Van'da yaşayan Nahçıvan hanedanından Şirin Bey'in Sivas'a nakli

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Atûfetlü Efendim Hazretleri,

Nahçıvan hânedânından olup taraf-ı eşref-i saltanat-ı seniyyeye dehâletle Van'da ikâmet etmekde olan Şirin Bey'in familya ve tebe‘asıyla berâber mahall-i âhara lüzûm-ı nakline dâir Anadolu Ordu-yı Hümâyûnu müşîri devletlü paşa hazretlerinin tevârüd eden bir kıt‘a tahrîrâtı ol bâbda olan tezkire-i behiyye-i ser‘askerî ile berâber manzûr-ı âlî buyurulmak içün arz u takdîm kılındı. Vâkı‘â müşîr-i müşârün-ileyhin inhâsı vechile bunların orada ikâmetleri mahzûrdan sâlim olamayarak içerülere nakli muvâfık-ı hâl ü maslahat göründüğünden muhassas olan ma‘âş ve ta‘yînâtı yine i‘tâ kılınmak üzre mîr-i mûmâ-ileyhin familya ve tebe‘asıyla berâber Sivas'a nakliyle oraya ikâme olunması husûsunun müşîr-i müşârün-ileyhe bildirilmesi zımnında ser‘asker-i müşârün-ileyhe havâlesi hakkında her ne vechile emr ü fermân-ı hazret-i pâdişâhî müte‘allık ve şeref-sünûh buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 28 Z. sene [12]72


Ma‘rûz-ı Çâker-i Kemîneleridir ki,

Zîver-i dest-i tekrîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan tahrîrât ve tezkire manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı hazret-i mülûkâne buyurulmuş ve istîzân-ı âlî-i sadâret-penâhîleri vechile husûs-ı mezkûrun müşîr-i müşârün-ileyhe bildirilmesi zımnında ser‘asker-i müşârün-ileyhe havâlesi şeref-pîrâ-yı sünûh u sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-ı şehriyârî muktezâ-yı münîfinden olarak mârrü'l-beyân tahrîrât ve tezkire yine savb-ı sâmî-i âsafîlerine i‘âde kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'l emrindir.

Fî Gurre-i Muharrem sene [12]73