Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Split-arrows.svg     Bu eserin birden fazla sayfaya bölünmesi önerilmiştir.
Yardımcı olmak için biçem el kitabını ve yardım sayfalarını inceleyebilirsiniz.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 - Amaç

MADDE 2 - Kapsam

MADDE 3 - Tanımlar

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

MADDE 4 - Sigortalı sayılanlar

MADDE 5 - Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

MADDE 6 - Sigortalı sayılmayanlar

MADDE 7 - Sigortalılığın başlangıcı

MADDE 8 - Sigortalı bildirimi ve tescili

MADDE 9 - Sigortalılığın sona ermesi

MADDE 10 - Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

MADDE 11 - İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

MADDE 12 - İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

MADDE 13 - İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

MADDE 14 - Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması

MADDE 15 - Hastalık ve analık hali

MADDE 16 - İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

MADDE 17 - Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç

MADDE 18 - Geçici iş göremezlik ödeneği

MADDE 19 - Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

MADDE 20 - Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

MADDE 21 - İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

MADDE 22 - Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması

MADDE 23 - Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk

MADDE 24 - Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

MADDE 25 - Malul sayılma

MADDE 26 - Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 27 - Malullük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

MADDE 28 - Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 29 - Yaşlılık aylığının hesaplanması

MADDE 30 - Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi

MADDE 31 - Yaşlık toptan ödemesi ve ihya

MADDE 32 - Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

MADDE 33 - Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması

MADDE 34 - Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

MADDE 35 - Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

MADDE 36 - Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya

MADDE 37 - Evlenme ve cenaze ödeneği

MADDE 38 - Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

MADDE 39 - Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu

MADDE 40 - Fiili hizmet süresi zammı

MADDE 41 - Sigortalıların borçlanabileceği süreler

MADDE 42 - Bildirim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

MADDE 43 - Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları

MADDE 44 - Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller

MADDE 45 - Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri

MADDE 46 - Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı

MADDE 47 - Vazife malullüğü

MADDE 48 - Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 49 - İtibari hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

MADDE 50 - İsteğe bağlı sigorta ve şartları

MADDE 51 - İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi

MADDE 52 - İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler

MADDE 53 - Sigortalılık hallerinin birleşmesi

MADDE 54 - Aylık ve gelirlerin birleşmesi

MADDE 55 - Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri

MADDE 56 - Gelir ve aylık bağlanmayacak haller

MADDE 57 - Yaş

MADDE 58 - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

MADDE 59 - Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

MADDE 60 - Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

MADDE 61 - Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili

MADDE 62 - Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma

İKİNCİ BÖLÜM Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

MADDE 63 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi

MADDE 64 - Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri

MADDE 65 - Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri

MADDE 66 - Yurt dışında tedavi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı

MADDE 67 - Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

MADDE 68 - Katılım payı alınması

MADDE 69 - Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler

MADDE 70 - Hizmet basamakları ve sevk zinciri

MADDE 71 - Kimlik tespiti ve acil haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve Çeşitli Hükümler

MADDE 72 - Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi

MADDE 73 - Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi

MADDE 74 - Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları

MADDE 75 - Doğal afetler veya savaş hali

MADDE 76 - İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

MADDE 77 - Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi

MADDE 78 - Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgari İşçilik

MADDE 79 - Prim alınması zorunluluğu

MADDE 80 - Prime esas kazançlar

MADDE 81 - Prim oranları ve Devlet Katkısı

MADDE 82 - Günlük kazanç sınırları

MADDE 83 - Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi

MADDE 84 - Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler

MADDE 85 - Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

MADDE 86 - Prim belgeleri ve işyeri kayıtları

MADDE 87 - Prim ödeme yükümlüsü

MADDE 88 - Primlerin ödenmesi

MADDE 89 - Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler

MADDE 90 - Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması

MADDE 91 - Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi

BEŞİNCİ KISIM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

MADDE 92 - Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası

MADDE 93 - Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

MADDE 94 - Kontrol muayenesi

MADDE 95 - Sağlık raporlarının usul ve esaslarının belirlenmesi

MADDE 96 - Yersiz ödemelerin geri alınması

MADDE 97 - Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans

MADDE 98 - Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 99 - Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler

MADDE 100 - Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü

MADDE 101 - Uyuşmazlıkların çözüm yeri

ALTINCI KISIM

İdari Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

MADDE 102 - Kurumca verilecek idari para cezaları

MADDE 103 - İdari yaptırımlar ve fesih

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 104 - Diğer kanunlardaki atıflar

MADDE 105 - Uygulanmayacak hükümler

MADDE 106 - Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 107 - Yönetmelikler

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 - Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına

ilişkin bazı geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçençalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı

GEÇİCİ MADDE 3 - Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 4 - 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 5 - Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 - 506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7 - 506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 - 1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 9 - Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 10 - 506 sayılı Kanunun malullük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 11 - Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 12 - Genel sağlık sigortası geçiş hükümlerİ

GEÇİCİ MADDE 13 - 4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları

GEÇİCİ MADDE 14 - Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 15 - Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 16 - Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 17 - Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 18 - Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 19 - Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi

GEÇİCİ MADDE 20 - 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler

GEÇİCİ MADDE 21 - 2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 22 - Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 23 - Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 24-25 - Sosyal güvenlik alacakları

MADDE 108 - Yürürlük

MADDE 109 - Yürütme

Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste