Resmî Gazete (12 Eylül 1980)/İlanlar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur.12 Eylül 1980
CUMASAYI: 17103

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden:


  E. N o : 1979/1771
  K. No: 1979/1697
  Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 10/12/1979 tarihli ilâmı ile T. C. K. nun 571 - 2248. maddeleri gereğince bin lira hafif para cezası ile hükümlü Aytekin oğlu 1955 doğumlu Mustafa Cengiz Sadıllıoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanu­nunun 39 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edil­miş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 13680


  Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  1980/181
  Ali Koç tarafından Çeşminaz Koç aleyhine açılan boşanma davasının duruş­masına davalı Çeşminaz Koç'a ilân'en tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği anlaşıldığından 8/10/1980 günü saat 11.00 de mahkememizde davalının hazır bulun­ması aksi halde gıyabında davanın devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilan olunur.14141 /1-1


  Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
  1977/723
  Davacı Mehmet Üner vekili avukat Güneş Gürseler ile davalılar Mezmüne Can ve arkadaşları arasında görülmekte olan İzalei Şuyuu davasının yapılan açık yargıla­masında verilen ara kararı gereğince :
  Davalı olup yapılan bütün aramalara rağmen adresi ve nerede oturduğu tesbit edilemeyen İbrahim Er'e bu defa Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, karar gereğince davalı olup adresi tesbit edilemeyen İbrahim Er'in duruşmanın bırakıldığı 7/10/1980 günü saat 9.30 da bizzat mahkemede hazır bulunma­sı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde usulün 507 nci madedsi gere­ğince gıyap kararma mahal olmaksızın gıyabında da yargılamanın yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 13668
  Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
  1980/93
  Davacı TEK tarafından davalılar Tosya Ekincik Köyünden Mustafa Usta ve Döndü Usta aleyhlerine açılan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan duruşması sırasında:
  Davalıların bildirilen adreslerine çıkarılan ihtarlı davetiyenin davalıların tanınmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada adreslerinin tesbiti mümkün olmadığından adreslerinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat du­ruşmaya gelmeleri veya kendilerini kanuni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ve tebliğ olunur.13643


  1980/91
  Davacı TEK tarafından davalı Mehmet Can aleyhine ikame olunan irtifak hak­kı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan muhakemesi sırasında:
  Davalının bildirilen adresine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tanınmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tesbiti müm­kün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar veril­miş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş­maya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap ka­rarı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak, üzere ilân ve tebliğ olunur.13644


  İzmir 8 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  1980/117
  Davacılar Yüksel Tanparlar ve Mehmet Ali Tanparlar tarafından davalı Kadri Güneyli aleyhine açılan tapu iptali davasında:
  Davalının Alı Emri, 2. Cadde Dicle Apt. No. 2/2 Diyarbakır adresine tebligat ya­pılamadığından ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir.
  Bu davalının İzmir 8 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak 29/9/1980 günü saat 10.00 daki duruşmasında hazır bulunması veya vekil bulundurması aksi halde adına aynı suretle gıyap kararı ilânına karar verileceği ilân olunur. 13651


  Soma Asliye Hukuk (Kadastro) Hâkimliğinden:
  1980/334
  Davacı Soma Samancı Mah. den Cemile Göktaş, Cuma Mah. den Gülal çekilleri Somada Avukat Özgür Aydın tarafından Cuma Mah. den Fatma İkiz aleyhine açı­lan Soma Kurtuluş Mahallesi 147 ada, 143 - 144 ve 166 parsellerle müvekkilleri ile davalı adına tesbiti yapılan kadastro tesbitinin iptali ile mezkûr parsellerin mevkileri adına tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince:
  Davalı Fatma İkiz'ın adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilmediği yapılan araştırmada adresinin bulunamadığından davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmekle; davalı Fatma İkiz'in duruşma günü olan 12/11/1980 saat 9.00 da mahkememiz de hazır bulunmadığı takdirde işbu ilânın dava dilekçesi ve duruşma günü da­vetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.13652
  Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
  Esas No : 1978/1130 - 1360
  Karar No: 1978/1350
  Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Tahir oğlu Fadime'den olma 1962 d. lu Hay­rettin Uçar hk. Mahkememizin 10/11/1978 günlü ve esas 1978/1130 Karar 1978/1350sayılı ilamıyla T.C.K. nun 491/3, 522, 54/3 59. M. 647 S. Y. 4, 40 M. maddeleri uyarınca (iki ay onbeş gün hp. cezası) yerine 680 lira ağ. para cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından sanığın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına ve bir sureti­nin mahkeme divanhasine asılmasına karar verilmiştir.
  İlânen tebliğ olunur.13660


  Esas No: 1980/75
  Karar No: 1980/166
  Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Hayriyeden olma 1927 D. lu Arif Gürbüz hk. Mahkememizin 6/3/1980 günlü Esas 1980/75 Karar 1980/166 sayılı ilamıyla T.C.K. nun 656/1, 5435 S. Y. 2248 S. Y. 647 S. K. 4. Maddeleri uyarınca (850 lira hf. para cezası ile cazalandırılmasına) cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gı­yabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesin­deki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kal­dığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğine yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmtişr.
  İlânen tebliğ olunur.13661

Ödemiş Sorgu Hâkimliğinden:
  E. No: 1980/16
  K. No: 1980/49
  Sanıklar: 1 — Halil Baransal - OOsman oğlu, Elmas'tan olma, 1994 D. lu, Uşak merkez Aybey Mahallesi 335 - 357 H. de nüfusa kayıtlı olup halen Ödemiş Atatürk Mahallesi, Fuzuli Sokak No. 17 de oturur. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen.
  2 — Haluk Türkşen - Mustafa oğlu, Sırrı'den olma, 1954 D. lu, Ödemiş Merkez İnönü Mahallesi 718 H. de nüfusa kayıtlı olup ödemiş Cumhuriyet Mahallesi, Beşgöz Sokakto bîla noda uturur. Ödemiş İmam Hâtip Lisesinde öğretmen.
  21/1/1980 müzakkereye istinaden gıyaben tutuklu.
  Suç: Öldürmeğe eksik kalkışmak, ideolojik nedenle topluca silahla tehdit, ızrar, 6136 S. K. na uymamak.
  Karar : Yukarıda açık hüviyetleri yazılı sanıkların kendilerine isnad olunan suç­lar Sıkıyönetimin ilânını gerektiren suçlar cümlesinden olduğu cihetle Hâkimliğimi­zin görevsizliğine, dosyanın 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15. mad. gereğince görevli ve yetkili İzmir Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen yakalanamayan gıyaben tutuklu sanık Haluk Türkşen'e Hâkimliğimizin görevsizlik kararı tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 31. Md. gereğince görevsizlik kararının ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasıa, ilân masrafının sanık­tan alınmasına dair verilen karar ilânen tebliğ olunur.13666
   İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
  E. No: 1979/203
  K. No : 1980/220
  Davacı: K. H.
  Sanık İbrahim Arık: Müslüm oğ. 1985 doğ. Kocaeli nüfusuna kayıtlı.
  Suç: Yayın yolu ile devletin askeri kuvvetlerini elanan tahkir ve tezyif etmek.
  Suç Tarihi: 2/Nisan 1979
  Mahkememizden verilen 16/5/1980 tarihli 979/203 E - 980/220 K. sayılı karar ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinden görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gıyabî kararın kendisine tebliği mümkün olmadığından, işbu gıyabî kararın 7201 SK. nun 28. md. gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ masrafının sanıktan alınmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanunyoluna başvurulma­dığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına oy birliği ile karar verildi.13674 / 1

E. No : 978/253


  E. No : 978/253
  K. No : 980/134
  Davacı: K. H.
  Mağdur: Sadi Kılınç
  Mağdur - Sanık: Mehmet Ali Elmas, Erkan Güney Doğan Kapan: Zübeyir oğ, 1957 doğ. İzmir Bornova halkından.
  Sanıklar: 1 — Mustafa Uzun: Sadık oğ. 1954 doğ. Antalya İli Tahıl pazarı hal­kından. 2 — Mehmet Özeles, 3 — Mete Tataroğulları, 4 — Atilla Dokuzoğuz 5 — İsma­il, Sarıgül, 6 — Bülent Çiftlik, 7 — Kemal Tekin, 8 — Habil Tunç, 9 — Ömer Güven, 10 — Yücel Yılmaz.
  Suç: öldürmeğe teşebbüs
  Suç Tarihi: 2/10/1977
  Yukarıda sanıklar hakında Mahkememizden yapılan açık duruşma sonunda:
  Mahkememizden verilen 24/3/1880 tarihli ve 978/253 980/134 sayılı karar ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde görülmek üzere mahkememizin gö­revsizliğine karar verilmiş olup, sanık Mustafa Uzun'a vs mağdur - sanık Doğan Kapan'a karar tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince kararın Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olunmasına, ilân masrafının sanık Mustafa Uzun, mağdur - sanık Doğan Kapan'dan tahsiline, ilân tarihinden itibaren 15 gün için­de kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı oy birliği ile karar verildi.13674 / 2


  Boyabat İcra Hukuk Hâkimliğinden :
  1980/7
  Tahsin Doğan vekili Avukat Tuncay Altay ile Boyabat Tekke K. den Osman Arlı ve arkadaşları arasında Hakimliğimizde yapılan Haczin Kaldırılması ve istihkak dava­sında :
  Davalı Osman Arlı'nın bilinen adresine meşruhatlı davetiye çıkartıldığı ve teb­liğ edilemediği zabıtaca yaptırılan tahkikattan da adresinin meçhul olduğu bildiril­miştir. Davalı Osman Arlı'nın Duruşma günü olan 26/9/1980 günü saat 9.00 da İcra Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması ibraz etmek istediği belgeleri muayyen günde göndermesi gelmediği takdirde gıyabında mahkeme yapılacağı ve karar verileceği HUMK nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince tebliğ olunur.13857
  İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından
  1980/205
  1980/237
  1980/2876
  Davacı : K. H .
  Sanıklar l — Yıldırm Şahin: Mehmet oğlu 1961 doğ. Konya Bozkır İlçesi hal­kından 2 — Himmet Akın.
  Suç: Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak için propaganda yapmak.
  Suç Tr.: 18/7/1979
  Tevkif Tr.: 19/7/1979 (Her iki sanık hk.)
  Tahliye Tr.: 14/8/1979 (Her İki sanık hk.)
  Yukarıda sanıklar hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olmakla, dosya üzerinde yapılan tetkikat sonunda:
  Mahkememizden verilen 28/5/1980 tarihli 980/205 - 327 sayılı karar ile 1430 SK nun 13 ve 15. maddesi gereğince davanın İzmir Sıkıyönetimi Askeri Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanıklardan Yıl­dırım Şahin tüm aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hükmün kendisine teb­liği mümkün olamamıştır.
  7201 SK. nun 28. madresi gereğince sanık Yıldırm Şahin'e işbu hükmün Resmî Gazete'de ilân tebliği ile, tebliğ masrafının sanıktan alınmasına, tebliğ tarihinden iti­baren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayı­lacağı oy birliği ile karar verildi.13674 / 3


  1979/433
  980/222
  Davacı: K. H.
  Sanıklar: 1 — Mahmut Esat Beşok, 2 — Enver Er, 3 — Serpil Bayram, 4 —Kemal Bodur, 5 — Ufuk Aydın, 6 — Ersin İleten, 7 — Ahmet Murat Koç, 8 — Yük­sel Erdoğan: Osman oğlu 1955 doğ. Kepsut İlçesi halkından, 9 — Hulusi Akkaya: Ha­san Hüseyin oğlu 1931 doğ. Hadım İlçesinden, 10 — Mahmut Turan Karataş: Muam­mer oğlu 1957 doğ. Konya - Ereğli İlçesinden, 11 — Şuayip Küçükyurt: Hüseyin oğlu 1960 doğ. Konya Ereğli İlçesinden, 12 — Mehmet Ergün, Mustafa oğlu 1956 doğumlu, Aydın İli halkından. 13 — Serdar Deveci, Mehmet Seyit oğlu, 1959 doğumlu Aydın İli halkından, 14 — Deniz Çiçek: Ali kızı 1956 doğumlu, Beyoğlu halkından, 15 — Hüsnü Korkmaz: Hıdır oğlu 1958 doğumlu Tunceli Mazgirt halkından, 16 — Mirsevdi Malay: Nadir oğlu, 1960 doğumlu, Iğdır ilçesi halkından.
  Suç: Komünizm propagandası yapmak vs.
  Suç tarihi: 16/4/1978 vs.
  Yukarıdaki sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sorumda;
  Mahkememizden verilen 16/5/1980 tarihli 1979/433 E.: 1980/222 sayılı kararı ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememi­zin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanıklar Yüksel Erdoğan, Hulusi Akkaya, Mahmut Türen Karataş, Şuayip Küçükyurt, Mehmet Ergün, Serdar Deveci, Deniz Çiçek, Hüsnü Korkmaz, Mirsevdi Malay'ın bulunamaması nedeni ile işbu gıyabî hükmün kendilerine tebliği mümkün olmadığından, kararın 7201 S. K. nun 28. maddesi gere­ğince Resmî Gazete'de yayınlanmasına, ilân masrafının bu sanıklardan alınmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına karar verildi.13674/4
  Adana (1) Asliye Ceza Hâkimliğinden:
  Esas No : 1977/50
  Karar No: 1960/68
  Ted. Dik. yaralamaya sebebiyet suçundan sanık 1 — Ahit oğ. 1940 do. Nevzat Urgun, 2 — Nazır oğ. 1949 do. Ali Çalışkan hakkında mahkememizin 11/3/1980 gün ve esas 1977/50 karar 1980/68 sayılı ilâmı ile TOK. nun 459/2, 501 S. K. 5435, 647/4, mad­deleri uyarınca 1 — Nevzat Urgun'un 565 TL. ağır para cezası 2 — Ali Çalışır'ın 847 TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküme verilmiş olup sanığa 7201 sayılı tebligat yasasının 20 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya­rınca hüküm Resmî Gaezte'de ilânen tebliğine,
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
  İlânen tebliğ olunur. 13663


  Adana (2.) Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  Esas No: 1976/1029
  Karar No : 1979/1192
  Gümrük Kaçakçılığı suçundan sanık Şeyho oğlu 1949 do. Abdurrahman Özdağ hakkında Mahkememizin 11/12/1979 gün ve Esas 1976/1029 Karar 1979/1192 sayılı ilâmı ile 1918 S. K. 25/3 - son TCK. nun 59 647/4, 1918 S. K. 25 nci maddeleri uyarınca 5 ay hp. 2616 TL. ağır para cezası, Hp. için 3000 TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine eşyaların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 20. maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine,
  İlânın yapıldığı tarihten 16 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
  İlânen tebliğ olunur.13662  Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
  E. No: 1978/292
  K. No: 1960/35
  Sanık: Mahmut İkiyek: Şükrü ve Kadriye'den olma 1956 doğ. Siverek İlçesi Helbolos K. 14 H. N. K. evli, 1 çoc. Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi, sabıkasız, Mersin Hamiye Mah. Çataloğlu Sk. 19 numarada oturur.
  Suç: Gizli Cemiyet kurmak, 6136 Sa. Kn. Muh. ve sahte belge düzenlemek
  Suç Tarihi: 17/10/1978
  Tev. Tarihi: 21/10/1978
  Tah. Tarihi: 7/2/1979
  Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda TCK. nun 350/3, 6136 - 1308 Sa. Kn. nun 13 mad. TOK. nun 71. mad. gereğince sonuçta Bir sene bir ay hapis ve 600 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair Mahkememizce verilen gıyabi mahkûmiyet ilâmı sanığın bilinen adresini terk ettiği ve halen bulun­duğu yer ve adresi tesbit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 26, 29, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen yapılmasına neşri tarihinden itibaren 16 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.13673