Saraçlar Çeşmesi tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Habbezâ nüzhet-fezâ ü kıt’a-i huld-i berîn
Kim nazîr olmaz ana sahn-ı fezâ-yı gülsitân

Sâhibü’l-hayr itdi icrâ iki mâ-i müstefâd
Nûş eden bir kâsesin bulur hayât-ı câvidân

İstirâhat itmege bî-tâb olan züvvâr içün
Doğrusu muhtâc idi bir böyle tarha bu mekân

İsteyen alsun vuzû’ kılsun namâz itsün du’â
Eylesün tahsîl-i gufrân-ı Hudâ-yı müste’ân

Sermedâ târîhin işrâb et atâş-ı ümmete
Suffa-i nâdîde “‘aynan fihâ tecriyân” 1190 (1776)