Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık sonuçlarını elektronik ortamda takip edebilmesine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
20 Mart 2023 PAZARTESİ
Sayı: 32138

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/153


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde il ve ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde siyasi parti genel merkezlerinin izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un ek 9’uncu maddesinde;

“İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu madde kapsamında, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, çevrim-içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu sistemin kullanımına yönelik hazırlanan "SEÇSİS - SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge"nin yürürlüğe konulması Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile SEÇSİS- SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin kabulüne ve Genelge'nin bu Kararın eki sayılmasına,

2- Kararın ve eki Genelge'nin seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Kararın ve eki Genelge'nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

19.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
İsmail KALANDER
Üye
Ali ÇOPUR
SEÇSİS - SSPS SANDIK SONUÇLARI PAYLAŞIM SİSTEMİ KULLANIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLARI GÖSTERİR GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ek 9’ uncu maddesi uyarınca; seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne çevrimiçi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezleri ile Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından eş zamanlı olarak izlenebilmesi ve saklanabilmesine imkân sağlayan, Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminin (SSPS) kullanım usul ve esaslarını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- Bu Genelge'de geçen;

İmzalı Tutanaklar: Tarayıcı marifetiyle elektronik ortama aktarılmış ve sistemde resim formatında depolanan karekodlu sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı (kurullar), il birleştirme tutanağı, gümrük ilçe birleştirme tutanağı (rumuz), gümrük ilçe birleştirme tutanağı (kurul), gümrük kapıları birleştirme tutanağı, yurt dışı ülke birleştirme tutanağı, yurt dışı ülkeler birleştirme tutanağı, ülkeler ve gümrük kapıları birleştirme tutanağını,

Sandık Sonucu: SEÇSİS'te kayıt altına alınan sandık sonuç bilgisini,

Seçim veya oy verme günü: Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 tarihini,

SEÇSİS: Seçim Bilişim Sistemini,

SFTP: Güvenli Dosya Transfer Protokolü (Secure File Transfer Protocol),

SİPPORT: Siyasi Parti Portalını,

SKGM: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünü,

SSPS: Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemini,

SSPS irtibat sorumlusu: Siyasi parti genel merkezinde ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından SSPS ile ilgili olarak, internet bağlantısı ve uygulama kaynaklı olası sorunları YSK Başkanlığı SKGM ile görüşerek çözüme ulaştırılacak yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip kişiyi,

SSPS Web Servis kullanıcısı: Siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından seçim günü sandık sonuçlarını, SSPS Web Servisini kullanarak kaydetme yetkisi verilmiş kişiyi,

YSK: Yüksek Seçim Kurulunu,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 3- Seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza gerekçe oluşturacak bir niteliğe sahip değildir. Buna göre;

a) SSPS Web sitesine, SFTP ve web servisine erişim, seçime katılan siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı kesin aday listesinde ilan edilen Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline oy verme günü saat 17.00 itibarıyla sağlanır.

b) SSPS ile elde edilen sandık sonuçları ve İmzalı tutanaklar, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar;

1- Siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemez ve kamuoyuna açıklanamaz.

2- Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili tarafından ise, üçüncü şahıslarla ve kamuoyu ile paylaşılamaz.

c) Bağımsız adaylara seçime girdiği seçim, çevresi ile sınırlı kalmak üzere, sandık sonuçları ve imzalı tutanaklar, yayın yasaklarının kalktığı andan itibaren talepleri halinde elektronik ortamda (USB, Harici Disk vb.) verilir.

d) SSPS hizmetlerine (Web Sitesi, SFTP ve Web Servis) https://parti.ysk.gov.tr adresi üzerinden erişilir. Her bir hizmete birbirinden bağımsız olarak belirlenen ayrı kullanıcı ve yöntem bilgisi ile erişilir.

e) Siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, Web Servis metodu ile sandık sonuçlarına, Web sitesi metodu ile sandık sonuçlarına ve imzalı tutanaklara erişim sağlayabilir.

f) Seçim günü siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, sandık sonuçlarını SSPS Web Sitesi ve SSPS Web Servis uygulamaları aracılığıyla bilgisayarına kaydetme olanağına sahiptir. Ayrıca talep halinde imzalı tutanaklar SKGM tarafından belirlenecek yöntemle de verilebilir. Bu şekilde temin edilen verilerin gizliliği ve güvenliğinden ilgili siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili sorumludur.

g) Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, imzalı tutanaklara SKGM tarafından sağlanacak ayrı bir kullanıcı adı ve şifre ile "SFTP" yöntemiyle de ulaşabileceklerdir.

Sorumluluklar

MADDE 4- Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin SSPS’den faydalanabilmeleri için:

a) SKGM'den yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunmalıdır.

b) Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu bağlamda;

1- SSPS’den yararlanabilmek için öncelikle en az 5Mbps hızında internet bağlantısı olmalıdır.

2- Güvenlik denetimi amacıyla, SSPS’nin kullanılabilmesi için YSK’ye bağlanacak genel merkez Statik IP adresleri YSK’ye önceden bildirilmeli ve bildirildikten sonra statik IP adreslerinde seçim sonuçlanıncaya kadar değişiklik yapılmamalıdır. Bir siyasi parti en fazla 2 Statik IP bildiriminde bulunabilir.

3- İlgili IP adresinden SSPS’ye çevrimiçi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar ile Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile belirlediği kullanıcılar sorumludur.

4- Siyasi Partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, faydalanacakları SSPS Web Sitesi ve SSPS Web Servisi için gerekli olan her türlü sistemsel ve yazılımsal çalışmaları yapmakla yükümlüdürler.

5- YSK, sandık sonuçlarına erişimdeki web servis uygulama süreçlerindeki iz (log) kayıtlarını sisteme kayıt eder ve denetler. YSK’nın tuttuğu iz (log) kayıtları dışında herhangi bir kayıt geçerli değildir.

6- Siyasi parti genel merkezleri ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, Siyasi Parti Portalı ve YSK-SSPS Web Servis hizmetini kullanmak üzere sadece 1 (bir) kullanıcı belirleyecektir. Bu kullanıcı, aynı zamanda seçim sürecinde ya da oy verme günü, teknik bir sorun ile karşılaşıldığında SKGM ile irtibat sorumlusudur.

SSPS kullanım talep formu

MADDE 5- Siyasi parti genel merkezleri ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, SSPS Web Sitesi kullanıcısı olarak en çok 10 (on) kullanıcı belirleyebilir.

a) Belirlenen 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, bu Genelgeye ekli SSPS Kullanım Talep Formu ile YSK-SKGM’ye ıslak imzalı olarak bildirilir.

b) Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekilinin bildirdikleri her bir kullanıcı için ayrı kullanıcı adı ve şifre üretilir.

c) Kullanıcı https://parti.ysk.gov.tr sistemine ilk giriş yaptığında, verilen ilk şifreyi değiştirmesi gerekir. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamaz.

d) Seçim öncesi siyasi parti temsilcileri hariç olmak üzere, web sayfası kullanıcıları pasif hale getirilir ve gönderdikleri formlardaki bilgiler ile yeniden tanımlanır.

Sandık sonuçlarının saklanması ve görüntülenmesi

MADDE 6- Oy verme günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e işlenen sandık sonuçları verileri ile taranmış imzalı tutanaklar, SEÇSİS’e kaydedilir ve siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili, SSPS ile bu verilere erişebilirler. Buna göre;

a) Sandık sonuçları; sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilir ve aynı formatta saklanabilir.

b) SEÇSİS’e kaydedilen imzalı tutanaklar, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilir ve görüntülendiği formatta saklanabilir.

c) SSPS Web Sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını ve geçici sandık sonuçlarına itiraz sonucunda oluşan değişiklikleri de "EXCEL" ya da "CSV" formatında bilgisayarına kaydedebilir.

d) SSPS Web Servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını "JSON" formatında bilgisayarına kaydedebilir.

e) Sandık sonuçlarının siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra, sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk, siyasi partiye ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline aittir.

Sandık sonuçları paylaşım sistemi destek hizmetleri

MADDE 7- SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanacak olan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekili ile test çalışmaları yürütülür ve SSPS Web sitesi Kullanıcı El Kitabı veya https://parti.ysk.gov.tr üzerinden bilgilendirme arayüzü, ilgili siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adayı/temsilcisi veya vekiline elektronik ortamda verilir.

Genelge’nin dayanağı

MADDE 8- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Genelge ve eki SEÇSİS - SSPS Kullanım Talep Formu, Yüksek Seçim Kurulunun 19.03.2023 tarihli ve 153 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Kaynak: "2023/153 sayılı YSK Kararı ve eki Genelge" (PDF). resmigazete.gov.tr. 20 Mart 2023. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.