Rusya'ya itaat eden Tiflis Hanı'na karşı önlem alınması ve Dağıstan ümerâsıyla İran hanlarının Devlet-i Aliyye tarafına celbi isteği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Veliyy-i Ni‘metim Efendim,

Tiflis hanının Rusyalu'ya mütâba‘at ve Sülüman'ın adem-i mutâva‘atı husûsları bundan akdem etrâfdan gelen havâdislerden müstefâd ve müstebân olmak hasebiyle mâdde-i merkûmenin tashîh ve tahkîk olunması ve Rusyalu'nun Azerbaycan hanlarına gönderdiği mektûb ve elçilerine mûmâ-ileyhimin verdikleri cevâbları ve ümerâ-i Dağistan ve hânân-ı İran ehl-i tevhîd ü îmân olmalarıyla Devlet-i Aliyye tarafına celb olunmaları husûslarına dikkat olunması hâlâtı bundan akdem hudûd-ı İrâniyye'de vâkı‘ vülât-ı izâm ve ümerâ ve mîr-i mîrân-ı kirâm kullarına ve be-tahsîs Çıldır Vâlisi Süleyman Paşa çâkerlerine taraf-ı çâkerânemden ekîd ü şedîd tahrîrât ile tenbîh ü te’kîd olunduğuna binâ’en cevâbı olarak bu def‘a müşârün-ileyh Çıldır vâlisi çâkerlerinden vürûd eden tahrîrât mâdde-be-mâdde hulâsa olunup ve her mâdde bâlâlarına sürh ile îzâh olundukdan sonra semâhatlü efendi dâ‘îlerine dahi gönderilüp anlar dahi ba‘de'l-mütâla‘a asıl tahrîrât ile ma‘an hulâsa-ı mezbûre atebe-i ulyâ-yı mülûkânelerine takdîm olunmağla mefhûm ve me’âli ba‘de'n-nazar mir’ât-ı tab‘-ı tâbnâklarında hüveydâ olacağı muhât-ı ilm-i âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veliyy-i ni‘metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.


Benim Vezîrim,

Bu bî-dîn kâfir İrakli Han'ın mukaddemâ Rusyalu'ya itâ‘atı mesmû‘ oldu. Çıldır Vâlisi Süleyman Paşa hilâfına zâhib olup taraf-ı Devlet-i Aliyye'den hemân nevâziş gösterdi, şimdi tasdîk eder. iktizâ-yı tedbîr ne ise hemân bir gün akdem ol taraflara takviyyet gerekdir. Yohsa ma‘âzallâhi te‘âlâ işler fenâ bulur ve müşkil olur. Olacağı dahi cümlenizin ma‘lûmu bir ma‘nâdır. Bir râbıta verilmek şimdiden elzemdir. Dağistan tarafını ve Lezgi kavmini ve hânân-ı İslâm taraflarını kavle almak iktizâsınca elzemdir, zannederim.