Türkiye Sosyalist İşçi Partisi tüzüğü

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

A) Ad, Merkez ve Belirtke (Amblem)[değiştir]

MADDE 1: Adı; Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, kısaltılmış adı TSİP’dir. Merkezi Ankara’dadır. Belirtkesi (Amblemi) kırmızı zemin üzerine sarı renkle işlenmiş sağ yumruk, anahtar ve başaktır.

B) Tarihsel Süreç ve Kuruluş[değiştir]

MADDE 2: Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) GELENEK BİZİZ GELECEK DE BİZ OLACAĞIZ , belgisinden yola çıkarak 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi ve arkadaşlarınca kurulan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’ni (TKP), TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’ni (TİP), ve Türkiye Devrimci Savaşım sürecini eleştirel bir yaklaşımla, bir bütünlük içinde benimser.

Partimiz, işçi sınıfının öğretisi Bilimsel Sosyalizmin ilkelerinden ödün vermeksizin savaşımını sürdürür ve öncü parti anlayışıyla işçi sınıfımızı ve bağlaşıklarını iktidara hazırlar.

C) AMAÇ[değiştir]

MADDE 3: Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin amacı; sosyalizme giden yolda, bilimsel sosyalizmin yol göstericiliğinden ödün vermeksizin, emperyalizm ve yerli ortaklarının egemenliğine son verip ülkeyi özgürleştirerek, Demokratik Halk Erki’ni kurma ve sonuna kadar enternasyonalist bir tutumla sosyalizmin kuruluşunu gerçekleştirmektir.

Ç) Üyelik[değiştir]

MADDE 4: 18 yaşını doldurmuş medeni haklara sahip herkes,

a) Parti amaç ve programını benimseyip yaymak,

b) Partiye düzenli ödenti ödemek,

c) Parti organlarından birinde çalışmak,

koşuluyla partiye üye olabilir.

MADDE 5: Partiye üye olmak isteyenler; oturdukları ya da çalıştıkları ilçenin parti örgütüne başvururlar. Söz konusu ilçede ilçe örgütü yoksa başvurma yeri il başkanlığıdır. Bulundukları yerlerde parti örgütü henüz kurulmamış olması durumundaysa üyelik başvurusu doğrudan parti genel merkezine yapılır.

Üyelik için başvuranlar önce partiye aday üye olarak kaydedilir. Aday üyelik süresi en fazla 6 aydır. Yetkili parti organı 6 ay sonunda aday üyeyi asıl üyeliğe kabul edip etmemek konusunda karar vermek zorundadır. Herhangi bir karar alınmamışsa aday üye kendiliğinden asıl üyeliğe kabul edilmiş sayılır.

MADDE 6: Aday üyeler partinin bütün çalışmalarına gönüllülük esasında katılırlar. Aday üyelerin organların seçilmesinde oy hakkı yoktur.

MADDE 7: Kurucu heyet olarak kendilerine yetki verilenler, yetkilendirildikleri andan itibaren asıl üye sayılırlar.

MADDE 8: Partiden istifa etmek serbesttir. İstifa etmiş üyenin yeniden partiye girme istemi doğrudan Merkez Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır.

D) Disiplin Cezaları[değiştir]

MADDE 9: Üyelere verilecek disiplin cezaları şunlardır;

a) UYARMA; Uyarı cezası, parti kararlarına uymayan ve verilen görevleri yerine getirmeyenlere verilir.

b) KINAMA; a fıkrasında belirtilen disiplin suçunu işlemekte ısrar edenler uyarı cezası kınama olarak verilir.

c) GÖREVDEN ALMA; bulunduğu parti örgütünün çalışmalarını sabote etme ve partiye zarar verme, parti içinde ayrıcalıklar yaratma durumunda görevden alma cezası uygulanır.

ç) GEÇİCİ VE KESİN ÇIKARMA; parti tüzük ve programına, organ kararlarına aykırı tutum takınarak ve partililere sözlü yada eylemli saldırılarda bulunduğu taktirde geçici çıkarma; sosyalizm, parti tüzük ve programını temelden reddedenlere, ideolojik ve örgütsel ayrılıklar yaratarak hizip kuranlara kesin çıkarma cezası uygulanır.

E) Cezaların Kesinleşmesi[değiştir]

MADDE 10: Çıkarma ve kesin çıkarma cezaları Merkez Disiplin Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Onaylamaması halinde, ilgili disiplin kurulu konuyu yeniden ele alarak karar verir ve reddedilen cezada ısrar edemez.

Disiplin Kurulları kendilerine sevk edilen üyelerin, disiplin işlemlerini iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

Partiden çıkarılmış bir üyenin yeniden partiye alınması Genel Yönetim kurulu’nun kararı ile gerçekleşir.

Üyeyi ilgili disiplin kuruluna sevk etme yetkisi, bağlı bulunduğu İl ve İlçe Yönetim Kurulu’na aittir.

Merkez Yürütme Kurul ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin disiplin kuruluna sevki Genel Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir ve GYK’nın salt çoğunluğu ile işlem yapılır. İl, İlçe Yönetim Kurulu üyelerini disiplin kurullarına sevk etme yetkisi bir üst kurula aittir. Ayrıca üyelerin üçte bir imzası ile de bir üye disiplin kuruluna sevk edilir.

F) Örgüt Yapısı[değiştir]

MADDE 11: Parti Örgütü Merkez Organları, İl, İlçe Örgütleri, TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları’ndan oluşur.

I- MERKEZ ORGANLARI:

a) Genel Kurul

b) Genel Başkan

c) Başkanlık Kurulu

ç) Merkez Yürütme Kurulu

d) Genel yönetim Kurulu e)Merkez Disiplin Kurulu

II- İL ve İLÇE ÖRGÜTLERİ:

a) İl ve İlçe Genel kurulları

b İl ve İlçe Başkanları ile Yönetim Kurulları

b) Belde Örgütleri

c) İl Disiplin Kurulları

III- PARTİ GRUPLARI

a) TBMM Grubu Genel Kurulu

b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu

c) TBMM Disiplin Kurulu

d) İl Genel Meclisi Parti Grupları

e) Belediye Meclisi Parti Grupları’dır.

G) Parti Disiplininin Özü[değiştir]

MADDE 12: Parti organlarının işleyişi ve seçimi;

a) Genel Kurul TSİP’in en yüksek organıdır. Üç yılda bir toplanır. Her gelecek toplantısının gününü kendi saptar.

b) Genel kurul’un seçilmiş delegeleri, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamayacağından, her Genel Kurul öncesi GYK’nın hazırlayacağı Genel Kurul, Kurullar Yönetmenliği ile, parti üyelerinin sayısını göz önüne alarak, delegelerin kaç üyeyi temsil etmek için seçileceğini belirler.

c) Parti Genel Başkanı, Merkez Organları Üyeleri, partili TBMM üyeleri ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un doğal delegeleridir.

ç) Partinin kurucuları, İlk Genel Kurul’un doğal delegeleridir.Parti kurucuları İlk Genel Kurulu, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplanmak zorundadır

GENEL BAŞKAN[değiştir]

MADDE 13:Genel Başkan, Başkanlık Kurulu ve Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Parti adına demeç vermeye, görüşmeler yapmaya, her yerde her aşamada partiyi temsil etmeye yetkilidir.

Genel Başkan, Genel kurul’da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Herhangi bir nedenle Genel Başkanlık görevinin boşalması halinde, Genel Kurula kadar Genel Başkan görevini üstlenecek bir Genel Yönetim Kurul üyesini Genel Yönetim Kurulu seçimle görevlendirir. Herhangi bir anlaşmazlık halinde Genel Sekreter, Genel Başkanlığa vekalet eder ve Olağanüstü Genel kurul’a gidilir.

BAŞKANLIK KURULU[değiştir]

MADDE 14: Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim ve Propaganda Sekreteri ve iki MYK Üyesinden oluşur. Parti çalışmalarını planlar, organlar arası uyumu sağlar.

Parti alt kademe organlarına Merkez Yürütme Kurulu adına yönergeler verir. Parti yazışmalarını yürütür.

a) GENEL SEKRETER:

Genel Başkan’ın dışında parti adına açıklama yapar. Genel Başkan’ın olmadığı durumlarda Genel Başkanlığa vekalet eder.

Genel Başkan’ın en yakın yardımcısı Genel Sekreterdir.

b) GENEL SAYMAN:

Partinin yasalardan doğan mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, İl Örgütleriyle Merkez kurulları arasında düzenli işleyişin (Mali) sağlanmasından Genel Sayman sorumludur.

c) ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:

Parti örgütlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusundaki bütün önlemleri, Merkez yürütme Kurulu kararları doğrultusunda alır. Örgütlenme konusunda bilgi ve becerileri kapsayan raporları Merkez yürütme Kurulu’na sunar.

d) EĞİTİM VE PROPAGANDA SEKRETERİ:

Parti üyelerinin eğitim, parti program ve tüzüğünün üyelerce özümsenmesi için çalışmalar yapar. Eğitim seminerleri düzenler.

Halk kitlelerine parti politika ve ilkelerinin benimsetilmesi için gerekli tanıtma (propaganda) çalışmalarını yürütür. Örgütlenme Sekreteri ile Eğitim ve Propaganda Sekreteri anasında sürekli bir eşgüdüm vardır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU[değiştir]

MADDE 15: Genel Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinden sonra, yapılacak ilk toplantıda GYK Üyeleri arasından Genel Başkan dahil yedi (7) asıl, üç (3) yedek üye olarak seçilir. İlk toplantısında kendi arasından Genel Sekreter, Genel Sayman, Örgütlenme Sekreteri, Eğitim ve Propaganda Sekreteri seçer. Yedek üyeler isterlerse toplantılara katılırlar ancak oy kullanamazlar. Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar ve ona rapor verir.

Seçim çalışmalarına partiyi hazırlar. Genel Kurul hazırlıkları yapar. Kesin hesap, çizelge (bilanço) bütçe ve çalışma raporunu hazırlar. Parti çalışmaları ile ilgili bürolar ve komisyonlar kurar. Yeni kurulacak İl Örgütlerini ve İl’inde İl Örgütü olmayan İlçelerin İlçe yönetim Kurulunu atar.

Parti program ve tüzüğüne aykırı davranan il ve ilçe yönetim kurullarına Merkez Yürütme Kurulu işten el çektirebilir ve yerlerine geçici yönetim kurulları atayabilir. Geçici yönetim atamalarından itibaren İlçe Yönetim Kurulu 30 gün, İl Yönetim Kurulu 45 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplayarak yöneticilerin seçilmesini sağlar. Bu süre içinde yeni delegeler seçilmiş değilse Genel Kurul eski delegelerle toplanır.

GENEL YÖNETİM KURULU[değiştir]

MADDE 16: Partinin Genel Kurul’dan sonra en yetkili organıdır.

Genel Yönetim Kurulu, parti tüzük ve programına ve Genel Kurul kararlarına uymak koşuluyla partiyi ilgilendiren bütün konularda karar almak yetkisine sahiptir. Onbeş (15) asıl beş (5) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul 15’den az olmamak koşulu ile bu sayıyı azaltıp çoğaltabilir.

Genel Yönetim Kurulu zorlayıcı nedenlerle Genel Kurulun toplanamaması durumunda partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir.

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan’ı, Başkanlık Kurulu’nu, Merkez Yürütme Kurulu’nu denetler. Merkez Yürütme Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını görevden alabilir. Genel Yönetim Kurulu en fazla 3’er ay aralıklarla toplanır. Yedek üyeler toplantılara katılırlar, oy hakları yoktur..

Genel Yönetim Kurulu, parti tüzük ve programının ve Genel Kurul Kararları’nın dışına çıkmamak koşuluyla bütün yetkileri kullanır. Bu doğrultudaki yasal ve eylemsel düzenlemeleri yapar.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU[değiştir]

MADDE 17: Genel Kurul tarafından 7 asıl 3 yedek olarak seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu kendi üyeleri ve İl Disiplin Kurulu üyeleri ile partili TBMM üyeleri hakkında disiplin kararları alır.

Genel Başkan, Genel Sekreter veya kendi başkanının çağrısıyla toplanır. İl Disiplin Kurulu’nca verilen geçici ve kesin ihraç kararlarına yapılan itirazları karara bağlar.

Ğ) İL GENEL KURULLARI[değiştir]

MADDE 18: İl Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. İl Genel Kurulu 600’ü geçmeyen İlçe Genel Kurulları’nca seçilmiş delegelerden oluşur. O İl’in partili milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, ile Yönetim ve Disiplin Kurulları, Başkan ve üyeleri İl Genel Kurulu’nun doğal delegeleridir.

İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile birlikte 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur. İl Yönetim Kurulu kendi arasından 1 Sekreter, 1 Mali Sayman seçer.

İl Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu İl Genel Kurulu seçer.

İl Yönetim Kurulu, Merkez Karar Kurulu, Başkanlık Kurulu ve kendi Genel Kurulları’nın yönergelerini uygular ve illerdeki parti çalışmalarına önderlik ederler. İl Olağanüstü Genel Kurulu, İl Yönetim Kurulu’nun veya bir önceki İl Genel Kurulu delegelerinin veya partinin il örgütü üyelerinin beşte birinin imzası ile toplanır. Merkez Yürütme Kurulu, tüzük ve programın uygulanmaması ile Genel Kurul Merkez Organları’nın kararlarına uyulmaması durumunda İl Yönetim Kurulları’nı görevden alabilir. İl Genel Kurulu’na 3 aydan az zaman kalmışsa görevden alma hakkı kullanılamaz. Görevden alma durumunda Merkez Karar Kurulu’nca geçici yönetim kurulu atanır. Geçici yönetim 45 gün içinde olağanüstü Genel Kurulu toplar ve yeni seçim yapılır.

İlçe örgütü bulunmayan illerde ve ilçe örgütü bulunduğu halde, İlçe Genel Kurulu’nun yapılmaması durumunda, İl Genel Kurulu, il çapındaki üye sayısının 600’ü aşması durumunda, köy ve mahallelerden seçilecek üçte bir oranındaki delegelerle, aşmaması durumunda il çapında tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

Bu durumda Genel Kurul delegelerinin seçilmesinde izlenecek yöntem parti tüzüğünün 12. Maddesi’nin “b” seçeneğinde olduğu gibidir.

H) İLÇE GENEL KURULLARI[değiştir]

MADDE 19: İlçe Genel Kurulları üç yılda bir yapılır. Günü, Genel Kurul tarihi dikkate alınarak belirlenir. İlçe Genel Kurulları, Siyasal Partiler Yasası’nın öngördüğü yöntemlerle seçilecek en çok 400 delegeden oluşur. Üye sayısının 400’ü aşmaması durumunda tüm üyeler İlçe Genel Kurulu üyesidir.

İlçe Genel Kurul üyeleri, İlçe Genel Kurulu öncesinde, köy ve mahallelerdeki üyelerden, İlçe Genel kurulu’na katılacak delegeleri seçerler. Bazı köy ve mahallelerdeki İlçe Genel Kurulu’na katılacak delegelerin seçimi, İlçe Yönetim Kurulu’nun kararıyla bu köy yada mahalledeki üyelerin birleştirilmesi yoluyla yapılır. İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Genel kurulu’nun doğal delegeleridir.

İlçe Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. Günü, Genel Kurul tarihi dikkate alınarak belirlenir.

İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur. İlçe Yönetim kurulu kendi arasından 1 sekreter, 1 sayman seçer.

İlçe Olağanüstü Genel Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu kararıyla veya bir önceki İlçe Genel Kurulu delegelerinin beşte bir imzası ile toplanır. İl Yönetim Kurulları, tüzük ve programa, merkez organları kararlarına uyarıya karşın aykırı uygulamalarda bulunan İlçe Yönetim Kurulları’nı görevden alır. Görevden alma yetkisi İlçe Genel Kurulu’ndan önceki üç ay içinde kullanılamaz. Görevden alma durumunda İl Yönetim Kurulu tarafından Geçici yönetim Kurulu atanır. Geçici Yönetim Kurulu 30 gün içinde Olağanüstü İlçe Genel kurulu’nu toplar ve seçim yapar.

I) BELDE ÖRGÜTÜ[değiştir]

MADDE 20: İl ve İlçe Merkezleri dışında kalan beldelerde üç üyeden oluşan Belde Yönetimi kurulur. Belde yönetimi kendi arasında Belde Başkanı’nı seçer. Belde yönetimi, beldeye kayıtlı üyeler arasında üst yönetim temsilcilerinin gözetiminde seçilir.

İ) İL BAŞKANI ve İL YÖNETİM KURULU[değiştir]

MADDE 21: İl Yönetim Kurulu, İl Başkanı ile birlikte 7 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Söz konusu il parti program ve tüzüğü doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür. Merkez Yürütme Kurulu, parti program ve tüzüğüne aykırı davrandığı durumlarda İl Yönetim Kurulları’nı görevden alabilir. İl Genel Kurulu seçimlerine 3 aydan az süre kaldıysa görevden alma yetkisini kullanamaz. Görevden alma durumunda Merkez Yürütme Kurulu’nca 45 gün içinde Olağanüstü İl Genel Kurulu toplanır. Seçim yapılır.

İl Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden 1 Sekreter, 1 Sayman seçerek işbölümü yapar. Yedek üyeler toplantıya katılabilir, oy hakkı yoktur.

İl örgütünde görev yapacak İl Disiplin Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü (raportör) seçer.

J) İLÇE BAŞKANI ve İLÇE YÖNETİM KURULU[değiştir]

MADDE 22: İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında bir sekreter, 1 sayman seçerek işbölümü yapar. Yedek üyeler oy hakkı olmaksızın toplantılara katılırlar.

İlçe Yönetim Kurulu sorumlu olduğu ilçede parti tüzük ve programı doğrultusunda çalışmalar yapar.

K) PARTİ GRUPLARI[değiştir]

MADDE 23: Parti üyesi TBMM, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisleri Üyeleri bulundukları yerlerde (Meclislerde) parti grupları kurarlar. Bütün birimlerinde doğrudan tüm yurttaşlara açık çalışırlar ve onları bilgilendirirler.

L) Seçime Katılacak Parti Üyelerinin Belirlenmesi[değiştir]

Madde 24: Bütün birimlerde seçime katılacak adaylar il ve ilçe örgütlerinin önerileri dikkate alınarak merkez yoklamasıyla belirlenir. Bu konuda yetkili organ Genel Yönetim Kurulu’dur.

M) PARTİNİN GELİRLERİ[değiştir]

MADDE 25: Partinin gelirleri ; Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen esaslar doğrultusundadır. Partiye üye olanlar, girişlerinde belli bir giriş ödentisi öderler. Parti üye ödentilerinin 1 yıllık tutarının alt ve üst sınırları Siyasi Partiler Yasası’nda belirtildiği gibidir.

Partinin bütçeleri, gelir ve gider listeleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenleneceği, yapılacak hesap yönetmeliğinde gösterilir.

N) PARTİ YAYINLARI[değiştir]

MADDE 26: Parti görüşlerini yaymak amacıyla dergi, gazete, kitap, (broşür) ve parti bülteni çıkarabilir. Bunun için gerekli yasal işlemler yerine getirilir.

O) GENEL HÜKÜMLER[değiştir]

MADDE 27: Partinin bütün yönetici organları, kendilerine bağlı bürolar, yarkurullar, (komisyonlar, komiteler) çalışma kümeleri (grupları) Sanat, kültür ve bilimsel araştırma merkezleri ve denetim kurulları kurmaya yetkilidir.

İl ve İlçe örgütleri partinin halk kitlelerine önderlik etmesi için; fabrikalarda, köylerde diğer tüm üretim birimlerinde, mahallelerde, meslek esasına göre çalışma öbekleri kurarlar. Çalışma öbekleri bütün üye ve aday üyelerin katılacağı genel üye toplantıları yaparlar.

Parti Genel kurulları için gazete ilanı zorunluluğu yoktur.