Sivas Kongresi Beyannamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Sivas
11 Eylül 335
Bihi
Umumi Kongre Beyannamesidir

Bütün milletçe malum olan mehalik-i hariciye ve dahiliyenin tevlit etmiş olduğu intibah-ı milliden doğan kongremiz mukarrerat-ı atiyeyi ittihaz etmiştir.

1. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye ile Düvel-i İtilâfiye arasında münakit mütarekenamenin imza olunduğu 30 Teşrinievvel 334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan ve her noktası İslâm ekseriyet-i kahiresiyle meskûn olan Memalik-i Osmaniye aksamı yekdiğerinden ve camia-ı Osmaniyeden gayr-i kabil-i tecezzi ve hiçbir sebeple iftirak etmez bir küll teşkil eder; memalik-i mezkurede yaşayan bi’l-cümle anasır-ı İslamiye yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ve fedakarlık hissiyatıyla meşhun ve hukuk-ı ırkiye ve ictimaiyeleriyle şerait-i muhitiyelerine tamamıyla riayetkâr öz kardeştirler.

2. Camia-i Osmaniyenin tamamiyeti ve istiklal-i millîmizin temini ve makam-ı mualla-yı hilâfet ve saltanatın masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi âmil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak, esas-ı katidir.

3. Memalik-i Osmaniyenin herhangi bir cüzüne karşı vaki olacak müdahale ve işgale ve bilhassa vatanımız dâhilinde müstakil birer Rumluk ve Ermenilik teşkili gayesine matuf harekâta karşı Aydın, Manisa, Balıkesir cephelerinde mücahedât-ı milliyede olduğu gibi müttehiden müdafaa ve mukavemet esas-ı meşrûî kabul edilmiştir.

4. Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız bi’l-cümle anasır-ı gayr-i Müslimenin her türlü müsavat-ı hukukiyeleri tamamıyla mahfuz olduğundan, anasır-ı mezkureye hakimiyet-i siyasiye ve muvazenet-i ictimaiyemizi ihlâl edecek imtiyazât i’tâsı kabul edilmeyecektir.

5. Hükümet-i Osmaniye bir tazyik-i harici karşısında memleketimizin her hangi bir cüz’ünü terk ve ihmal etmek ızdırarında bulunduğu takdirde makam-ı hilâfet ve saltanatla vatan ve milletin masuniyetle tamamiyetini kâfi her türlü tedabir-i mukarrerat ittihaz olunmuştur.

6. Düvel-i İtilafiyece mütarekenamenin imza olunduğu 30 Teşrinievvel 1334 tarihindeki hududumuz dâhilinde kalıp azîm-i ekseriyet-i İslamiye ile meskûn olan ve harsını ve medenî faikiyeti Müslümanlara ait bulunan vahdet-i mülkiyemizin taksimi nazariyesinden bi’l-külliye feragatle bu topraklar üzerindeki hukuk-ı tarihiye, ırkiye, diniye ve coğrafiyemize riayet edilmesine ve bu muğayir teşebbüsatın iptaline ve bu suretle hak ve adle müstenid bir karar ittihaz olunmasına intizar ederiz. 7’nci Madde aynen.

8’nci Madde aynen.

9. Vatan ve milletimizin maruz olduğu mezalim ve âlâm ile ve tamamen aynı gaye ve maksatla vicdan-ı milliden doğan vatanî ve millî cemiyetlerin ittihadından mütehassıl kitle-i umumiye bu kere (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) unvanıyla tevsim olunmuştur. Bu cemiyet her türlü fırkacılık cereyanlarından ve ihtirasat-ı şahsiyeden külliyen müberra ve münezzehdir. Bi’l-cümle Müslüman vatandaşlarımız bu cemiyetin âzâ-yı tabiiyesindendirler.

10. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin 4 Eylül 335 tarihinde Sivas şehrinde in’ikad eden umumi kongresi tarafından maksad-ı mukaddesi takip ile teşkilat-ı umumiyeyi idare için bir (Heyet-i Temsiliye) intihap edilmiş ve köylerden vilayet merkezlerine kadar bi’l-cümle teşkilat-ı milliye takviye ve tevhid olunmuştur.

Umumi Kongre Heyeti