Târîh-i Çamluca Bâ-Fermân-ı Hazret-i Sultân Muhammed Hân Zeyyede ‘Ömrühü

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazret-i Sultân Muhammed Hân-ı İskender-serîr
Kim odur hurşîd-i evc-i saltanat zıll-ı Hudâ

Ol şâhenşâhun bahâr-ı ‘adli bâg-ı ‘âleme
Virdi revnak hâtırı olsun küşâde dâ’imâ

Oldı hâlâ Çamluca makbûl-i tab’-ı hurremi
Buldı feyz-i iltifâtın bu fezâ-yı hoş-nevâ

Lutfına lâyık görüp bu bî-mu’âdil menzili
Eyledi ihyâ olundı suffe vü çeşme binâ

Yer yüzinde gülşen-i cennet gibi zînet bulup
Oldı şâhâne mesîre dil-küşâ câ-yı safâ

Bu makâm-ı çeşmenün Cevrî didi târîhini
Cennet-âbâd-ı müferrih ‘ayn-ı âb-ı cân-fezâ 1064 (1654)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.