Serbest Cumhuriyet Fırkası programı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Wikipedia-logo-v2.svg
ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
 1. Serbest Cumhuriyet Fırkası cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik esaslarına bağlıdır. Bu esasların millet bünyesinde ebedileşmesi gayedir.
  Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’ndaki hürriyet ve masumiyet haklarını bilâistisna herkes için mer’i tutacak ve hiçbir arızaya uğratmayacaktır.
 2. Vergiler millet efradının iktisadî teşebbüs kabiliyetini sarsmayacak ve halkın takati hududunu aşmayacak derecede tahfif olunacaktır.
 3. Vergi tarhında daha salim esaslara istinat edilecek ve tahsilindeki yolsuzluklar kaldırılacaktır.
 4. Fırka, devlet varidatının semereli surette sarfına dikkat ve büyük nafıa teşebbüsleri masraflarının yalnız bir nesle tahmilinden içtinap eder.
 5. Fırka, paramızın kıymetini bir an evvel tespit için tedbir almak ve memleketimizde iş görmek isteyecek haricî sermayeye bu suretle yol açmak azmindedir.
 6. Fırka, vatandaşların refahına mali ve iktisadî her türlü teşebbüslere engel olan hükümet müdahalelerini kabul etmez. Memleketin iktisadî hayatının inkişafında her türlü teşebbüs erbabının zahiridir.
  Cumhuriyet menfaatleri için girişilmesi icap eden iktisadî işlerde fertlerin kuvveti gayri kâfi görüldükçe, devlet doğrudan doğruya teşebbüs eder.
  Liman inhisar kaldırılacaktır.
 7. Köylünün ve çiftçinin çok ucuz faizle müşkülatsız usullerle para bulması ve iktisadî bünyemizi zayıf düşüren murabahacılıktan kurtarılması fırkanın en mühim maksatlarındandır.
  Çiftçinin fedakarlığı ile kurulmuş olan ziraat bankasının memleketin ziraî kredi ihtiyacını tatmin edecek bir müessese haline çıkarılması umdedir.
 8. Dahilî sanatların canlanması ve kolaylıkla inkişaf etmesi fırkanın vâsıl olmak istediği mühim hedefidir. Teşviki Sanayi Kanunu bihakkın tatbik edilecektir.
  Bu kanunun bahşettiği himaye ve kolaylıklar icabında tevsi olunacaktır. Sanayi ve Maadin Bankası’nın kabiliyet ve faaliyeti artırılacaktır.
  Yerli mahsullerin himayesi ve hariç piyasalarda sürümlerinin temin için tedbirler alınacaktır.
  Nakliyat ve liman tarifeleri bu maksatlara hizmet edecek surette tanzim olunacaktır.
 9. Halkın hükümet dairelerindeki işleri azami sürat ve suhuletle görülecektir. Rüşvet ve suiistimallere karşı bilâmerhamet mücadele edilecektir.