Sofulu'ya gelen Yunanistan konsolosunun memlekete gizlice silah sokma teşebbüsleri üzerine tedbirlerin arttırılması

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Dahiliye Mektubî Kalemi

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

Sofulu’da mukîm tebaa-i Yunaniye’den Tabib Delasidi’nin muhakemesi vesilesiyle Sofulu’ya gelen Dedeağaç Yunan Konsolosu vekilinin Yunan Hükûmeti’nin Rum tebaa-i şahaneye silah tevzî‘ etmek tasavvurunda bulunduğu beyânıyla oralara ne suret ve vasıta ile esliha idhali mümkün olabileceğine dair bazılarıyla hafiyyen müzâkere icra etdiği ve bu esnada Sofulu ve Dimetoka Kazaları’nın harita ve projelerinin tanzim ve tersimi lüzumu dahi mevzu‘-ı bahs ve teemmül edilmiş olduğu istihbâr kılındığı ve hükûmet-i mezkûrenin işbu tasavvurunu Rumeli’nin her tarafında icraya sa‘î bulunması melhûz olup sevâhil-i vilâyetden hafiyyen esliha idhaline çalışacakları da şübhesiz bulunduğu beyânıyla bahren ve berren bir kat daha tezyîd-i takayyüdât olunması Dedeağaç Mutasarrıflığı’ndan bildirilmesiyle icab edenlere tebliğ-i keyfiyet edildiğine dair Edirne Vilâyet-i Aliyyesi’nden alınan 8 Nisan sene [1]323 tarihli ve yüz otuz dokuz numaralı tahrirât manzûr-ı sâmî-i cenâb-ı fahîmâneleri buyurulmak üzere leffen takdim olundu. Ol bâbda.

Fî 22 Rebîülâhir [1]325 - 22 Nisan [1]323 / [5 Mayıs 1907]