Resmî Gazete (27 Mart 2020)/DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğünün 27 Mart 2020 Tarihli İhale İlanı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi Temin Ve Tesisi Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası : 2020/163910

1 - İdarenin;

a) Adresi: Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650 Altıeylül / BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası : 266 294 7510 - 266 294 7061

c) İhale dokümanının görülebileceği adres : DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği Halalca Mahallesi Köyiçi Sokak Numara: 650 Altıeylül/BALIKESİR

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi Temin ve Tesisi

b) Teslim yeri : DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Halalca Mahallesi Köyiçi Sokak Numara: 650 Altıeylül/BALIKESİR

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer : DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu Halalca Mahallesi Köyiçi Sokak Numara: 650 Altıeylül/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati : 22.04.2020 Çarşamba Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak DHMİ veya Emniyet Genel Müdürlüğü v.b gibi Kurumlarda plaka tanıma sistemleri işi yapmış olmak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ancak ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale dokümanını 150 TL (Yüzelli Türk lirası) karşılığında aynı adresten satın alabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dhmi Balıkesir Merkez Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği Halalca Mah. Köyiçi Sok. No: 650 Altıeylül/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.