Sendikalar Kanunu/Altıncı Kısım

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

ALTINCI KISIM: ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER[değiştir]

BİRİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER[değiştir]

İŞKOLLARI[değiştir]

Madde 60 - (Değişik madde: 28/08/1983 - 2882/3 md.)

İşçi ve işveren sendikalarının kurulabilecekleri işkolları aşağıda belirtilmiştir.

1. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık,

2. Madencilik,

3. Petrol, kimya ve lastik,

4. Gıda sanayii,

5. Şeker,

6. Dokuma,

7. Deri,

8. Ağaç,

9. Kağıt,

10. Basın ve yayın,

11. Banka ve sigorta,

12. Çimento, toprak ve cam,

13. Metal,

14. Gemi,

15. İnşaat,

16. Enerji,

17. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

18. Kara taşımacılığı,

19. Demiryolu taşımacılığı,

20. Deniz taşımacılığı,

21. Hava taşımacılığı,

22. Ardiye ve antrepoculuk,

23. Haberleşme,

24. Sağlık,

25. Konaklama ve eğlence yerleri,

26. Milli savunma,

27. Gazetecilik,

28. Genel işler.

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır.

Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve uluslararası normlar da göz önünde bulundurularak bir tüzükle düzenlenir.

Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir.

İŞÇİ SENDİKALARINA AİDAT KESİLMESİ[değiştir]

Madde 61 - (Değişik fıkra: 25/05/1988 - 3449/16. md.) İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa veya sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikasının yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Bu aidat dışında sendikaya ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz.

Yukarıdaki fıkra gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işveren ilgili sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği miktar tutarınca genel hükümlere göre sorumlu olduktan başka aidatı sendikaya verinceye kadar bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ödemek zorundadır.

İŞE ALINAN, AYRILAN VE ÇALIŞMASI SONA EREN İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ[değiştir]

Madde 62 - (Değişik madde: 19/07/2005 - 5401) İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI[değiştir]

Madde 63 - İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenir.

MUAFLIKLAR[değiştir]

Madde 64 - Bu Kanunla noterlere tevcih edilmiş görevler dolayısıyla yapılan işlemler her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Noter ücretleri bu hükmün dışında olup, yüzde elli indirim yapılır.

Sendika ve konfederasyonların kütüphane ve spor tesisleri ile mesleki eğitimleri ve toplantıları için lüzumlu taşınır ve taşınmaz malları, bu mallarla ilgili alacaklar hariç haciz edilemez.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER[değiştir]

Madde 65 - 4 üncü maddede öngörülen İşkolları Tüzüğü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, diğer maddelerde öngörülen tüzük ve yönetmelikler ise dört ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR[değiştir]

Madde 66 - 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile değişiklikleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

EK MADDELER[değiştir]

Ek Madde 1 - Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek kaydıyla bölge şubeleri de kurabilirler. Bölge şubelerinin genel kurulları, bağlı şubelerin genel kurullarından, sendika genel kurulları ise bölge şubelerinin genel kurullarından ve varsa bölge şubelerine bağlı olmayan şubelerin genel kurullarından seçilecek delegelerden oluşur. Bu Kanunda şubeler için öngörülmüş olan hükümler, bölge şubeleri için de geçerlidir.

Ek Madde 2 - (Ek madde: 04/04/1995 - 4101/14 md.) Bu Kanunun tüm maddelerinde geçen Çalışma Bakanlığı adı, ”Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ”; Bölge Çal ışma Müdürlüğü ise, ”Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ” olarak de ğiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM: GEÇİCİ HÜKÜMLER[değiştir]

TÜZÜKLERİN VE TEŞEKKÜLLERİN BU KANUNA UYDURULMASI[değiştir]

Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 5 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 6 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

Geçici Madde 7 - (Mülga madde: 04/04/1995 - 4101/15 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER[değiştir]

YÜRÜRLÜK[değiştir]

Madde 67 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME[değiştir]

Madde 68 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.