Türkiye İşçi Partisi tüzüğü

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

BÖLÜM I: GENEL NİTELİKLER[değiştir]

Madde 1.1 – Partinin adı, TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ, kısa adı TİP, Genel Merkezi Ankara’dır.

Partinin Amblemi içi içe geçmiş Çark-Başak-Yıldız’dan oluşur ve ortasında TİP yazılıdır.

Madde 1.2

TİP, Türkiye işçi sınıfının öncü-devrimci örgütüdür.

TİP, Marksizm-Leninizmi rehber edinir ve uluslararası komünist hareketin evrensel birikiminin Türkiye’deki parçasıdır. Sınıfsız-sömürüsüz bir dünya ve toplum için mücadele eder.

TİP, işçi sınıfının uluslararası devrim mücadelesinin ülkemizdeki örgütlü gücüdür. Güncel hedefi sömürücü kapitalist düzenini ortadan kaldırmak ve sosyalist iktidarı kurmaktır.

Parti bu hedef doğrultusunda, sosyalizmin siyasal toplumsal bir güç haline gelmesi, emekçiler arasında güç kazanması, sosyalist siyaset ve ideolojinin geniş kitlelere duyurulması ve bu hedeflere yürüyüşün güçlenmesi, önündeki engellerin aşılması için mücadele eder.

Türkiye İşçi Partisi;

Sosyalist dönüşümlerin ve sınıfsız topluma ulaşma mücadelesinin temel gücü olan işçi sınıfının öncü devrimci partisi olarak, sermaye düzeninin sömürüsüne maruz kalan, ulusal ve etnik kökenleri ne olursa olsun, bütün emekçilerin partisidir.

İşçi sınıfı ile birlikte kent ve kırlardaki diğer emekçiler başta olmak üzere, toplumun sömürücüler dışındaki tüm kesimlerine öncülük etmeyi, bu kesimleri işçi sınıfı önderliğindeki sosyalizm ve sınıfsız toplum mücadelesine kazanmayı amaçlar ve onların katkılarından yararlanmayı görev bilir. Bu nedenle Parti, aynı zamanda sermaye düzenine hayır diyen gençlerin, kadınların ve aydınların da partisidir. Uluslararası komünist hareketin bileşenidir, enternasyonalisttir. Dünya üzerindeki sosyalist, devrimci, ilerici ve anti-emperyalist mücadelelerin yanındadır. Bütün sosyalist mücadele ve sosyalist kuruluş deneyleri partinin birikiminin parçasıdır. Parti, bu birikim ve geleneğe sahip çıkmakta ve bunları geliştirmeyi görev olarak görmektedir.

10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nden başlayarak Türkiye sosyalist hareketinin tüm siyasal ve örgütsel birikimini ve Türkiye’deki devrimci gelenek ve değerleri sahiplenir. Komünist ve devrimci hareketin yarattığı örgütsel ve siyasal birikim ile Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin mücadele birikiminin taşıyıcısıdır. TİP, bu tarihin eleştirel bir bakış açısıyla sahiplenilmesini ve sosyalist hareketin devrimci bir zeminde yeniden kuruluşunu temsil eder. Türkiye’nin sosyalist birikiminin devrimci bir program ekseninde birliğini savunur.

Sosyalizm için mücadele ederken dil, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim farkı gözetmeden emekçilerin sermaye düzenine karşı ortak mücadelesini hedefler. Bunun önüne dikilen tüm gerici ideolojilere, emperyalizme ve faşizme karşı tavizsiz bir devrimci tutum alır. Sosyalizm mücadelesini ileriye taşıyacak ve güçlendirecek tüm ilerici hak mücadelelerinin içinde olur, bu mücadeleleri örgütler ve destekler.

BÖLÜM II: TEMEL NİTELİKLER[değiştir]

Madde 2.1: Devrimcilik ve Yoldaşlık

Kapitalizm, toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan işçiler, emekçiler ve yoksul halk üzerindeki sermaye diktatörlüğünün adıdır. Partimiz, bu sömürü düzenini yıkma, toplumu değiştirme ve insanı özgürleştirme iddiasıyla mücadele eden devrimci bir öznedir.

Parti, devrim ve sosyalizm kavgasında hiçbir mücadele biçimini ve aygıtını önsel olarak reddetmez ve bunlara mutlaklık atfetmez.

Parti, her hal ve şartta mücadelenin sürdürülmesinin güvencesi ve işçi sınıfının iktidarı fethi için en önemli araçtır.

Parti, sosyalist iktidar hedefini ortaya koyan ve kolektif olarak üretilen bir program etrafında örgütlenmiş, kendisini mücadeleye adamış devrimci-komünist üyelerden oluşur.

Bir bütün olarak Parti ve tek tek tüm üyeleri, burjuvazinin iktidarına son vermek, devrim sonrasının toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerine öncülük etmek için devrimci bir perspektifle kendisini sürekli olarak geliştirmek ve yetkinleştirmek için çalışır.

Türkiye İşçi Partisi, devrimcilerin gönüllü ve özverili birlikteliğine dayanır. Her parti üyesi, partinin kolektif iradesiyle kabul edilmiş program ve politikalarına, devrimci değerlere ve partinin çalışma ilkelerine uygun hareket eder. Üye, bilimsel sosyalist teori ve özgün sınıf mücadelesinin gerekleri çerçevesinde kendini sürekli yeniden ve yeniden eğitir, diğer üyelerin eğitimlerine katkıda bulunur.

Parti üyeleri, hazırcı, tüketici değil, üreten, yaratan, dayanışmayı-paylaşmayı esas alan ve örgütüne, sosyalizm mücadelesine değer katan birer mücadale insanıdır. Parti üyeleri, sosyalist devrim için birlikte mücadeleyi tanımlayan yoldaşlık hukukuyla birbirlerine bağlıdır.

Parti, üyelerinin gelişimi ve devrimci kadroların yetişmesi için uygun bir ortam yaratmak, parti üyeleri ise birer kadro olmak için özel olarak çaba sarfetmekle yükümlüdür. Bir parti kadrosu yaşamını esas olarak devrim hedefinin belirleyiciliği üzerine inşa eder, partili yaşam bu kimliğin geliştirilmesini temel alır. Parti kadroları devrim hedefinin belirleyici olduğu bir kişiliği ve yaşam biçimini oluşturmak üzere hem bireysel düzeyde hem de kolektif olarak çaba harcar.

Parti kadroları, her koşulda emekçilerin haklı mücadelesinin içinde ve önünde olmayı görev edinir.

Madde 2.2: Partinin Bağımsızlığı

Partinin siyasal-ideolojik ve örgütsel bağımsızlığı esastır.

Tüm kararlar parti organlarında ve parti üyeleriyle birlikte alır. Partinin tanımlı kurullarının üzerinde bir irade tanınmaz.

Ulusal veya uluslararası düzeyde, ortak amaçlar doğrultusunda kalıcı veya geçici olarak oluşturulan güç ve eylem birliklerine katılma konusunda iki kongre arasında tek yetkili organ Merkez Komitesi’dir.

Partinin mali açıdan sadece üyelerine ve emekçilerin bağışlarına yaslanması bu ilkenin bir gereğidir.

Madde 2.3: Toplumsal Mücadelelere Önderlik

Kapitalist toplumda tüm çelişkilerin kaynağı emek-sermaye çelişkisidir. Bu çelişki gündelik hayat ve siyasal tartışmalara farklı biçimlerde yansıyabilir. Tek tek her üye, birimler ve bir bütün olarak Parti başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin, gençlerin, kadınların ve tüm ezilen insanların mücadelesini kendi mücadelesi olarak görür. Parti ve üyeleri, farklı alanlarda ortaya çıkan çeşitli mücadeleler gündeme geldiğinde emekçilerin ve halkın çıkarlarını savunmak üzere, bu mücadelelerin büyümesi ve zaferi için çabalar.

Parti, halka güvenir. Halkın hak mücadelelerinin örgütlenmesi ve somut başarılar kazanarak ilerlemesi için tüm olanaklarını seferber eder, farklı alanlardaki mücadelelerin birleştirilmesi için önderlik eder. Mücadele süreci içerisinde ortaya çıkan sorunların özgür ve zengin tartışmalarla, halkın en geniş kesimlerinin ortaklaşmasıyla çözülmesine çalışır.

Parti kadroları, esas olarak somut mücadele süreçleri içinde gelişir, devrimcileşir ve önderlik yeteneğini geliştirerek öncüleşir.

Devrimciler, hedeflerini ve görüşlerini gizleme gereği duymaz. Parti üyeleri düşüncelerini söylemeyi, söylediğini yapmayı ve yaptığını savunmayı ilke edinir.

Halka zarar veren herhangi bir eylem ve etkinlik yapılamaz. Halkın egemenlerin saldırılarından korunması öncelikli görev olarak benimsenir.

Madde 2.4: Demokratik Merkeziyetçilik

Partinin temel işleyiş ilkesi, demokratik merkeziyetçiliktir. Demokratik merkeziyetçilik, karar oluşturma sürecinde, kısıtlama olmaksızın tartışılabileceğini, alınmış kararın uygulanmasında ise tüm partinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Leninist bir ilkedir. Bu ilke, sosyalizm programı etrafında birleşmiş, devrime önderlik etmeyi hedefleyen savaşkan bir partinin iç yaşamının devrimcileşmesinin de güvencesidir.

Partide üstlenilen sorumluluğun bir yansıması olan örgütsel konum üyeye bir ayrıcalık tanımaz. Tüm üyelerin partinin eşit ve asli unsuru olduğu kabul edilir.

Partinin teorik ve siyasal düzeyini geliştirmek, iç yapısını kuvvetlendirmek ve mücadele gücünü yükseltmek için bütün organlarda tüm üyelere ifade özgürlüğü sağlanır. Hedef birliğini zedelemeyen görüş farklılıklarının daha gelişkin bir parti için zenginlik olarak değerlendirilmesi esastır. Parti içinde canlı bir düşünce hayatı geliştirmek, bütün yönetici organların ve üyelerin görevidir. Bütün yönetim organları, siyasetlerini oluştururken ve önemli kararlar verirken, üyelerin ve halkın talep ve görüşlerini almak üzere toplantılar düzenlerler.

Demokratik merkeziyetçilik parti organlarını esas alır. Tüm tartışmalar parti organlarında yapılır, kararlar organlarda alınır. Organ kararlarına karşı, ilgili organlar veya üyeler bir üst organa itiraz edebilir. Bütün parti üyelerinin, topluma karşı, programı ve temel siyasetleri savunma sorumlulukları vardır. Bu nedenle tüm parti üyelerinin kendi organlarının toplantılarında partinin kararları ve siyasetleri üzerine görüş bildirme ve tartışmalara katılma sorumluluğunu yerine getirmesi beklenir.

Bu ilkeler doğrultusunda,

Üyeler bağlı oldukları parti organlarında her tür tartışmayı yapabilirler. Tüm parti örgütünün gündemine sokulması gereken tartışmalar için sadece üyelere dönük olarak yayınlanan “iç yayın” kullanılabilir. Kongre ve Konferans, temel başlıklardaki görüşlerin tüm üyelerin katılımıyla oluşturulduğu parti organlarıdır.

Partinin önderlik yeteneğini geliştirmek ve sosyalist iktidar hedefine ilerlemek, parti içi disiplinin yol gösterici ilkeleridir. Kararların uygulanmasında ve görevlerin yerine getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kurullar üst kurullara, bütün parti Merkez Komitesi kararlarına, Merkez Komitesi Kongre/Konferans kararlarına uyar.

Partinin bütün temel organları seçimle göreve gelir.

Bütün parti kurulları kendilerini seçen üyeler tarafından geri çağrılabilir. Bir İlçe örgütünde örgütlü üyelerinin üçte birinin talep etmesi durumunda olağanüstü ilçe kongresi, il kongresi delegelerinin yarısının talep etmesi durumunda olağanüstü il kongresi düzenlenir. Birim üyelerinin yarısının talep etmesi durumunda birim sekreteri yeniden seçilir. Partinin iç meseleleri ile ilgili hiçbir tartışma kamuya açık bir şekilde yapılmaz.

Madde 2.5: Şeffaflık

Her üyenin partinin bütün çalışmalarıyla ilgili bilgi edinme hakkı vardır. Partinin çalışmaları ve mali durumu üyelerin denetimine açıktır. Tüm yönetici organlar, parti üye ve örgütlerinin talep ettikleri bilgilere zamanında ve yeterli bir biçimde ulaşabilmelerini, çalışmaları denetleyebilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Bu hak kapsamında yazılı olarak gelen taleplere Merkez Komitesi aracılığıyla bilgi talep edilen kurul ya da bizzat Merkez Komitesi en geç 45 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

Şeffaflık ilkesinin tüm parti nezdinde en önemli aracı, sadece parti üyeleri için çıkarılan iç yayındır.

Partinin her düzeydeki önderliklerinin özellikle sorumluluk alanlarında emekçilerin ve halkın gözlemine, eleştirisine, denetimine, diyaloğuna açık olması esastır. Şeffaflık ilkesi, politik bir çerçevede olmak kaydıyla tüm halka açık olmayı da kapsar.

Her üye, üyesi bulunduğu parti organının bağlı bulunduğu parti üst kurullarıyla ve Merkez Komitesi’yle görüşme ve rapor sunma hakkına sahiptir.

Üyelerin kişisel ve özel alanlarına giren konular bu maddenin kapsamı dışındadır.

BÖLÜM III: ÜYELİK[değiştir]

Madde 3.1: Parti üyesi

Devrim ve sosyalizm mücadelesine katkı koymak için parti program ve tüzüğünü benimseyen, bir parti örgütünde aktif olarak çalışmak, parti kararlarını uygulamak ve düzenli aidat ödemek isteyen herkes TİP’e üyelik için başvurabilir.

Madde 3.2: Üyelik Başvurusu

Parti program ve tüzüğünü okuyarak benimseyen kişi, kendi imzasıyla kişisel bilgilerini içeren bir form doldurarak başvurusunu parti örgütüne yapar. Üyelik başvurusu bireysel olarak ve iki parti üyesi referans gösterilerek yazılı olarak yapılır. Başvuru formu, başvuruyu alan örgüt tarafından Merkez Örgüt Komitesi’ne iletilir.

Örgüt Komitesi üyelik başvurusu için referans veren üyelerin, formu dolduranların ve ilgili parti biriminin de görüşleri doğrultusunda başvuruyu değerlendirir. Eğer üyelik başvurusu olumlu görülürse, parti kayıtlarına aday üye kaydı yapılır, başvuru sahibine bilgi verilir ve aday üye eğitim programı bildirilir. Örgüt Komitesi’nin değerlendirmesi olumsuz ise üyelik başvurusu reddi, gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişinin yazılı olarak Merkez Komitesi’ne itiraz hakkı vardır. Merkez Komitesi’nin ilgili başvuruları inceleme ve karar verme süresi 30 günü geçemez. Merkez Komitesi’nin vereceği karar kesindir.

Madde 3.3: Aday Üyelik

Partililik için başvuran herkes partiye aday üye olarak giriş yapar. Doğrudan üyelik verme sadece Merkez Komitesi’nin yetkisindedir.

Aday üyelik, yeni partililerin, partinin teorik ve ideolojik birikimini, ilkelerini, siyasal hattını ve örgütsel işleyişini yakından tanıyacağı dönemdir. Bu süre içerisinde yoğunlaştırılmış bir parti içi eğitim programı uygulanır.

Aday üyelik, üyelik başvurusunun onaylandığı ve aday üye eğitim programı başvuran kişiye bildirildiği anda başlar. Aday üyelik süreci en az 3 aydır.

Aday üyenin üyeliğe geçişe hazır hale gelmesi başvuruyu alan örgütün sorumluluğudur. Aday üyelik süreci en fazla 6 aydır. Bu süreç en fazla 6 ay olmak üzere 1 kez uzatılabilir.

Aday üyeler, birimlerde görev alır, parti örgütlerinde oluşturulan aday üye eğitim ekiplerinde eğitim çalışmalarına katılır. Aday üye, partililiğin tüm gereklerini yerine getirir, parti çalışmalarına katılır fakat yöneticilik görevi üstlenemez, delege seçimlerinde oy kullanır ancak aday olamaz ve seçilemez.

Madde 3.4: Üyeliğe Geçiş

Aday üye eğitimleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki süreç izlenerek üyelik başvurusu yapılır:

Üyelik, eğitimlerini tamamlayan aday üyelerin eğitimlerini tamamladıklarına dair formun, ilgili kurul tarafından doldurularak ve bir değerlendirme yazısı eklenerek Örgüt Komitesi’ne iletilmesi ile talep edilir.

Aday üye eğitimini tamamlayan partili ile 2 Parti Meclisi üyesi görüşme yaparak aday üyelik sürecini birlikte değerlendirir. Bu görüşmeye katılan PM üyelerinin görüş birliği doğrultusunda üyeliğe geçiş kararı oluşmuşsa eğitimin tamamlandığını gösterir form ve değerlendirme yazısıyla birlikte üyelik talebinde bulunulur.

Örgüt Komitesi yapılan inceleme ve değerlendirme sonrasında aksi bir eğilim oluşturmazsa üyeliğe karar verir ve yeni üye için parti kimlik kartı düzenlenir.

Parti üyeliği, kimlik kartının verilmesi ve birim toplantısına katılmakla başlar. Bu sürecin bir aşamasında üyeliğe geçiş değerlendirmesi olumsuzsa aday üyelik süreci sonlandırılabilir ya da uzatılabilir. Bu durum yazılı raporla Merkez Komitesi’ne bildirilir. Bu durumda aday üyenin Merkez Komitesi’ne itiraz hakkı vardır.

Madde 3.5: Fahri Üyelik

Parti üyesi olabilecek niteliklere sahip üye olmayan kişilerin katkısının alınabilmesi için Merkez Komitesi kararıyla fahri üyeler kayıt edilebilir.

Fahri üyelerden tüm parti örgüt ve organlarında etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için Merkez Komitesi gerekli yönetmelikleri çıkarır.

Madde 3.6: Parti kimlik kartı

Parti kimlik kartları, üyeliğe kabul kararı sonunda verilir. Parti Merkezi tarafından düzenlenen parti kimlik kartları partiye aittir. Partiden çıkarılan ya da istifa eden kişiler kimlik kartlarını bağlı bulundukları örgüte iade eder.

Madde 3.7: Yer değiştirme

Parti üyesi, oturduğu ya da çalıştığı yeri değiştirirken, en son bağlı bulunduğu parti örgütüne nakil talebini bildirir. İlgili örgütün yönetici organı bu talebi değerlendirerek Merkez Komitesi’ne bildirir. Üye, talebinin yanıtını en son bağlı bulunduğu parti örgütünden öğrenerek yeni örgütüyle bağlantı kurar.

Madde 3.8: Üyelikten çıkarma

Partiye başvuran üye, başvuru formunda yanlış veya gerçek dışı beyanda bulunmuşsa ya da üyeliğe başvuru sırasında yasaların ve Tüzük’ün gerekli kıldığı niteliklere sahip değilse üyelikten çıkarılması için ilçe ya da il örgütleri yazılı olarak durumu Merkez Komitesi’ne bildirir. Bunun dışındaki üyelikten çıkarma başlıkları Disiplin maddelerinin konusudur.

Madde 3.9: Üyelikten ayrılma

Partililikten ayrılmak isteyen üye, talebini yazılı olarak ve gerekçeleriyle birlikte bağlı bulunduğu organa bildirir. Üyelikten ayrılma Merkez Komitesi’nin bilgisi dahilinde ve ilgili üyeye doğrudan bildirilerek uygulamaya konur. Ayrılma talebinde bulunan kişinin üyelik sorumlulukları, parti kimlik kartını, kendisinde bulunan parti evrak ve mallarını ve çalışma yaptığı alanla ilgili tüm bilgi ve belgeleri partiye aktardığında sona erer.

BÖLÜM IV: PARTİ ORGANLARI[değiştir]

Madde 4.1: Parti Kurullarının Tanımı

Örgüt yapısı şu kurullardan oluşur:

A) Merkez Kurullar

Büyük Kongre/Konferans

Merkez Komitesi

Genel Başkan

Merkez Yürütme Kurulu

Örgüt Komitesi

Parti Meclisi

Parti Meclisi Divan Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu

B) Örgüt Kurulları

Birim

Üst Birim/Komite

İşçi Bürosu

Kitle Örgütleri Bürosu

Gençlik Bürosu

Kadın Bürosu

Eğitim ve Kadrolaşma Bürosu

Genel Merkez Bürosu

C) Kollar ve Yan Örgütler

Sosyalist Devrimci Gençlik

TİP Bilim Kurulu

Parti birimleri ile Merkez Komitesi arasında oluşturulan sekreterlikler, komite ve bürolar tüzükle tarif edilmiştir. Bu kurullar parti çalışmalarını yürütmek ve koordine etmekle yükümlüdür. Tüm parti kurullarının bileşiminde öncelikle işçilerin, kadınların ve gençlerin etkili oranda yer almasına özel önem verilir.

Üst üste 3 kez ve 1 yıl içinde toplam olarak 5 kez geçerli mazeret belirtmeden kurul toplantılarına gelmeyen üyeler ilgili kurul görevlerinden çekilmiş kabul edilir.

(Geçici Madde: Tüm Parti kurulları çalışma ilke ve esaslarını belirleyen, görev yetki ve sınırlarını tanımlayan iç tüzüklerini, Parti Tüzüğündeki temel hükümler esas olmak üzere Kuruluş Kongresi’nin ardından 3 ay içinde hazırlar. İç tüzük ve yönetmelikler Merkez Komitesi onayından geçerek Parti örgütünün görüşüne sunulur. 1 Ocak 2019 itibarıyla tüm iç tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girecektir.)

Madde 4.2: Birimler, Birimin Tanımı ve Yapısı

Birimler, partinin temel yapı taşıdır. Parti faaliyetleri birimler üzerinden yürütülür. Birim, parti üyeliğinin somutlandığı organdır. Birim üyeliği partililiğin en önemli, en değerli sorumluluğudur.

Birimler toplumsal bir alanda, siyasal mücadele ve örgütlenme amacıyla kurulur. Bu alanlar, fabrika, işyeri, mahalle, okul, semt, sendika ve kitle örgütleri gibi tanımlı öncelikli alanlar olabileceği gibi istisnai durumlarda işlev temelli birimler de kurulabilir.

Birimler, ilçe komitelerinin talepleri göz önünde bulundurularak il ve bölge komiteleri tarafından oluşturulur. İl ve bölge komiteleri, kurulan birimler hakkında Örgüt Komitesi’ni ivedilikle bilgilendirir. Bir birimin dağıtılması kararı ilçe komitelerinin talepleri doğrultusunda il ve bölge komitelerinin başvurusu üzerine ancak Örgüt Komitesi tarafından alınabilir.

Birimlerin temel işlevi sosyalist iktidar mücadelesi doğrultusunda emekçileri örgütlemektir. Kendi alan ve dinamikleri içinde toplumsal bir örgütlenme yaratmak, var olan örgütlenmeyi ve partinin bu örgütlenme içindeki mevzilerini güçlendirmek birimin öncelikli görevidir.

Her birim mücadele yürüttüğü alanların öncüsü olarak çalışır, bu alanlarda parti siyasetini yeniden üretir ve taşır. Partinin toplumsallaşması için, bu alan ve dinamiklerinin özgünlüklerini yeni araçlar geliştirerek sosyalist iktidar mücadelesine bağlar.

Her üye, parti çalışmalarına bir birim üyesi olarak katılır. Parti birimleri, en az beş (5) kişiden oluşur. Özel durumlarda il komitesi 3-4 kişilik birimler kurabilir, gerekçesi Örgüt Komitesi’ne bildirilir. Üst sınır, birim çalışma alanının ihtiyaçları ve birimin tüm üyeleri için verimli bir parti organı olabilmesini sağlama kriterlerine göre belirlenir.

Madde 4.3: Birimin İşleyişi

Birimler olağan olarak haftada bir toplanır. Toplantıda öncelikle, güncel siyasal gelişmeler, merkezi olarak gündeme sunulan konular, parti yayınlarının değerlendirilmesi, alan çalışmasının gündemleri, örgütlenme çalışmaları ve mali yapı başlıkları gündem yapılır. Bu gündemler dışında varsa birim üyelerinin eklemek istediği başlıklar da gündeme alınır. Toplantı sonunda tüm üyelerin onayı ve varsa şerhleriyle birlikte hazırlanan toplantı tutanağı üst kurula iletilir.

Her birimde birim üyelerinden en az biri, birim sekreteri olarak görevlendirilir. Birim sekreteri, birimi toplantıya çağırır, birim toplantısı gündemini oluşturur. Birim faaliyetlerinin politik olarak ileri çekilmesi, birim çalışmalarının bütünlüğünün sağlanması ve örgütlü yapısının korunması, birimdeki tüm üyelerin partinin merkezi faaliyetlerine sevk edilmesi sekreterin sorumluluğundadır.

Yeni birim oluşturulurken birim sekreteri ilgili üst komite tarafından atanır. Altı aylık bir faaliyet sonrasında birim üyeleri kendi sekreterlerini seçer. Birim sekreterleri, her Konferans ve Kongre sürecinde yeniden seçilir.

Madde 4.4: Parti Kongresi (Büyük Kongre)

Parti Kongresi 3 (üç) yılda bir toplanır. Kongre, partinin en yüksek siyasal ve örgütsel karar organıdır. Parti program ve tüzüğünü değiştirmeye yetkili tek organdır. Parti Genel Başkanı’nı, Merkez Komitesi’ni (MK) ve Merkez Disiplin Kurulu’nu (MDK) seçer.

Parti Kongresi MK kararıyla zamanından önce toplanabilir. Parti Kongresi’nin yer ve tarihi MK tarafından saptanarak üç ay öncesinde parti örgütüne duyurulur. Parti Kongresi, ilan edilen toplantı yer ve saatinde delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanmazsa, önceden belirlenmiş ikinci bir yer, gün ve saatte bu kez delege çoğunluğu aranmaksızın mevcut delegelerle toplanır.

Parti Kongresi’ne katılacak delege sayısı doğal delegeler haricinde, her parti birimi ve komitesi üye sayısı üzerinden; 1-10 üye için 1 (bir), 11-20 üye için 2 (iki), 20 ve üstü 3 olacak şekilde belirlenir.

MK üyeleri, MDK üyeleri ile partili milletvekilleri Parti Kongresi doğal delegeleridir. Doğal delegeler il kongrelerinde Parti Kongre delegesi seçilemez. Parti Kongresi öncesinde partinin siyasal ve örgütsel hedefleri konusunda yürütülecek çalışma ve tartışmalar MK tarafından yayınlanacak genelgelerle belirlenir.

Madde 4.5: Olağanüstü Parti Kongresi

Olağanüstü Parti Kongresi, Genel Başkan veya MK kararıyla toplanır.

Olağanüstü Parti Kongresi son Parti Kongresi delegelerinin yarısının yazılı istemi üzerine toplanır. Olağanüstü Kongre talep eden üye, talebini iç yayın organında, gerekçeleriyle birlikte ilan eder. Talebi içeren iç yayın organı yayınlandıktan sonra 15 gün içinde, bu talebi haklı bulan delegeler, tutumlarını Parti Meclisi Divan Kurulu’na iletir. Gereken sayıda delegenin talebi 15 gün içinde Parti Meclisi Divan Kurulu’na ulaştırıldığı takdirde, Divan Kurulu durumu MK’ya bildirir. MK, bu işlem tamamlandıktan sonra Olağanüstü Kongre’yi 30 gün içerisinde ve son Parti Kongresi delegeleriyle toplamakla yükümlüdür.

Madde 4.6: Parti Konferansı

Parti Konferansı iki Kongre arasında partinin siyasal ve örgütsel faaliyetlerini değerlendirmek, gözden geçirmek ve güncelleştirmek, MK ve diğer kurulların çalışmalarına yön vermek amacıyla toplanır. Parti Konferansı’nın zamanı, toplanma biçimi ve bileşimi MK tarafından belirlenir ve parti örgütüne duyurulur.

Madde 4.7: Merkez Komitesi (MK)

Merkez Komitesi (MK), iki Parti Kongresi arasında partinin en yetkili karar organıdır. Kongre ve Konferanslar tarafından karara bağlanan siyasal ve örgütsel çalışmaların hayata geçirilmesinden sorumludur. Büyük Kongre tarafından seçilir. MK bileşimi her kongrede en az yüzde 25 oranında yenilenir.

MK en az ayda bir toplanır.

15 kişiden az olmamak üzere ve kongre delege sayısının 20’de 1’i kadar asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. MK seçimi aday olan üyelerin isim sırasına göre alfabetik olarak dizildiği tek liste ile yapılır. MK oluşturulurken mevcut toplumsal eşitsizlikler sebebiyle kadınlara pozitif ayrımcılık olarak Komite bileşiminde en az %30 kadın üye olması şartı aranır.

MK üyeliğine adaylık, partinin önderlik birikiminin parçası olma talebi olarak değerlendirilir ve bu sorumluluğa hazır olduğunun beyan edilmesi anlamına gelir. MK üyeleri parti üyeliği için aranan nitelikleri, partililiğin görev ve sorumluluklarını üst düzey bir özenle hayata geçiren partili üyeler arasından seçilir. MK’ya aday olabilmek için en az beş yıl kesintisiz olarak örgütlü bir devrimci faaliyetin parçası olma, partinin ideolojik, siyasi, programatik hattını partiyi temsil edebilecek ölçüde içselleştirmiş olma şartları aranır. MK partinin kolektif önderliği olmakla beraber MK üyeliği için aday olanlar bu görevi bir ayrıcalık değil sorumluluk olarak kavrarlar.

MK üyeliği yaptığı sırada herhangi bir nedenle disiplin cezası almış olan kişinin MK üyeliği düşer ve bir sonraki dönem yeniden aday olamaz.

Madde 4.8: Merkez Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları

MK, Kongre ve Konferans kararları doğrultusunda partinin tüm siyasal ve örgütsel çalışmalarına önderlik etmekle görevlidir. Alınmış kararların uygulanması, gerektiği durumlarda derinleştirilmesi ve geliştirilmesi Merkez Komitesi’nin sorumluluğudur.

Konferans ve Kongre süreçlerini örgütler, partililerin siyasal ve örgütsel açılımlar konusunda en kısa sürede bilgilenmelerini sağlar, parti içindeki tartışma ve katılım kanallarının işlemesini güvence altına alır.

Tüm parti kurullarını atama yoluyla belirleme yetkisi vardır. Bu atama, seçilmiş birim sekreterleri ve Parti Meclisi üyeleri arasından yapılır.

Gerekli gördüğü durumlarda kurul ve örgütleri feshetme, yönetici kurulları görevden alma yetkisine sahiptir. Bu doğrultudaki kararlarını tüm parti örgütüne gerekçeleriyle açıklar.

Tüzüğün uygulanabilmesi, güncel ihtiyaçlara yanıt verebilmesi ve etkili kılınması için yönetmelik ve genelgeler çıkarır.

Madde 4.9: Merkez Komitesi İşleyiş Kuralları

MK olağan olarak ayda bir kez toplanır.

MK, ilk toplantısında kendi içinde görev bölüşümü yapar. Oluşturduğu MK içi organları ve MK üyelerinin görev dağılımını tüm parti örgütüne bildirir. Bu organlar MK adına görevli ve MK’ya karşı sorumludur.

İki Kongre arasında beşte bir oranında kendisini genişletme yetkisine sahiptir. Genişleme ihtiyacı sebepleri ile beraber iç yayında duyurulur. MK’nın genişletilmesi gündeme geldiğinde, kongrede aday olup seçilemeyen üyeler ile yedek üye seçilmiş olanlar bu kapsamda değerlendirilemez. Ölüm/kayıp, yaşlılık, hastalık, tutukluluk veya benzer bir nedenle ya da görevden azledilme talebi nedeniyle MK üyeleri arasında bir eksilme durumunda önce aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler tarafından, yedek üyeleri aşan bir eksilme durumunda PM üyeleri arasından seçimle boşluk doldurur. İhtiyaç halinde belirleyeceği parti üyelerini ilgili gündem maddelerinde toplantılarına danışman ya da gözlemci olarak çağırabilir. Kararların görüş birliği ile alınması için çaba harcanır, bunun mümkün olmadığı durumlarda açık oylama yoluyla çoğunluk görüşünün karar haline gelmesinin yolu açılır.

Merkez Komitesi, tüm kararlarında, eylem ve etkinliklerinde partiye karşı kolektif bir sorumluluk taşır. Alınan kararlara dair farklı görüşü olan MK üyeleri, yeterli zaman varsa kararın tüm partide tartışılmasını isteyebilir. Bu tartışmanın sonunda MK’nın alacağı karar herkes açısından bağlayıcıdır. MK belirlediği belli konulardaki karar önerilerini tüm üyelerin oylarına sunabilir. Oylama kuralları ve usulü önceden belirlenerek tüm üyelere bildirilir. MK, kendi çalışmaları ve işleyişini düzenlemek için bir iç tüzük hazırlar.

Madde 4.10: Genel Başkan

Büyük Kongre’de gizli oyla ve delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk turda çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda en çok oyu alan aday Genel Başkan seçilir. Genel Başkanlığın boşalması halinde MK kendi içinden bir Genel Başkan vekili seçer ve 30 gün içinde Olağanüstü Büyük Kongre’yi toplar. Genel Başkan’ın yokluğunda MK içinden seçilen bir MK üyesi Genel Başkan’a vekâlet eder.

Partinin kolektif önderliğinin temsilcisi ve sözcüsüdür. Parti yönetim organlarını ve kurullarını birlikte veya ayrı ayrı toplantıya çağırabilir. Kurullar arasında çalışma düzeni ve iş birliğini sağlar. Parti örgütlerini görevlendirir ve denetler.

Parti adına, görüşmeler yapmakla, ilişki kurmakla ve açıklamalar yapmakla görevli ve yetkilidir.

Gerekli gördüğü durumlarda danışmanlar görevlendirebilir, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Danışma Kurulu oluşturabilir.

Genel Başkan, Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptir.

Madde 4.11: Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

Merkez Yürütme Kurulu, partinin kolektif önderliği adına günlük siyasal ve örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesinden sorumludur. Kongre/Konferans ve MK kararları doğrultusunda tüm parti çalışmalarına önderlik eder. MK’dan başlayarak merkezi organların etkin, canlı ve istikrarlı bir biçimde çalışması için görev üstlenir. MK başta olmak üzere partinin kurul ve kadrolarının çalışmalarını koordine eder. Gerekli gördüğü durumlarda bilgi vermek ve yapılacak ilk MK toplantısında yeniden tartışılmasını sağlamak koşuluyla, MK yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp bu kararları uygulamaya koyabilir. Haftada en az 1 kez toplanır. Genel Başkan ile MK üyeleri arasından belirlenen Genel Başkan Yardımcılarından oluşur.

Madde 4.12: Parti Meclisi

MK ile birlikte çalışan, siyasal gelişmelerin, parti çalışmalarının, partinin siyasal açılımlarının tartışıldığı, parti örgütlerinin görüş ve önerilerinin alındığı merkezi danışma kuruludur. Her toplantısında MK tarafından hazırlanan MK raporunu ve Büro raporlarını tartışır, gündemdeki diğer konuları değerlendirir ve görüş oluşturur. MK, partinin bütün stratejik açılımları ve Kongre ve Konferans süreçleri ile konuları öncelikle Parti Meclisi’ne taşıyıp görüş aldıktan sonra bu konular hakkında karar verir. Parti Meclisi, en az 3 ayda bir ve gerekli görüldüğü durumda MK’nın çağrısıyla toplanır.

Parti Meclisi örgüt kurullarının aktif üyelerinden oluşur. MK ve Disiplin Kurulu üyeleri Parti Meclisi’nin doğal üyeleridir. Bölge Komiteleri üyeleri, Büro üyeleri, il ve ilçe başkan ve sekreterleri görev yaptıkları süreler boyunca Parti Meclisi’nin üyeleridir.

MK, Parti Meclisi için, üye sayısının yüzde 30’unu geçmemek kaydıyla atama yetkisine sahiptir.

Madde 4.13: Örgüt Komitesi (ÖK)

Örgüt Komitesi, tüm parti örgütünün Kongre, MK ve MYK kararları doğrultusunda etkin çalışmasından ve çalışmaların koordine edilmesinden sorumlu kuruldur.

Parti üye ve örgütlerinin tüm bilgisinin merkezileştiği kurul olarak Parti örgütünün oluşturulması, güçlendirilmesi ve kadro istihdamları konusunda görev üstlenir. Partinin örgütlenme çalışmalarına önderlik eder.

MYK adına parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütlerle iletişimi sağlar, örgütlerden gelen önerileri inceler ve karara bağlar. Haftada 1 kez, MYK toplantılarının hemen ardından toplanır.

Parti örgütünde sorumluluk üstlenen MK ve PM üyeleri arasından seçilir.

Madde 4.14: Parti Meclisi Divan Kurulu (DK)

Parti Meclisi ilk toplantısında bir sonraki kongre dönemine kadar PM toplantılarını yönetecek 5 kişilik Divan Kurulu seçilir. Divan Kurulu,

MK ile PM arasındaki ilişkinin düzenli ve verimli sürdürülmesinden sorumludur.

PM toplantılarının gündeminin hazırlanmasında ve toplantının örgütlenmesinde MYK ile koordineli biçimde görev ve sorumluluk üstlenir.

PM toplantılarının düzeni ve verimliliğinden sorumludur.

Toplantının raporunu ve kamuoyuna sunulacak sonuç bildirgesini hazırlar, MYK’ya sunar. Partinin iç yayınının yayın kurulu olarak görev üstlenir. Yayının işlevli, tüm üyelerin katkısına açık, parti içi tartışmalara zemin sunan biçimde ve düzenli çıkmasından sorumludur. İç yayın Parti Meclisi Divan Kurulu tarafından MYK ile koordinasyon halinde aylık olarak yayınlanır. Merkezi Denetleme Kurulu olarak görev üstlenir.

Üyelerin en az yüzde 25’inin talebiyle somut bir konu tüm parti örgütünde tartışmaya açılabilir. Bu tartışmanın iç yayın aracılığıyla sürdürülmesinden Divan Kurulu sorumludur.

İl Örgütü

Madde 4.15: İl Kongresi

İl Kongresi, sayısı 600’ü geçmeyecek şekilde ilçe kongrelerince seçilen delegelerden ve doğal delegelerden oluşur. İl Komitesi ve İl Disiplin Kurulu üyeleri ile o ilin partili milletvekilleri İl Kongresinin doğal delegeleridir. İlçe kongrelerinde seçilecek delegelerin sayısal oranı %10’dur.

İl Kongresi olağan olarak üç yılda bir, İl Komitesi tarafından saptanan gün, yer ve gündemle toplanır. Olağanüstü İl Kongresi ise İl Komitesi’nin kararı ve bu kararın MK tarafından onaylanmasıyla toplanır. İlin Büyük Kongre delegelerini, İl Başkanı’nı, İl Komitesi’ni ve İl Disiplin Kurulu’nu seçer.

Madde 4.16: İl Yönetim Kurulu (İl Komitesi)

İl Yönetim Kurulu, İl Kongresi tarafından seçilen İl Başkanı hariç 7 (yedi) üyeden oluşur. İl YK, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi içinde görev bölüşümünü gerçekleştirir. İl Başkanı, İl YK ve İl Disiplin Kurulu, MK üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile görevden alınabilir. Görevden alınmalar veya istifalar nedeniyle boşalan İl YK üyeliklerine MK tarafından yeni üyeler atanır.

İlçe Örgütü

Madde 4.17: İlçe Kongresi

İlçe kongresi, o ilçeye bağlı tüm üyelerden oluşur. İlçe üyesi sayısının %10’u il kongresi delegesi olarak seçilir. İlçe Yönetim Kurulu üyeleri il kongresinin doğal delegeleridir.

İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Komitesi ve İl Kongresi’ne gönderilecek delegeleri seçer. İlçe Kongresi olağan olarak üç yılda bir, İl Komitesi tarafından belirlenen kongre dönemi içinde toplanır. İlçe Kongresi’nin gün, yer ve gündemi İlçe Komitesi tarafından belirlenir. Olağanüstü İlçe Kongresi ise, İlçe Komitesi’nin kararı ve bu kararın İl Komitesi ve MK tarafından onaylanmasıyla toplanır.

Madde 4.18: İlçe Yönetim Kurulu (İlçe Komitesi)

İlçe Komitesi, İlçe Kongresi tarafından seçilen İlçe Başkanı hariç 5 (beş) üyeden oluşur. İlçe Komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile görev bölüşümünü gerçekleştirir.

İlçe Başkanı ve İlçe Komitesi, İl Komitesi tarafından, İl Komitesi’nin üye tam sayısının üçte iki çoğunluk kararı ve MK onayı ile görevden alınabilir.

Görevden alma ya da İlçe Komitesi üyelerinin istifaları ile boşalan İlçe Komitesi üyeliklerine, MK onayı ile İl Komitesi tarafından yeni üyeler atanır.

Madde 4.19: Parti Temsilcisi

Bir il veya ilçede parti örgütü kurulmamışsa bu il veya ilçede parti örgütünü kurmak üzere partiyi temsil için bir Parti Temsilcisi, MK tarafından yazılı görevlendirmeyle atanır.

Madde 4.20: Parti Temsilcilikleri

Parti Lokalleri ve İrtibat Büroları Parti örgütünün bulunduğu il ve ilçelerin mahalle ve köylerinde ilgili yönetici organ tarafından ve MK onayıyla, parti örgütünün bulunmadığı yerlerde ise MK tarafından Parti Temsilcilikleri, Parti Lokalleri ve İrtibat Büroları açılabilir. Temsilcilik, lokal ve irtibat büroları MK tarafından feshedilebilir.

Madde 4.21: Yurtdışı Temsilcilikleri

MK kararıyla yurtdışında Parti temsilcilikleri açılabilir. Örgütlenme ilkeleri Yurtdışı Temsilcilikleri aracılığı ile üye olanlar için de geçerlidir. MK kendi içinde bir üyeyi, Yurtdışı temsilcilikleri ile olağan teması yürütmek üzere görevlendirir. MK, yurtdışında temsilcilikler açabilir.

(Siyasi Partiler Kanunu gereği yazılması gereken ülke/kent isimleri eklenerek düzenlenecektir.)

Madde 4.22: Meclis Grupları

(a) TBMM Parti Grubu, partinin meclis grubu partili milletvekillerinden ve ihtiyaç doğrultusunda büroda yer almak üzere MK tarafından atanan parti üyelerinden oluşur. Parti Meclis Grubunun çalışmaları MK’nın tasarrufunda ve MK tarafından hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(b) Mahalli Meclis Grupları bağlı bulundukları İl ve İlçe YK’ları denetiminde belediye ve il genel meclislerinin partili üyelerinden kurulur. Mahalli Meclis Grupları oluştukça çalışma ve işleyişleri MK tarafından hazırlanacak iç yönetmeliklerle düzenlenir.

Madde 4.23: Yan Örgütler

Parti, Parti Kongresi, Konferansı ya da MK kararıyla yan örgütler kurabilir. Yan örgütlerin yasal ve siyasal sorumluluğu Türkiye İşçi Partisi’ne aittir. Çalışmaları MK tarafından hazırlanan yönergelerle düzenlenir. Yan örgütlerin çalışmalarına parti üyesi olmayanlar da katılabilir. Yan örgütler Parti binalarını kullanabilecekleri gibi MK kararıyla çalışmaları için kendi adıyla bina, temsilcilik, büro ya da lokal açabilirler.

a) Sosyalist Devrimci Gençlik (SDG)

Türkiye’deki ilerici, devrimci, aydınlanmacı, emekten yana olan gençlerin, öğrencilerin birlikteliğini sağlamak amacıyla siyaset, bilim, kültür, hak ve özgürlükler ile insan hakları ve benzeri konularda alanında çalışmalar yürütebilir. Yürüteceği çalışmalarına parti üyesi olmayanlar da katılabilir. Yan örgüt olarak ülkenin tüm şehirlerindeki parti binalarını kullanabilecekleri gibi çalışmaları için yine ülkedeki tüm şehirlerde kendi adıyla bina, temsilcilik, büro ya da lokal açabilir, çalışmalarını yürütmek için, her türlü kapalı salon ve açık hava toplantıları ile konferans, panel, miting ve yürüyüşler düzenleyebilir, basılı metin, kitap, dergi, afiş, broşür çıkarabilir, açıklamalar yapabilir ve her türlü yayın çalışmasında bulunabilir.

Çalışmalarını kendi iç tüzüğüne göre düzenler.

b) Bilim Kurulu:

Alanlarında yetkin ve uzman parti üye ve dostlarından oluşan bir kolektif üretim organıdır.

Parti temsilcileri ve üyelerinin çeşitli alanlarda sürdürdükleri çalışmaların derinleşmesi, anlaşılır kılınması veya topluma propaganda edilmesi için, ihtiyaç duyulan başlıklarda parti politikaları ile uyumlu bilgi üretmek üzere faaliyet yürütür. Bu amaçla kolektif bilgi süzgecinden geçirilmiş kitap-kitapçık, broşür, beyanname, rapor, inceleme, vb. çalışmaları hazırlayabilir ve sunabilir, konferans, panel, sempozyum, vb. düzenleyebilir.

Bilim Kurulu çalışma konuları ve öncelikleri parti genel kurulları ile merkezi yönetim kurullarının karar ve talepleri ile şekillenir.

Kurulun çalışma yürüteceği konular ve önceliklerinin belirlenmesinde Merkez Komitesi talepleri, TBMM’de görev yapan parti üyesi milletvekilleri, Belediye Başkanları ve yerel yönetimlerde görev almış üyeler ile toplumsal, mesleki, sendikal örgütlerde çalışan parti üyelerinin talepleri göz önünde tutulur.

Bilim Kurulu çalışmalarını kendi iç tüzüğüne göre düzenler.

Madde 4.24: Bürolar, Komisyonlar ve İdari Sekreterlikler

Partinin merkezi siyasal faaliyetlerini sürdürmek, örgütsel çalışmaları beslemek ve genel merkez fonksiyonlarını yerine getirmek için belirli alanlarda uzmanlaşan, partinin kaynaklarını bu alanlar için seferber ve koordine eden, parti dışından katkıların verimli bir şekilde parti çalışmasıyla bütünleşmesini sağlayan merkezi bürolar, komisyonlar ve idari sekreterlikler oluşturulur.

Bu kapsamda, İşçi Bürosu, Gençlik Bürosu, Kadın Bürosu, Kitle Örgütleri Bürosu, Eğitim Bürosu, Yayın Bürosu, Uluslararası İlişkiler Bürosu, Hukuk Bürosu, Basın-Protokol Bürosu, Propaganda Bürosu, Bilim Komisyonu, Mali ve İdari İşler, vb. bürolar, komisyonlar ve sekreterlikler oluşturulabilir. Ayrıca çalışma yoğunluklarına göre MK kararıyla kendilerine bağlı birimler kurulabilir.

Bürolar, komisyonlar ve sekreterlikler her Kongre ve Konferans döneminde alanlarındaki üyelerin de görüşünü alarak bir çalışma planı ve değerlendirme raporu hazırlar ve Kongre ve Konferans’a sunar. Her yeni dönemde Büro bileşimleri, komisyonlar ve sekreterlikler MK tarafından ilgili alan çalışanlarının görüşü alınarak belirlenir.

Bürolar işleyiş biçimlerini ve hedeflerini içeren bir çalışma planını MK’ya sunar, MK’nın bu raporu onaylamasının ardından büro, komisyon ve sekreterlik faaliyetleri başlar. Tüm bürolar, komisyonlar ve sekreterlikler Parti Meclisi toplantılarına değerlendirme ve hedef raporlarını sunar.

İhtiyaç görüldüğü durumlarda yeni büro, komisyon ve sekreterliklerin oluşturulması MK’nın yetkisindedir.

Madde 4.25: Bölge Komiteleri

Farklı il ve ilçelerde bulunan örgütlerin sorumluları ile oluşturulan kuruldur. Parti çalışmalarını koordine eden, il ve ilçe örgüt çalışmalarını yöneten, MK ile bağı kuran bölgesel ara yönetici kurullardır. Bölge sekreteri, kurulun sekreteridir.

Kurul bileşimi ve sekreterliği Örgüt Komitesi önerisiyle MYK tarafından atanır.

BÖLÜM V: ORTAK HÜKÜMLER[değiştir]

Madde 5.1: Seçme ve Seçilme

Bu tüzükte belirtilen ilkeler ışığında birim sekreterliği, delegelik ve Merkez Komitesi gibi bütün parti organ ve görevleri için her üye aday olabilir. Üyeler, yönetici organlarda görev alacak adayların seçiminde kadro kriterlerini merkeze alarak seçimlerini yaparlar.

Madde 5.2: Yetkinin Kullanımı

Partinin, iki kongre arasında en yetkili karar organı Merkez Komitesi (MK)’dir. MK kararları bütün parti organlarını bağlar. MK kararlarını takip etmek, geliştirmek ve onlarla çelişmeyen yeni kararlar almak ve gündelik faaliyeti yürütmek tüm parti kurulların ortak sorumluluğudur.

Merkez Bürolar, kendi çalışma alanlarına dönük üretimlerini, çalışmalarını ve kararlarını MK’ya sunarlar. MK, merkez büroların çalışmalarını ve önerilerini değerlendirerek karar haline getirir, planlama yapar ve parti örgütlerine iletir.

Bölge, İl ve ilçe komiteleri, MK’dan gelen karar ve genelgeleri uygular ve aynı zamanda kendi sorumlu bulundukları alana dönük kararlar alırlar. Tüm birimler ve komiteler, kendi alanlarına dönük kararlar oluşturabilir.

Madde 5.3: Karar Alma

Açık tartışma yoluyla ortak görüş oluşturulması esastır. Ortak bir görüşün oluşamaması halinde açık oylama yoluyla karar alınır. Alınan karar hayata geçene kadar tartışmalara kapalıdır.

Madde 5.4: Birim ve Örgüt Temsilcileri ile Üye Toplantısı

MK, partinin çalışmalarını daha da etkinleştirmek, hızlandırmak ve ortaklık sağlamak için örgüt ve birim temsilcilerini gerekli gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır. Örgüt Temsilcileri Toplantısı Merkez Komitesi ve Parti Meclisi ile birlikte il ve ilçe komiteleri ve büro üyeleriyle yapılır.

Madde 5.5: Toplantı Tutanakları ve Rapor Sistemi

Partinin bütün yönetici kurulları ve komiteleri ile bürolar tüm toplantılarında tutanak tutar, tutanaklar üst kurula iletilir.

İl-Bölge Komiteleri ve tüm merkez büroların toplantılarının tutanakları Örgüt Komitesi’ne, Örgüt Komitesi toplantı tutanakları MK’ya sunulur.

Madde 5.6: Yatay İlişki

Farklı birimlerin veya farklı parti örgütlerinin faaliyetleri hakkında, genel siyasal anlam ve hedeflerin ötesine geçen somut örgütsel veya kişisel bilgiler veya sorunlar, kişisel temaslar yoluyla aktarılamaz. Örgütsel veya kişisel bilgiler, gerekli olduğu ölçüde, üst organlar eliyle birimlere aktarılır.

Madde 5.7: Parti Denetmenleri

Merkez Komitesi, örgütle ilgili görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere parti denetmenleri görevlendirilebilir. Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

Madde 5.8: Profesyonellik Kuralları

Parti çalışmalarının daha etkili yürütülmesi ve örgütsel yoğunluk nedeniyle MK tarafından bazı üyeler profesyonel kadro olarak atanabilir. Profesyonellik 1 yıldır ve bütün profesyonel kadrolar yaşamlarını buna göre ayarlarlar. Profesyonellerin görev tanımları ve profesyonellikle ilgili genel ilkeler MK tarafından hazırlanan profesyonel kadro yönetmeliği ile belirlenir.

Profesyonellere ödenen ücret üyenin ihtiyaçları ve partinin olanakları doğrultusunda belirlenir.

Parti üyeleri profesyonel kadronun görev tanımı ve ücreti konusunda bilgilendirilir.

Madde 5.9: İrtibat Bürosu, Temsilcilikler ve Lokaller

Genel Merkez çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için İstanbul’da Genel Başkanlık İrtibat Bürosu açılabilir.

İlgili büronun önerisi ve MK’nın onayıyla uluslararası ilerici, devrimci, anti-emperyalist ve komünist güçlerle dayanışma, yurt dışındaki parti üyeleriyle irtibat, yurt dışında örgütlenme gibi amaçlarla ihtiyaç duyulan ülkelerde temsilcilik açılabilir.

Partinin yerel örgütlerinin önerisi ve Örgüt Komitesi’nin onayıyla ihtiyaç duyulan yerlerde parti lokali açılabilir.

BÖLÜM VI: DENETLEME VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ[değiştir]

Madde 6.1: Denetleme Kurulu

İl ve ilçe örgütlerinin çalışmalarına yardımcı olmak ve katkı koymak, partinin siyasal açılımlarının uygulanmasında yol göstermek, çalışmaları zenginleştirmek, ilgili örgütün çalışmalarını planlamak, verimliliği artırmak, ilgili örgütü izlemek ve denetlemek için 3 kişiden oluşan Denetleme Kurulu ihtiyaç halinde MK tarafından kurulur. MK adına ilgili il ya da ilçe örgütü çalışmalarını inceler, ortak çalışma planı hazırlar ve izlenimlerini raporla MK’ya sunar.

Madde 6.2: Disiplin Kurulları

Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Büyük Kongre tarafından seçilen 7 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Kendi içinden bir başkan seçer.

Madde 6.3: İl Disiplin Kurulu

İl Kongresi tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Kendi içinden bir başkan seçer.

Madde 6.4: TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu

TBMM Grup Genel Kurulu tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Kendi içinden bir başkan seçer.

Madde 6.5: Disiplin Kurullarının İşleyişi

Parti programına, tüzüğüne ve kararlarına, parti çıkarlarına ve devrimci-komünist değerlere aykırı davranan üyelere disiplin cezası verilir. Disiplin başlığı siyasal bir konu olarak ele alınır. Partili kimlik, partilinin yaşam biçimi ve parti işleyişi ile ilgili konular “adli” sorunlar olarak değerlendirilmez.

İl Disiplin Kurulları’na sevk yetkisi İl Komitelerine, MDK’ya sevk yetkisi ise MK’ya aittir. Partiden “geçici ve kesin çıkarma” cezaları MDK tarafından verilir. “Uyarma ve kınama cezası gerektiren” suçları işleyen üyeler, İl Komitesi tarafından İl Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. İl Disiplin Kurulu, bu üyelerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili üye, yazılı veya sözlü savunmasını 15 gün içinde İl Disiplin Kurulu’na verir. İlgili üye 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, İl Disiplin Kurulu toplanıp, İl Komitesi’nin iddiasını görüşüp karara bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. İlgili üye 15 gün içerisinde, İl Disiplin Kurulu kararına karşı, MK aracılığı ile Merkez Disiplin Kurulu’na itirazda bulunur. Merkez Disiplin Kurulu, bir ay içinde itirazı görüşüp karara bağlar ve bir yazı ile ilgili üyeye bildirir. Merkez Disiplin Kurulu’nun kararı kesindir.

İlçe, İl, Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile ilgili disiplin suçlarına Merkez Disiplin Kurulu bakar. “Geçici ve kesin çıkarma cezası gerektiren” suçları işleyen üyeler ile ilgili disiplin suçlarına da MDK bakar. İlgili suçlamaları MK değerlendirip ciddi bulursa, ilgili üyeleri Merkez Disiplin Kurulu’na sevk eder. MDK, bu üyelerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili üye, yazılı veya sözlü savunmasını 15 gün içinde MDK’ya verir. İlgili üye 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, MDK toplanıp, iddiaları görüşüp karara bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Bu kararlar kesindir.

Partili Bakanlar ve Milletvekilleri ile ilgili disiplin suçlarına TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile müşterek olarak bakar. Partili Bakanlar ve Milletvekilleri ile ilgili suçlamaları MK değerlendirip, suçlamayı ciddi bulursa, ilgili üyeleri TBMM Parti Grubu Disiplin Kuruluna sevk eder. TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu, bu kişilerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili kişi yazılı veya sözlü savunmasını 15 gün içinde verir. İlgili kişi 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu Merkez Disiplin Kurulu ile müşterek olarak toplanıp, iddiaları görüşüp karara bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Bu kararlar kesindir. MDK, disiplin konularının araştırılıp incelenmesi için parti üyeleri arasından geçici olarak “İnceleme Komisyonu” atayabilir. İnceleme Komisyonları en az 2 en fazla 5 kişiden oluşabilir. İnceleme Komisyonları, raporlarını MDK’ya iletirler. İnceleme Komisyonu’nun inceleme süresi ve raporunu iletme süresi 15 günü geçemez.

Madde 6.6: Disiplin Suçları

  • Uyarma cezası gerektiren disiplin suçları:

-Yetkili organlar tarafından verilen parti görevlerini mazeretsiz yerine getirmemek.

-Parti çalışmalarını mazeretsiz aksatmak.

-Parti varlıklarını gerektiği gibi korumamak, israf etmek veya kaybetmek.

-Parti kolektif işleyişini zorlayacak davranışlarda bulunmak.

  • Kınama cezası gerektiren disiplin suçları:

-Görev ve yetkilerini aşmak.

-Üye ve yöneticiler hakkında yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

-Parti iç toplantılarındaki konuşma ve değerlendirmeleri, alınan kararları, yetkili organ kararı olmaksızın açıklamak.

-Uyarma cezası gerektiren disiplin suçlarını ikinci kez işlemek.

-Geçici çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları:

-Geçerli bir mazereti olmaksızın üç ay üst üste aidat ödememek.

-Geçerli bir mazereti olmaksızın bağlı olduğu örgüt üye toplantısına üç kez üst üste katılmamak.

-Parti binalarına ve mallarına zarar vermek.

-Parti organlarına kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek.

-Parti üyelerine yönelik sözlü saldırılarda bulunmak.

-Kınama cezası gerektiren disiplin suçlarını ikinci kez işlemek.

-Kesin çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları:

-Parti programı, tüzük ve kararlarına karşı topluca muhalefet etmek.

-Parti program, tüzük ve kararlarına aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katılmak, katkıda bulunmak.

-Parti eylem ve etkinliklerine karşı eylem ve etkinliklerde bulunmak.

-Temel insan hakları ile bağdaşmayan fiil ve eylemlerde bulunmak veya bu tarz tutum ve davranışları olumlamak.

-Cinsel tacizde bulunmak.

-Parti üyelerine yönelik fiziksel saldırılarda bulunmak.

-Türkiye’de faaliyet yürüten başka bir siyasal örgüte üye olmak. Yurt dışında yaşayan partililerin yabancı ülkelerin kardeş komünist partilerine üye -olması bu suçun kapsamı dışındadır.

-Yayın yoluyla, medya ve sosyal medya aracılığı ile parti aleyhinde konuşmak.

-Parti işlerinden özel ve maddi çıkar sağlamak veya bu amaçla faaliyette bulunmak.

-Partinin veya partililerin güvenliğini tehdit edecek davranışta bulunmak.

-Geçici çıkarma cezası gerektiren disiplin suçlarını ikinci kez işlemek.

Madde 6.7: Disiplin Cezaları

Disiplin cezaları “uyarma”, “kınama”, “geçici çıkarma” ve “kesin çıkarma”dır. Uyarma cezası, üyenin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

Kınama cezası, üyenin yazılı olarak kusurunun bildirilmesidir. Kınama cezası alan üyeler altı ay süre ile parti organlarına yönetici olarak seçilemezler, seçilmiş iseler görevlerinden alınırlar. Kınama cezası alanların bilgileri bağlı bulundukları organa iletilir.

Geçici çıkarma cezası, üyenin partiden üç aydan bir yıla kadar ilişkisinin kesilmesidir. Geçici çıkarma cezası alan üyeler bu süre içerisinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı ay süre ile parti organlarına yönetici olarak seçilemezler. Ancak bu durum, ceza alan üyelerin parti programına, tüzüğüne, yönetmeliklerine ve kararlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası alanların bilgileri bütün parti örgütüne duyurulur.

Geçici çıkarma cezası alan üye, kendisinde bulunan parti evrak ve mallarını ve çalışma yaptığı alanla ilgili tüm bilgi ve belgeleri bağlı bulunduğu organa teslim eder. Bu süre zarfında partiyle bağı, tanımlanmış bir yönetici tarafından sağlanır. Parti kimlik kartı bu süre zarfında bağlı bulunduğu yönetici kurul tarafından tutulur.

Kesin çıkarma cezası, üyenin parti ile ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir. Kesin çıkarma cezası alanların bilgileri bütün parti örgütüne duyurulur. Partiden kesin olarak çıkarılan ilgili kişi, parti kimlik kartını, kendisinde bulunan parti evrak ve mallarını ve çalışma yaptığı alanla ilgili tüm bilgi ve belgeleri partiye teslim eder.

Partiden geçici ya da kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen üyeler, karar alınana kadar parti çalışmalarına katılamaz, parti organ ve kurullarına öneride bulunamaz, partide görev alamaz ve partiyi temsil edemez. Ancak bu süre boyunca program, tüzük ve yönetmeliklere ve parti organlarının kararlarına uymak zorundadır.

Madde 6.8 – Cezanın Kaldırılması

Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi MK’dadır. Geçici çıkarma cezası için 3 ay, kesin çıkarma cezası için 6 ay süre geçtikten sonra cezanın kaldırılması MK tarafından gündeme alınabilir.

BÖLÜM VII: MALİ HÜKÜMLER[değiştir]

'Madde 7.1:

Her üyeden giriş aidatı ve aylık olarak üyelik aidatı alınır. Giriş aidatı ile aylık aidatların miktarı, üyenin maddi durumu gözetilerek, ilgili yönetim organı tarafından belirlenir. En düşük aidat 10 TL, en yüksek aidat ise 5.000 TL’dir. Aidattan muaf tutma yetkisi MK’ya aittir.

Parti adına harcamalar yetkili kurulların onayı ile ve belgelenerek yapılır. Bütçe ve bilançolar, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesapların nasıl düzenleneceği Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca belirlenir.

BÖLÜM VIII: PARTİ İÇİ SEÇİM HÜKÜMLERI[değiştir]

Madde 8.1: Seçimler

Kongrelerin yapılması için gazete ilanı veya Belediye duyurusu şartı aranmaz. Kongrelerin toplantı yeter sayısı sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi kongreleri toplantıya çağıran kurul ayrıca saptar.

Seçimlerden önce yoklama yapılarak oylamaya katılacak üye sayısı belirlenir. Genel Merkez, İl ve İlçe organları seçimleri ile İl Kongresi ve Parti Kongreleri delegelerinin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Ancak seçilecek üye sayısından fazla aday olmadığı takdirde açık oylama ile seçim yoluna gidilebilir.

Oylamalarda kullanılacak oy pusulalarında adayların isimleri önceden liste halinde yazılabilir. Adayların listesini içeren oy pusulasını alan üye veya delege, listedeki aday isimlerinden bazılarını iptal edebilir ya da listeye başka aday isimleri ekleyebilir. Pusulada seçilecek üye sayısından fazla isim varsa, pusula özel olarak işaretlenmişse, o pusula geçersiz sayılır.

İlçe ve il kongrelerinde aday olabilmek için parti üyesinin o ilçe veya il örgütüne kayıtlı olması veya kongre listesinde isminin bulunması gerekmektedir.

İlçe, il ve büyük kongrelerin yapılabilmesi için ilk toplantıda kongre üye veya delege listesindeki sayının salt çoğunluğunun kongreye katılması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı ise toplantıya katılan üye veya delegelerle yapılır. İkinci toplantının yapılabilmesi için kongreye katılacak üye ve delegeler için asgari bir sayı sınırlaması yoktur.

Büyük Kongrede asıl ve yedek üye seçimleri birlikte yapılır. Asıl üyeler belirlendikten sonra kalanlar arasında en çok oy alan aday veya adaylar yedek üye olarak seçilmiş olur. MK Kongrelerin usul ve şekilleri ile seçimlerde kullanılacak oy pusulası ve listelerin düzenlenmesini, çıkaracağı Kongre Yönetmeliği ile belirler.

Madde 8.2: Tutulacak Defterler

Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır.

Parti örgütlerinde aşağıda belirtilen defterlerin tutulması zorunludur.

a) Üye Defteri

b) Karar Defteri

c) Yazışma Defteri

d) Gelir ve Gider Defteri

e) Demirbaş Defteri