Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız milletvekili adayları başvuruları ile ilgili kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
11 Nisan 2023 SALI
Sayı: 32160 (Mükerrer)

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/462


KARAR

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76’ncı maddesinde; en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri düzenlenmiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11'inci maddesinde “Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) Askerlikle ilişiği olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar. ”,

(Yukarıda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre yazılı suçların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda karşılığını bulan suçlardan mahkum olanlar da aynı kapsamda değerlendirilir.)

Aynı Kanun’un 21'inci maddesinin son fıkrasında ise bağımsız adaylık için başvuranların, en yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını ilgili mal sandığına emaneten yatırarak ilgili makbuzu milletvekili başvuru belgelerine eklemeleri gerektiği hususu düzenlenmiştir.

Diğer yandan Kurulumuzun 13.03.2023 tarihli ve 2023/110 sayılı kararında; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olacak bağımsız adayların başvurularında, başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken belgeler ve yerine getirmeleri gereken hususlar açıklanmıştır.

Açıklanan bu hükümler çerçevesinde; bağımsız milletvekili adaylığı için başvuranların il seçim kurulu başkanlıklarına sunmuş oldukları belgelerin, yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde yapılan incelemesi sonucunda;

- Aksaray ili seçim çevresinden Yılmaz İLHAN’ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Amasya ili seçim çevresinden Refik Eren BAŞIAÇlK'ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden İdris Gürcan CAVLAK’ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden Nuri Ercan TORTOP'un noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden Muhammet Bülent KARAASLAN’ın öğrenim durum belgesinin noter onaylı olmadığı ve sunulan belgenin karekodunun okunmaya elverişli olmadığı,

- Ankara ili 2. seçim çevresinden Uğur ARSLAN'ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu ve sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Ankara ili 2. seçim çevresinden Adnan ÇOŞKUN’un sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Ankara ili 3. seçim çevresinden Ömer Mustafa ÖZAL’ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Elazığ ili seçim çevresinden Cengiz KAYMAZ’ın yatırması gereken teminat tutarını eksik yatırdığı, (5.568 TL yatırdığı),

- Gaziantep ili seçim çevresinden Mehmet KARAYlLAN'ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin ve öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Hakkari ili seçim çevresinden Esat CANAN’ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Hatay ili seçim çevresinden Necat ORHAN’ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Hatay ili seçim çevresinden Cahit AŞKAR’ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Nimetullah ERŞAHİN’in noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Vedat ÖZTÜRK’ün teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Besim SÜZEN’in teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 2. seçim çevresinden Kaan KONANCİ’nin başvuru dilekçesi dışında belgesinin bulunmadığı,

- İstanbul ili 3. seçim çevresinden Harun KÜÇÜKOGLU’nun teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul İli 3. seçim çevresinden Lütfü KARAYEL’in sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Kahramanmaraş ili seçim çevresinden Hacı CESUR’un sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Konya ili seçim çevresinden Selahattin CİZRELİOGLU’nun teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Samsun İli seçim çevresinden Fatih PİŞKİN’in sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Siirt ili seçim çevresinden Edip EKER’in noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Siirt ili seçim çevresinden Fatih Bahattin CANTÜRK’ün noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

anlaşılmıştır.

Söz konusu eksikliklerin yukarıda isimleri geçen bağımsız adaylarca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 13,14,16 ve 21 'inci maddeleri ile Kurulumuzun 13.03.2023 tarihli ve 2023/110 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde tamamlanması ve anılan belgelerin il seçim kurulu başkanlıkları aracılığıyla 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğine,

Diğer taraftan;

a) - Adana ili seçim çevresinden Emre ÇİÇEKLİ’nin teminat makbuzu belgesi eksik olmakla beraber bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne,

- Balıkesir ili seçim çevresinden Fatma Arzu KILIÇ’ın bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Eyüp TETİK’in bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

- Kayseri ili seçim çevresinden Mehmet DURMUŞ’un bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

b) - İstanbul ili 2. seçim çevresinden bağımsız adaylık başvurusunda bulunan Fatma Ragibe KANIKURULOĞOGLU’nun adaylık başvurusunu 10.04.2023 tarihinde süresinden sonra yaptığı anlaşıldığından talebinin reddine,

- Konya ili seçim çevresinden bağımsız adaylık müracaatında bulunan Kerem IŞKAN’ın adaylık başvurusunu süresinden sonra 09.04.2023 tarihinde saat 17.15 itibarıyla yaptığı anlaşıldığından talebinin reddine,

c) Kilis ili seçim çevresinden bağımsız adaylık başvurusunda bulunan Hurşit ÇETİN’in Cumhuriyet Halk Partisi Kilis ili seçim çevresi 2. sıradan mükerrer olarak aday gösterildiği anlaşıldığından 2820 sayılı Kanun’un 40 ve 2839 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca talebinin reddine,

karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1-28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Bağımsız Milletvekili adayı olmak için Kurulumuza yapılan başvurulardan;

- Aksaray ili seçim çevresinden Yılmaz İLHAN'ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Amasya ili seçim çevresinden Refik Eren BAŞIAÇIK'ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden İdris Gürcan CAVLAK’ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden Nuri Ercan TORTOP’un noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Ankara ili 1. seçim çevresinden Muhammet Bülent KARAASLAN’ın öğrenim durum belgesinin noter onaylı olmadığı ve sunulan belgenin karekodunun okunmaya elverişli olmadığı,

- Ankara ili 2. seçim çevresinden Uğur ARSLAN’ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu ve sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Ankara ili 2. seçim çevresinden Adnan ÇOŞKUN’un sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Ankara ili 3. seçim çevresinden Ömer Mustafa ÖZAL’ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Elazığ ili seçim çevresinden Cengiz KAYMAZ'ın yatırması gereken teminat tutarını eksik yatırdığı, (5.568 TL yatırdığı),

- Gaziantep ili seçim çevresinden Mehmet KARAYILAN’ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin ve öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Hakkari ili seçim çevresinden Esat CANAN’ın noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Hatay ili seçim çevresinden Necat ORHAN’ın teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Hatay ili seçim çevresinden Cahit AŞKAR’ın noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneğinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Nimetullah ERŞAHİN’in noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Vedat ÖZTÜRK’ün teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Besim SÜZEN’in teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 2. seçim çevresinden Kaan KONANCİ’nin başvuru dilekçesi dışında belgesinin bulunmadığı,

- İstanbul ili 3. seçim çevresinden Harun KÜÇÜKOGLU’nun teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- İstanbul ili 3. seçim çevresinden Lütfü KARAYEL’in sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Kahramanmaraş ili seçim çevresinden Hacı CESUR’un sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Konya ili seçim çevresinden Selahattin CİZRELİOGLU’nun teminat makbuzu belgesinin eksik olduğu,

- Samsun ili seçim çevresinden Fatih PİŞKİN’in sabıka kaydı olmasına rağmen memnu hakların iadesi kararının sunulmadığı,

- Siirt ili seçim çevresinden Edip EKER’in noter onaylı veya karekodlu öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

- Siirt ili seçim çevresinden Fatih Bahattin CANTÜRK’ün noter onaylı veya karekodlu nüfus cüzdanı örneği ve öğrenim durum belgesinin eksik olduğu,

Söz konusu eksikliklerin yukarıda isimleri geçen bağımsız adaylarca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 13,14,16 ve 21 'inci maddeleri ile Kurulumuzun 13.03.2023 tarihli ve 2023/110 sayılı kararında belirtilen ilkeler çerçevesinde tamamlanması ve anılan belgelerin il seçim kurulu başkanlıkları aracılığıyla 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğine,

2- Adana ili seçim çevresinden Emre ÇİÇEKLİ’nin teminat makbuzu belgesi eksik olmakla beraber bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne,

3- Balıkesir ili seçim çevresinden Fatma Arzu KILIÇ’ın bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne,

4- İstanbul ili 1. seçim çevresinden Eyüp TETİK’in bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

5- Kayseri ili seçim çevresinden Mehmet DURMUŞ’un bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

6- İstanbul ili 2. seçim çevresinden bağımsız adaylık başvurusunda bulunan Fatma Ragibe KANIKURU LOĞOGLU’nun adaylık başvurusunu 10.04.2023 tarihinde süresinden sonra yaptığı anlaşıldığından talebinin reddine,

7- Konya ili seçim çevresinden bağımsız adaylık müracaatında bulunan Kerem İŞKAN’ın adaylık başvurusunu süresinden sonra 09.04.2023 tarihinde saat 17.15 itibarıyla yaptığı anlaşıldığından talebinin reddine,

8- Kilis ili seçim çevresinden bağımsız adaylık başvurusunda bulunan Hurşit ÇETİN’in Cumhuriyet Halk Partisi Kilis ili seçim çevresi 2. sıradan mükerrer olarak aday gösterildiği anlaşıldığından 2820 sayılı Kanun'un 40 ve 2839 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca talebinin reddine,

9- Karar örneğinin gereği ve ilgili adaylara tebliği için Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun, Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,

10- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

11- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

11.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA
Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALENDER

Kaynak: "2023/462 sayılı YSK Kararı" (PDF). resmigazete.gov.tr. 11 Nisan 2023. 11 Nisan 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.