÇİMİ VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE KULLANILACAK
BİRLEŞİK OY PUSULALARI İLE GÖRME ENGELLİ OY KULLANMA
ŞABLONU ÜRETİMİ İŞİNDE UYGULANACAK USUL VE
ESASLARI GÖSTERİR ŞARTNAME

Kapsam

MADDE 1- Bu şartname, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, kesimi ile görme engelli oy kullanma şablonu üretimi ve paketlenmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

İşin türü ve miktarı

MADDE 2- Cumhurbaşkanı seçiminde;

a) Birinci oylamada kullanılmak üzere; aşağıda ayrıntısı belirtildiği üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet (4 renkli trigromi) bastırılması,

Yurt dışı için; 4.969 Paket X 720 Adet = 3.577.680 Adet,
Gümrükler için; 2.960 Paket X 390 Adet = 1.154.400 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 169.721 Paket X 390 Adet =66.191.190 Adet,
Köylerde; 21.015 Paket X 410 Adet = 8.616.150 Adet,
Yurt içi Yedek; 4.865 Paket X 390 Adet = 1.897.350 Adet,

b) Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde ikinci oylamada kullanılmak üzere; detayları (a) bendinde belirtilen paket ve miktarlarda olmak üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet (4 renkli trigromi) bastırılması,

c) Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde referandumda kullanılmak üzere toplam: 11.500 Pakette 5.360.000 Adet (2 renkli) bastırılması,

Yurt dışı için; 2.500 Paket X 720 Adet = 1.800.000 Adet,
Gümrükler için; 1.000 Paket X 390 Adet = 390.000 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 4.000 Paket X 390 Adet = 1.560.000 Adet,
Köylerde; 2.500 Paket X 410 Adet = 1.025.000 Adet,
Yurt içi Yedek; 1.500 Paket X 390 Adet = 585.000 Adet,

olmak üzere Genel toplam; 418.560 Pakette 168.233.540 Adet,

Milletvekili Genel Seçimlerinde; aşağıda ayrıntısı belirtildiği üzere toplam: 203.530 Pakette 81.436.770 Adet (4 renkli trigromi) bastırılması,

Yurt dışı için; 4.969 Paket X 720 Adet = 3.577.680 Adet,
Gümrükler için; 2.960 Paket X 390 Adet = 1.154.400 Adet,
Yurt içi için;
Mahallelerde; 169.721 Paket X 390 Adet =66.191.190 Adet,
Köylerde; 21.015 Paket X 410 Adet = 8.616.150 Adet,
Yurt içi Yedek; 4.865 Paket X 390 Adet = 1.897.350 Adet,

olmak üzere Genel Toplamda toplam: 622.090 Pakette 249.670.310 Adet, Birleşik Oy Pusulası bastırılması;

Cumhurbaşkanı seçiminde (1. ve 2. oylama dahil), Milletvekili Genel Seçiminde ve Cumhurbaşkanı seçiminin referandum şeklinde yapılması halinde; oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturularak görme engelli oy kullanma şablonunun aşağıda belirtilen miktarlarda,

Yurt dışı için; 4.969 X 4 = 19.876 Adet,
Gümrükler için; 2.960 X 4 = 11.840 Adet,
Yurt içi için; 190.736 X 4 = 762.944 Adet,
Yurt içi yedek; 4.865 X 4 = 19.460 Adet

olmak üzere Genel Toplamda 814.120 adet görme engelli oy kullanma şablonu yaptırılması,

gerekmektedir.

Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 203.530 Pakette 81.436.770 Adet (4 renkli trigromi) birleşik oy pusulası baskı işi ile 203.530 Adet görme engelli oy kullanma şablonu yaptıramayacaktır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerde makine ve teçhizata ilişkin aranılacak asgari şartlar

MADDE 3- İsteklilerin;

- En az 8 adet asgari 70x100 cm ebadında ve en az 4 renkli ofset baskı makinasına,

- En az 4 adet kağıt kesim makinasına (Giyotin),

- En az 3 adet naylon shrink makinasına,

- Yukarıda belirtilen makinelerin elektrik güçlerini karşılayabilecek kapasitede jeneratöre,

İşin yapılacağı yerin;

- Su basma riski olmayan ve kağıt sirkülasyonuna uygun olacak yeterlilikte kapalı alana,

- Günde asgari 22 saat çalışma kapasitesine,

- Bu makineler ile bu şartnamede tanımlanan işi teslimat programına uygun olarak teslimatı sağlayacak sayıda ve yeterlilikte personele,

sahip olması gerekir.

Kullanılacak birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonu kağıtlarının nitelikleri

MADDE 4- Birleşik oy pusulalarının basımında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği Yüksek Seçim Kurulunca “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı olarak özel surette imal ettirilmiş olan ve Yükleniciye teslim edilecek olan beyaz renkli 1. hamur yaklaşık;

- 2.410 ton 70gr/m2 70 cm’lik bobin kağıt,

kullanılacaktır. Bobin kağıtların ebat kağıda dönüştürülmesine ilişkin kesim işlemleri Yüklenici tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır.

Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, yüklenici tarafından, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür deliklerinin oluşturularak görme engelli oy kullanma şablonunun, her seçim türü için her sandığa birer adet olacak şekilde, kolay eğilip bükülmeyen küçük darbeler karşısında zarar görmeyen kalınlıkta 250 g/m2 ±%5 Bristol kâğıt malzemeden verilecek numunesine uygun şekilde üretilecek veya ürettirilecektir.

Kullanılacak birleşik oy pusulalarının şekli

MADDE 5- Cumhurbaşkanı seçimi için;

a) Birinci oylamada kullanılacak birleşik oy pusulası ile seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda kullanılacak birleşik oy pusulalarında “CUMHURBAŞKANI ADAYLARI” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen adayların adı ve soyadı yer alacaktır.

b) Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki sıralaması, 6271 sayılı Kanun’un 15'inci maddesinin birinci fıkrasına göre Yüksek Seçim Kurulunca çekilecek kurayla belirlenir. Kurayla belirlenen sıralama; seçimin ikinci oylamaya kalması hâlinde de geçerlidir.

c) Birleşik oy pusulasında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (5,5) cm olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) cm ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacaktır.

ç) Birleşik oy pusulasının en üstüne “CUMHURBAŞKANI ADAYLARI” ibaresi 17 punto ile başlık olarak büyük harflerle yazılacaktır.

d) Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerine ayrılan sütun içine (3,8x4,6) cm ebadında arka fonu beyaz (arka fonda bayrak, resim, dini sembol vs. olmayan) vesikalık renkli fotoğrafları konacak ve altına nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 13 punto, koyu ve büyük harflerle yazılacaktır.

e) Referandum için; birleşik oy pusulası 17x7,5 cm ebadında bakış vaziyetine göre sol yarısı beyaz, sağ yarısı kahverengi, iki renk arasında ayırıcı herhangi bir çizgi bulunmayan, koyu sadece baş harfleri büyük harf olan beyaz renk üzerine “Evet”, kahverengi renk (Pantone Renk Kodu: 723 U) üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan, 30 punto siyah renkle yazılı olacaktır.

f) Yüklenici birleşik oy pusulalarını, görünüş, şekil ve ölçüler yönünden Ekteki Teknik Çizimlere uygun olarak basacaktır. Teknik Çizimler, sözleşme aşamasında Yükleniciye elektronik ortamda verilecektir.

Milletvekili Genel Seçimleri için;

A) Yurt içinde kullanılacak olan birleşik oy pusulası;

a) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına “28, DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI” ibaresi ve bunun altına birleşik oy pusulasının hangi il'e ve (varsa) kaç numaralı seçim çevresine ait olduğu başlık olarak yazılacaktır. Başlıktaki bu ibareler 17 punto ve tamamı büyük harf olacaktır.

(Örnek;' 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI altına ANKARA İLİ (1) NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ)

b) Bu ibarelerin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3cm x 3cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin Özel işareti, özel işaretinin 0,5cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı yazılacak, sonra 0,5cm aralık bırakılarak altına 2cm'lik yatay çizgiden sonra 0,5cm aralık bırakılarak çapı 2cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5cm aralık bırakılarak 2cm’lik yatay çizgiden sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının 8 punto olarak ad ve soyadları aldıkları sıra numarasına göre ve adaylar arasında 0,125cm aralık verilerek yazılacaktır.

c) Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütunu 3,5cm olacak ve siyasi parti sütunları arasında 0,75cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacaktır.

ç) İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dâhil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. İttifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı 2cm, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dâhil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.

d) Bağımsız adaylar; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere 0,75cm aralık bırakılarak, dikey ve 0,2 cm kalınlığında bir çizgi çizildikten sonra 0,75cm aralık bırakılarak yerleştirilecektir. Bağımsız aday sütunu içerisinde ve en üst ortada 2 cm’lik yatay çizgi çizilir, bunun 0,75 cm altına başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacaktır. Bunun altına 0,5 cm’lik aralık bırakılarak çapı 2cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5cm aralık bırakılarak 2cm’lik yatay çizgi çizilecektir. Bağımsız adaylar filigranlı oy pusulası kağıt ebadına uygun şekilde yerleştirilecektir.

e) Bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesinin mümkün olmaması halinde; siyasi parti adaylarının altına 0,2cm kalınlığında yatay çizgi çizildikten ve 5cm boşluk bırakıldıktan sonra tekrar 0,2cm kalınlığında yatay çizgi çizilecek, altına 0,75 cm aralık bırakılarak, bağımsız aday sütunu içerisinde ve en üst ortada 2 cm’lik yatay çizgi çizilir, bunun 0,75 cm altına başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday üstesinde yer alan bağımsız adayın nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadları 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılacaktır. Bunun altına 0,5 cm’lik aralık bırakılarak çapı 2cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5cm aralık bırakılarak 2cm’lik yatay çizgi çizilecektir.

f) Birleşik oy pusulasındaki her bir bağımsız aday sütunu genişliği 3,5cm yüksekliği 4 cm olacak ve birden fazla bağımsız aday sütunları arasında 0,75cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacaktır. Bağımsız adaylara ilişkin satırlar arasında da 0,75 cm’lik boşluk bırakılacaktır.

g) Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılacak, herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılmayacaktır.

ğ) Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılacaktır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınacaktır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılacaktır. Birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılmayacaktır.

h) Bu maddedeki bağımsız adayların oy pusulasına yerleştirilmesine ilişkin hükümlerde Yüksek Seçim Kurulunca değişiklik yapılabilecektir.

B) Yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak olan birleşik oy pusulası;

a) Birleşik oy pusulasının en üst kısmına “28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER BİRLEŞİK OY PUSULASI” ibaresi 17 punto ve koyu, tamamı büyük harf olarak yazılacaktır.

b) Bu ibarenin altına, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre; en başta ve ortada 3cm x 3cm ebadındaki kare çerçeve içerisine siyasi partinin özel işareti, özel işaretinin 0,5cm aralıktan sonra altına 14 punto olarak kısaltılmış adı, onun altına da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak siyasi parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı yazılacak, sonra 0,5cm aralık bırakılarak altına 2cm'lik yatay çizgiden sonra 0,5cm aralık bırakılarak çapı 2cm olan boş bir daire basılacak, altına 0,5cm aralık bırakılarak 2cm'lik yatay çizgi çizilecektir.

c) Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütunu 3,5cm olacak ve siyasi parti sütunları arasında 0,75cm ve iki dikey çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılacaktır.

ç) İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dâhil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. İttifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı 2cm, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dâhil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.

d) Oy pusulasında, genel başkanların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılacak, herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılmayacaktır.

e) Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılacaktır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınacaktır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılacaktır.

Siyasi partilerin özel işaretleri;

Birleşik oy pusulası basımında kullanılacak siyasi partilerin özel işaretleri sözleşme aşamasında Yükleniciye elektronik ortamda verilecektir.

Kullanılacak birleşik oy pusulası kağıtlarının teslimi

MADDE 6- Birleşik oy pusulalarının basımında kullanılacak olan kağıtlar; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce, Yüklenicinin iş yerine/iş yerlerine teslim edilecektir. Yüklenici; teslim aldığı kağıtların zarar görmemesini sağlayacak ve teslim aldığı gibi muhafaza ederek birleşik oy pusulası basımında kullanacaktır.

İşin bir yerde yapılması

MADDE 7- Basım yeri; Ankara İl sınırları dahilinde ve tek bir yerde olacaktır. Ancak; işyerlerinin aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olması veya ihaleye iş ortaklığı olarak iştirak edilmesi halinde, tek yer ibaresi; Ankara İl sınırları içerisinde olmak kaydıyla en fazla 3 yer olarak uygulanacaktır.

Basım işlerinin birden fazla yerde yapılması halinde; bu yerlerdeki ofset baskı makinası, kağıt kesim makinası (Giyotin) ve naylon shrink makinası adetleri toplamının, 3 üncü maddede belirtilen ofset baskı makinası, kağıt kesim makinası (Giyotin) ve naylon shrink makinası adetlerini karşılaması kaydıyla, her bir iş yerinde;

-En az 2 adet 70x100 cm ebadında ve en az 4 renkli ofset baskı makinası,

-En az 1 adet kağıt kesim makinası (Giyotin),

-En az 1 adet naylon shrink makinası,

olacak ve 3 üncü maddede belirtilen diğer şartların tamamı her iş yeri için ayrı ayrı aranacaktır.

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacaktır. (Bobin kağıtların ebat kağıda dönüştürülmesine ilişkin kesim işlemleri ile görme engelli oy kullanma şablonu üretimi hariç)

Seçim çevreleri itibarıyla seçime katılacak siyasi parti sayılarına bağlı olarak ihale şartı gereği istenilen baskı makinalarının baskı boyutlarını aşan ebatlarda birleşik oy pusulası basılmasının zorunlu olduğu seçim çevrelerinde kullanılacak olan birleşik oy pusulası basımı için birinci fıkrada basım yerine ilişkin olarak belirtilen kısıtlamalar ile üçüncü fıkrada alt yükleniciye ilişkin olarak belirtilen kısıtlama uygulanmayacaktır.

Birleşik oy pusulalarının basım ve görme engelli oy kullanma şablonu üretim hazırlıkları

MADDE 8- Birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonunun üretimine, Yüksek Seçim Kurulundan alınacak onaydan sonra başlanacaktır. Birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun üretimi işi için Yüklenici tarafından yapılacak hazırlık çalışmaları, filigranlı kağıtların Yükleniciye teslimi, yaptırılacak birleşik oy pusularının ve paket sayıları ile görme engelli oy kullanma şablonu sayılarının bildirilmesi, baskı onayının verilmesi, baskı işleminin zamanında ve programa uygun şekilde yürütülmesinin kontrolü, matbaanın güvenliğinin sağlanması ve baskısı tamamlanan birleşik oy pusulaları ile artan kağıtların ambalajlanarak teslim alınması, Yüksek Seçim Kurulunun yetki ve sorumluluğunda olacaktır.

Yüklenici tarafından; basıma başlanmadan önce, iş yeri personeline ilişkin kimlik bilgileri, Yüksek Seçim Kuruluna verilecek ve basım esnasında herhangi bir nedenle personelde değişiklik yapılması halinde; değişiklik yapılan personelin kimlik bilgileri de Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecektir.

Birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonu üretimi

MADDE 9- Birleşik oy pusulası basımında Yükleniciye, sözleşme aşamasında elektronik ortamda verilecek siyasi partilerin özel işaretleri kullanılacaktır.

Birleşik oy pusulası basımından önce, Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler Yüksek Seçim Kurulunca Yükleniciye verilecektir. Birleşik oy pusulası ile oy pusulalarına uygun, görme engelli oy kullanma şablonu tasarımları Yüklenici tarafından yapılacaktır.

Birleşik oy pusulalarının baskıları ofset baskı tekniği ile trigromi olarak yapılacak olup; baskıda kir, leke, benek, ton farklılıkları gibi baskı kusurları olmayacak ve renkli olarak basılacaktır. Yapılan baskılar net ve kaliteli olacaktır.

Birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun paketlenmesi ve dağıtımı

MADDE 10- Cumhurbaşkanı seçimi için;

a) Birleşik oy pusulaları 2'nci maddede belirtilen Adet ve Paket sayılarına uygun olarak hazırlanacaktır. Görme engelli oy kullanma şablonları ise ilçe bazında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek adet ve paket sayılarına uygun olarak hazırlanacaktır.

b) Paketleme işlemi, Yüksek Seçim Kurulunun gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilecektir.

c) Baskısı, üretimi, kesimi, sayım işlemi tamamlanan birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonu beyaz kağıda sarılmak suretiyle paketlenecektir. Birleşik oy pusulaları ayrı görme engelli oy kullanma şablonu ayrı olarak paketlenecektir. Ayrıca birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun naylon torbaya konulması veya shrink / streç yapılması esnasında, Yüksek Seçim Kurulunca verilecek örneğe uygun olarak paketin üstüne dışarıdan rahatlıkla okunabilecek şekilde, birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun ait olduğu seçim sandığına ait bilgiler ile birleşik oy pusulası türünü, adedini ve paket numarasını gösteren bir etiket konulacaktır.

ç) Baskısı, kesimi, üretimi, sayımı, paketlenmesi ve etiketlenmesi tamamlanan birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonu, EK:1’deki “Cumhurbaşkanı Seçimi Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol Tutanağı”, EK:2’deki “Referandum Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol Tutanağı” ile EK: 10’daki “Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu Teslim Tutanağı” düzenlendikten sonra her tarafı kapalı şekilde su geçirmeyecek ve zarar görmeyecek şekilde naylon torbaya konulacak veya naylon shrink/streç yapılacaktır. Paketlerin naylon torbaya konulması veya shrink/streç yapılması hususu Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecektir. Ayrıca söz konusu Tutanaklar esas alınarak her seçim çevresi için EK:3’deki “Cumhurbaşkanı Seçimi Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol İcmal Tutanağı”, EK:4’teki “Referandum Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol İcmal Tutanağı” ile EK: 10’daki “Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu Teslim Tutanağı” düzenlenecektir.

d) Paketler, naylon torbaya konulduktan veya naylon shrink/streç yapıldıktan sonra, pakette yer alan birleşik oy pusulası ile görme engelli oy kullanma şablonu adetlerinin kontrolü için ayrı olarak tartılacak ve EK:5’teki “Cumhurbaşkanı Seçimi Birleşik Oy Pusulası Ağırlık Kontrol Tutanağı” İle EK:6’daki “Referandum Birleşik Oy Pusulası Ağırlık Kontrol Tutanağı” düzenlenecektir. Tartılan paketler Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek gruplar halinde tahta paletler üzerine istiflenerek streçlenecek ve gerek görülmesi halinde çemberlenecektir.

Milletvekili genel seçimleri için;

a) Birleşik oy pusulaları 2 nci maddede belirtilen Adet ve Paket sayılarına uygun olarak hazırlanacaktır. Görme engelli oy kullanma şablonları ise ilçe bazında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek adet ve paket sayılarına uygun olarak hazırlanacaktır.

b) Paketleme işlemi, Yüksek Seçim Kurulunun gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilecektir.

c) Birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun naylon shrink yapılması esnasında, Yüksek Seçim Kurulunca verilecek örneğe uygun olarak dışarıdan rahatlıkla okunabilecek şekilde, birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun ait olduğu seçim sandığına ait bilgiler ile birleşik oy pusulası türünü, adedini ve paket numarasını gösteren bir etiket konulacaktır.

ç) Baskısı, kesimi, üretimi, sayım işlemi ve etiketlemesi tamamlanan birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonu, EK:7’deki “Milletvekili Genel Seçimi Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol Tutanağı” ile EK: 10’daki “Görme Engelli Oy Kullanma Şablonu Teslim Tutanağı” düzenlendikten sonra her tarafı kapalı şekilde su geçirmeyecek ve zarar görmeyecek şekilde naylon shrink yapılarak paketlenecektir. Ayrıca söz konusu tutanaklar esas alınarak her seçim çevresi için EK:8’deki “Milletvekili Genel Seçimi Birleşik Oy Pusulası Paket Kontrol İcmal Tutanağı” düzenlenecektir.

d) Paketler shrinklendikten sonra, pakette yer alan birleşik oy pusulası ile görme engelli oy kullanma şablonu adetlerinin kontrolü için tartılacak ve EK:9’daki “Milletvekili Genel Seçimi Birleşik Oy Pusulası Ağırlık Kontrol Tutanağı” düzenlenecektir. Tartılan paketler Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek gruplar halinde tahta paletler üzerine istiflenerek streçlenecek ve gerek görülmesi halinde çemberlenecektir.

Yüklenici tarafından, basılan birleşik oy pusulaları ile yapılan görme engelli oy kullanma şablonlarının tahrip olmaması, kirlenmemesi, karıştırılmaması ve ıslanmamasını teminen gerekli önlemler alınacaktır.

Birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonunun üretiminden sonra; yurt dışı temsilciliklere, gümrük kapılarına ve ilgili il-ilçe seçim kurullarına dağıtımı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacaktır.

Birleşik oy pusulası basım işlemi tamamlandıktan sonra, arta kalan filigranlı kağıt ve kağıt paketleri, yüklenici firma tarafından kontrol edilerek, bozuk ve dağınık durumda olan paketler düzeltilip yeniden ambalajlanarak palet üzerine istiflenecek ve gerek görülmesi halinde streçlenerek çemberlenecektir.

Denetim ve güvenlik önlemleri

MADDE 11- Birleşik oy pusulası basımında kullanılacak filigranlı oy pusulası kâğıtlarının yükleniciye tesliminden başlayarak; birleşik oy pusulaları ile görme engelli oy kullanma şablonunun basım, üretim, kesim, paketleme, teslim/tesellüm ve dağıtımı sürecindeki bütün işlemler, Yüksek Seçim Kurulunun denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilecektir.

Yüklenicinin basım yerine, basım yerinde çalışan personeli ile Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel dışında hiç kimse alınmayacaktır.

Yüklenicinin basım yerinde çalışan personeline ve Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personele Yüklenici tarafından yaka kartı temin edilecek ve bu kartların doğru olarak kullanımı sağlanacaktır.

Basım yerine giriş çıkış yapan tüm personelin Emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılması, Yüksek Seçim Kurulunca sağlanacaktır.

Yüklenicinin basım yerinde birleşik oy pusulasına yönelik işlemler için ayrılan bölüm/bölümler, emniyet şeridi çekilmek suretiyle diğer işlemlere ilişkin bölüm/bölümlerden ayrılacaktır.

İşin yapıldığı yerde/yerlerde işe başlama tarihinden bitimine kadar işin şartname ve sözleşmeye uygunluğu ile teknik hususların denetimi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Birleşik oy pusulası basım sürecinin görüntülenmesi

MADDE 12- Birleşik oy pusulası basımı ve paketleme işi sürecinde yüklenici, işe başlanılmasından önce, birleşik oy pusulası ve paketleme işi yapılacak olan iş yerini 24 saat süreyle ve her noktadan görebilecek şekilde kamera ile takip edilebilir hale getirecek ve bu görüntüleri kayıt altına alarak Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecektir.

Diğer hükümler

MADDE 13- Yüksek Seçim Kurulu’nun talebine istinaden basım işi yapılacak birleşik oy pusulası ile görme engelli oy kullanma şablonu adetlerinde iş artışı veya iş eksilişi yapılabilecektir.

Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle hatalı baskı yapılması halinde; hatalı birleşik oy pusulası basımında kullanılan filigranlı kâğıt bedeli, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanarak Yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

Baskı esnasında bozulan veya hatalı baskılı birleşik oy pusulaları ve hurda kağıt niteliğinde olan birleşik oy pusulası kağıtları, Yüksek Seçim Kurulunun denetimi altında Yüklenici tarafından kırpıntı haline getirilip balyalanarak/çemberlenerek/torbalanarak, Yüklenici araçları ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, ANKARA adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilerek buna ilişkin makbuz Yüksek Seçim Kuruluna tevdi edilecektir.

Birleşik oy pusulalarının baskısında kullanılan kalıplar imha edileceği zamana kadar kilitli bir alanda muhafaza altına alınacak olup işin bitimini müteakip; söz konusu kalıplar Yüksek Seçim Kurulu görevlilerinin gözetimi ve denetimi altında tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilecektir.

Yüklenici tarafından birleşik oy pusulası baskısı yapılacak iş yerlerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütecek personele uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.

Ekler

Kaynak: "2023/225 sayılı YSK Kararı ve eki Genelge" (PDF). ysk.gov.tr. 24 Mart 2023. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.