Sivas Katliamı'na ilişkin 2. iddianame

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
T.C.
SİVAS
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık No: 1993/318
Esas No : 1993/170

İddia  : 1993/159

20.7.1993
TUTUKLU

İDDİANAME
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ

...


  Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.7.1993 gün ve 1993/2212 sayılı müzekkeresi ile 3713 Sayılı yasa yönünden gereğinin takdir ve ifaa edilmesi için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1993/2212 hazırlık sayılı evrakından tefrik edilerek Başsavcılığımıza verilen ve yukarıda açık kimlikleri yazılı sa­nıklar hakkında müsnet suçtan dolayı tanzim edilmiş olunan hazırlık tahkika­tına dair evrak incelendi;
  3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda terör, baskı, cebir ve şiddet korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biri ile Anayasa'da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, laik düzeni değiştirmek, Devlet otorite­sini zaafa uğratmak, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, kamu düzenini boz­mak amacıyla bir örgüte mensup kişiler tarafından girişilecek her türlü ey­lemlerdir, şeklinde tarif edildikten sonra;
  Örgütün iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi ile meydana geleceği, ayrıca;
  Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenlerin de terör suçlusu sayılacağı ve örgüt mensupları gibi cezalandırılacağı belirtildiği gibi terör örgütlerine ait cezai müeyyideler kanununun 7. maddesinde hüküm al­tına alınmıştır.
  1 Temmuz 1993 tarihi ile 4 temmuz 1993 tarihleri arasında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür etkinlikleri düzenlenmiş olup, bu etkinlikler nedeniyle tertip komitesi Sivas'a birçok yazar, ozan, şair, folklor ekibi davet etmiş olup; bunlar arasında yazar Aziz Nesin'i de bu etkinliklere katılması için da­vet etmiştir. 1 Temmuz 1993 günü... etkinliklerin 1. gününde Vali, tertip ko­mitesi başkanı, Aziz Nesin ve diğer davetli yazarlar törenlerin açılışı nede­niyle Pir Sultan Abdal üzerine birer konuşma yapmışlar, program gereği de etkinliklere katılan yazarlar Buruciye Medresesi'nde kitaplarını ve dergileri­ni imzalayarak etkinliğe katılan halka sunmuşlar, folklor ekipleri Kültür Merkezi'nde gösteri yapıp, ozanlar türkü söyleyip Kültür Merkezi'nde paneller tertip edilmiştir.
  Son zamanlarda Salman Ruşdi'nin Şeytan Ayetleri isimli kitabını Türk­çe'ye çevirerek Aydınlık Gazetesi'nde tefrikalar halinde yayımlayan yazar Aziz Nesin'e Müslüman kamuoyunda tepki meydana gelmiş olup, hadise gü­nü olan 2.7.1993 günü sabahı "Müslüman Kamuoyuna!" başlıklı ve Müslümanlar imzalı bildiriler Sivas merkezinde dükkanların kapıları altlarından dükkanlara atılmış, bu bildiride özetle; "Peygambere, onun zevcelerine, Kabeye ve Kuran'a küfredilerek müminlerin izzet ve namusuna Salman Ruşdi'nin kitabında saldırıldığı, bunların da Aydınlık gazetesinde Aziz Nesin tarafından yayımlandığı, laik ve ikiyüzlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kitabın yayımlanmasına izin verilip, bunu protesto eden izzetli müslümanların devletin polis ve jandarması tarafından jop­lanıp kurşunlanarak hapishanelere atıldığı bildirilmiş, Aziz Nesin'in ya­nında bir ekip ile Sivas Valisi tarafından Sivas'a davet edilip, şehirde müslümanlarla alay edercesine dolaştığı bildirildikten sonra günün müslümanlığın gereğini yerine getirme günü olduğu, günün Allah'a, Kuran­ı Kerim'e, Allah'ın meleklerine, Hz. Muhammed'e ve Hz. Muham­med'in ailesi ile ashabına yöneltilen çirkin küfürlerin hesabının sorulma günü olduğu belirtilerek, bunun hesabının sorulması" için bildiri ile Si­vas'ın müslüman halkı tahrik ve teşvik edilmiş, kendine müslümanlar adını veren örgüt hadise gününü hesap sorma günü olarak müslüman kamuoyuna başlıklı bildiri ile Sivas halkına duyurmuştur. Hadise günü cuma namazı kı­lındıktan sonra Paşa Camii'nden ve Meydan Camii'nden çıkan grupların Müslümanlar isimli örgütün Müslüman Kamuoyu'na başlıklı bildirisinde be­lirtildiği gibi yazar Aziz Nesin ile Sivas Valisi'ne olan tepkilerini dile getir­mek için izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü başlatmış olup, "Allahuekber!, Vali istifa!, Şeytan Vali!, Şeytan Aziz!, Sivas Aziz'e mezar olacak!" diye sloganlar atarak saat 13.30 sıralarında kanunsuz gösteri yürüyüşü başlatılmış olup, sanıkların bu gösteri yürüyüşüne katılarak idarenin ve zabıtanın yumuşak ve tavizkar davranışından faydalanan topluluğun 7.5 saat boyunca Si­vas'ta kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünü Vilayet önü, İstasyon Cadde­si, yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar bu yürüyüşü kanunsuz olarak ter­tipleyen Müslümanlar isimli örgütün tahrik ve teşviki ile bu örgüte katılıp 7.5 saat boyunca sanıklar kanunsuz gösteri ve yürüyüş grubu içerisinde yer ala­rak aynı amaç etrafında birleşmek suretiyle 3713 sayılı Kanunun 1/2. maddesindeki topluluğu oluşturmuşlardır. Sanıkların hadise günü dinsizliğin ve ateistliğin propagandası yapılıyor diye tepki göstermek için bildiri doğrultu­sunda bir araya toplanarak yaptıkları kanunsuz yürüyüşde "Yaşasın Hizbul­lah!-Zafer İslamın!-Allahuekber!-Vali İstifa!-Şeytan Vali!-Şerefsiz Va­li!-Şeytan Aziz!-Sivas Aziz'e Mezar Olacak!-Kafirler İçeride Onları da Yakacağız!-Laiklik Gidecek!, Şeriat Gelecek!-Müslüman Türkiye!-Şe­riat Gelecek Zulüm Bitecek!-Laikliğe Son!- Laik Düzen Yıkılacak!-Tür­kiye Müslümandır Müslüman Kalacak!-Yaşasın Şeriat!-Şeriat İsteriz, Tekyol İslam!- Asker Dinsize Siper Olamaz!-Kahrolsun Laiklik!-Asker Bosnaya!-Kur'an'a Uzanan Eller Kırılsın!-Kanımız Aksa da Zafer İsla­mın!" diyerek slogan attıkları, sanıkların bu şekilde laiklik karşıtı şeriat dü­zenine olan özlemlerini dile getirerek gösteri yapıp 7.5 saat boyunca Sivas'ta hadise günü güç gösterisinde bulundukları, tüm sanıkların Müslümanlar isimli örgütün Müslüman Kamuoyuna başlıklı bildirisindeki gibi davranarak hadise günü Müslümanlar isimli örgüte katılıp, bu örgütün Sivas'ta propagandasını yaptıkları, sanıkların bu şekilde terörle Mücadele Kanunu'na muhale­fet suçunu işledikleri, bir kısım sanıkların kısmi ikran, bir kısım sanıkların ikrarı, yeminli dinlenen tanık beyanları, Müslüman Kamuoyuna başlıklı bil­diri, emanet makbuzu, emanette bulunan yayın ajansı ve Sivas Emniyet Mü­dürlüğü'nce videoya alınan video kasetleri, bu video kasetlerinden Başsavcı­lıkça ve Emniyet Müdürlüğü'nce temin edilen aygıtlarla tab edilen fotoğraf­lar, teşhis tutanakları ve tüm evrak kapsamından anlaşılmış olmakla,
  Delillerin takdir ve münakaşası Mahkemeye ait olmak üzere sanıklar hakkında müsne suçtan Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama yapılarak her bir sanığın ayrı ayrı eylemlerine uyan 3713 S.K.nın 7/1-2, TCK'nun 40. maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, Sanıklar Durmuş Tufan, Temel Toy, Özer Çanaklıtaş, Ali Teke, Süleyman Kur­şun ve Tekin Arıs haklarında TCK'nun 55/3. maddesinin tatbikine karar ve­rilmesi kamu adına iddia olunur.

İlhan Aygün 22259
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Savcısı
Resmi Mühür ve İmza

T.C.
KAYSERİ
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

3.8.1993

Hazırlık No: 1993/318

Ek iddianame

TUTUKLU

20.07.1993 gün ve 1993/3 18 Hz 1 993/170 Es.
Sayılı iddianame'ye
 
EK İDDİANAME
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ
DAVACI K.H.
SANlKLAR:

1) Bünyamın Eliş
2) Halit Karakaya
3) Özkan Doğan
4) Faruk Sarıkaya
5) Muammer Özdemir
6) Turan Kaya
7) Yılmaz Ceylan
8) Adem Ağbektaş

SUÇ :3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet
SUÇ TARİHİ : 2.7. 1993

  2.7.1993 günü Sivas'da "Müslüman Kamuoyuna" başlıklı ve "Müs­lümanlar" imzalı bildirilerin dağıtılıp, kendine müslümanlar adını veren örgütün hesap sorma günü olarak halka ilettiği görüşler doğrultusunda tepkileri dile getirmek için yapılan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşün­de, "Allahuekber!" "Vali istifa!" "Şeytan Vali!" "Şeytan Aziz!" "Si­vas Aziz'e mezar olacaktır!" "Kafirler içeride, onları yakacağız, la­iklik gidecek şeriat gelecek!, Müslüman Türkiye!, Şeriat gelecek zu­lüm bitecek!, Laikliğe son!, laik düzen yıkılacak!, Türkiye Müslüman­dır Müslüman kalacaktır!, Yaşasın şeriat!, Şeriat isteriz!, Tek yol İs­lam!, Asker dinsize siper olamaz!, Kahrolsun laiklik!, Asker Bos­na'ya!, Kur'ana uzanan eller kırılsın!, Kanımız aksa da zafer İs­lam'ın!" diyerek slogan atıp yedi buçuk saat boyunca Sivas'ta gösteri yapıp Müslümanlar isimli örgüte katılıp bu örgütün Sivas'ta propaganda­sını yapan 94 sanık hakkında daha önce Başsavcılığımızın, 20.07.1993 gün ve 1993/318-170159 sayılı iddianamesi ile haklarında dava açılan sanıklar hakkındaki dosya mahkemenizin 1993/175 esasına kayıtlı ve der­destir.
  Sivas Cumuhuriyet Başsavcılığı'nın 22.7.1993 tarih ve 1993/2212 Hazırlık sayılı görevsizlik kararı ekinde gönderilen yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında düzenlenen dosya incelendi;
  Yukarıda açık kimliği yazılı tüm sanıkların suç tarihi olan 2.7.1993 günü Sivas'ta daha önceki iddianamede açıklandığı üzere, yukarıda yazı­lı sloganları atıp, yedi buçuk saat boyunca Sivas'ta gösteri yapıp Müslümanlar isimli örgüte katıldıkları ve bu örgütün Sivas'ta propagandasını yürüyüş sırasında sarfettikleri "Allahuekber!, Şeytan Aziz Sivas Aziz'e mezar olaccak!, kafirler içeride, onları yakacağız!, laiklik gidecek şe­riat gelecek!, Müslüman Türkiye!, şeriat gelecek zulüm bitecek!, laik­liğe son!, laik düzen yıkılacak!, Türkiye Müslümandır Müslüman ka­lacak!, yaşasın şeriat!, şeriat isteriz!, tek yol islam!, asker dinsize si­per olamaz!, kahrolsun laiklik!, Kuran'a uzanan eller kırılsın!, kanı­mız aksa da zafer İslamın!" sözleriyle bu örgütün propagandasını yaptıkları, böylece Terörle Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçunu işledikleri, yukarıda yazılı kanıtlardan anlaşılmakla;
  Dosyanın evveliyatı ile birleştirilerek, duruşmalarının mahkemenizde yapılarak sanıkların müsnet suçtan eylemlerine uyan 3713 S -.K.nun 7/1-2 ve TCK'nun 40. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur.

Fevzi Elmaz
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı
20654
Mühür ve İmza