Silifke'den Adana'ya asker sevki

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Silifke'den Adana'ya asker sevki
Adana'da olayları kontrol altına alabilecek miktarda kuvvet bulunmadığı bildirildiğinden, Silifke Redif Alayı'nın derhal silah altına alınarak Adana'ya gönderilmesi hususunda Meclis-i Vükelâ tarafından Harbiye Nezâreti'ne izin verildiği (Tarih: 15 Nisan 1909) (BEO, 3536/265144)

Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

24 Rebîülevvel sene [1]327 tarihli zabıtnâme suretidir.

Dahil-i vilâyetde iğtişâşât kesb-i vüs‘at etmekde olup mevcudun te’min-i inzibât edecek derecede bulunmadığı cihetle İkinci Ordu'ya mensub Silifke Redîf Alayı'nın hemen silah altına alınarak Mersin tarîkıyla serî‘an Adana'ya yetişdirilmesi zımnında kumandanlığa tebligât ifası hakkında Adana Vilâyeti'nden Dahiliye Nezâreti'ne gelen 2 Nisan sene [1]325 tarihli telgrafnâme kırâet olundu. Siyâk-ı iş‘âra nazaran mezkûr Silifke Redîf Alayı'nın silah altına alınarak Adana'ya sevki te’min-i inzibât için lâzımeden bulunduğundan hemen icra-yı icabı zımnında Harbiye Nezâreti'ne me’zûniyet i‘tâsı ve vilâyete malumât verilmesinin Dahiliye Nezâreti'ne cevaben iş‘ârı tezekkür kılındı.

İmzalı aslına mutabıkdır.
(Mühür)
Âmedî-i Divan-ı Hümâyûn