Sayfa:Başkumandanlık Kanunu.pdf/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi Mustafa Kemal Paşa hazretlerine başkumandanlık tevdî'i hakkında Büyük Millet Meclisinin 5/8/37 ictimâ'ında ittifâk-ı ârâ ile kabûl edilen kânûnnâme sûreti aynen bervec-i âtî ta'mîm olunur.

Sûret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Re'îsi Mustafa Kemal Paşa hazretlerine başkumandanlık tevdî'i hakkında kânûn

1 ― Memleketin mukadderâtına bi'l-fi'il [vâzı'u'l-yed] yegâne kuvvet-i âliye olan ve a'zâsından her birinin Kânûn-ı Esâsî ve Teşkîlât-ı Esâsiye Kânûnuyla hukûk ve masûniyet-i teşrî'iyesi hakkını mahfûz ve şahsiyet-i ma'neviyesi başkumandanlığı hâ'iz bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuyûd-ı âtiye ile başkumandanlık vazîfe-i fi'iliyesine kendi re'îsi Mustafa Kemal Paşa'yı me'mûr eylemişdir.

2 ― Başkumandan ordunun mâddî ve ma'nevî kuvvetini a'zamî sûretde tezyîd ve sevk idâresini bir kat daha tarsîn husûsunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona müte'allik salâhiyeti meclis nâmına fi'ilen isti'mâle me'zûndur.

3 ― Müşârün ileyhin bâlâdaki mevâd ile mevdû' sıfat ve salâhiyeti üç ay müddetle mu'teberdir. Meclis lüzûm gördüğü takdîrde bu müddetden evvel dahi bu sıfat ve salâhiyeti redd edebilir.

4 ― İşbu kânûn târîh-i neşrinden i'tibâren mer'iyü'l-icrâdır.

5 ― İşbu kânûnun icrâsına Türkiye Büyük Millet Meclisi me'mûrdur.