Sayfa:Sebat - 10.pdf/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmedi

Lisân-ı sâfiliyyetde bugün gülçehre-i ikbâl
Sayılsun i'tisâf-ı irtişâ a'dâd lâzımsa
Cegâfir-i levend-i târ-ı cengîz ü yezîdefser
taharrî eyle a'râşı bugün ev'âd lazımsa
[2][1]
Hemân ifnâ-yı nefs et hâk-i zehr-âlûd-ı gurbette
Yümûmistân-ı feyfâide istişhâd lazımsa
'Alelıtlak muzallemdir bütün eyyâm-ı istikbâl
Karanlıklarda aydınlıkları ib&ad lâzımsa
Şu hiçistân-ı nisyânda hüner ibrâz-ı zillettir
Tekâpûyu nikâb et arz-ı isti'dâd lazımsa
Gözünden gasb edilsin feyz-i serbestî vü hürriyet
Nerîmân-ı mehâsin tab'ını ifsâd lazımsa
Bu âlemde zalûma zulmeden olmaz mı zannettin?
Ki mahkûmiyet-i dildir aña bidâd lâzımsa
[1]
Vuku'at-ı güzârında tehî mi dâhî-i gerdûn?
Şuûnat-ı zamânı dinle istitrâd lâzımsa
Hakîkat ehlinin vicdânı çün ...... olmışdır
Sıgın vicdânına âlemde isti'kâd lâzımsa
[2]
Yarın ahfâdına ma'nen büyüklük gösterir fil'liñ
Bugün ef'âlini milliyyete i'kâd lazımsa
Zamîr-i ehl-i vicdânın hakîkat sûr-ı nezdîki
Dürugu efser etme nefsine imdâd lazımsa
Hakîkatperver ol allah hâmî-i yegânendir
Mezâr-ı cehli tervîc etme istisdâd lazımsa
Mehâsin pâymal-i nazra-i im'ânınız olsun
Dârîh-i gayreti çak eyle isti'bâd lâzımsa
Terâkkiyât-i külliyette im'ânı nazar rehber
Kemâl-i cehd-i fikrettir bana sütâd lazımsa
Cenâb


  1. Manzumeler aralarındaki numaralar tayyedilen ebyâtın adedini imâ eder