Rahip Muşeh'in şikâyet telgrafı / Adana'da örfî idare ilânı

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Rahip Muşeh'in şikâyet telgrafı / Adana'da örfî idare ilânı
Adana Ermeni Murahhasası Rahip Muşeh'in, Adana'ya gitmesine izin verilmediği yolundaki şikâyeti üzerine yapılan incelemede, bu tasarrufun İngiliz konsolosunun talebine binaen önceki valinin emriyle ve kendisinin can güvenliği göz önünde bulundurularak yapılmış olduğunun anlaşıldığı / Adana Valiliği'nden, devletçe Adana'da örfî idare ilânına ve Divan-ı Harb teşkiline karar verildiği belirtilerek suçluların derhal tutuklanmasının istendiği (Tarih: 5 Mayıs 1909) (BEO, 3540/265486)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 19 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

Adana Ermeni Murahhasası Rahib Muşeh tarafından şimdi alınan bir telgrafda kendisinin Mersin'de alıkonulup Adana'ya gelmesine müsaade olunmadığından bahisle zîr-i idare-i ruhâniyesinde bulunan Ermenilerin dûçâr-ı zulm ü i‘tisâf edilmekde olduğunu beyân ediyor. Keyfiyetin ve esbâb-ı şikâyetin muvazzahan iş‘ârıyla hiçbir gûnâ uygunsuzluğa mahal kalmamak üzere tedâbîr-i müessirenin âcilen ittihâzı be-tekrar tavsiye olunur. Mukaddemâ gönderilen kuvâ-yı askeriyeden mâadâ dört tabur daha karîben yola çıkarılacağı gibi idare-i örfiye ilânı ve Divan-ı Harb teşkiliyle mütecâsirlerin te’dîbleri devletçe taht-ı karara alınmışdı. Dahil-i vilâyetde yeniden vukuât[a] meydan verilmemekle beraber îkâ‘-ı fesad edenlerin bilâ-ifâte-i vakt taht-ı tevkife alınmaları her neye mütevakkıf ise âcilen icra ve inbâsı ihtar olunur.


Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 3136

Makam-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

C. 19 Nisan sene [1]325. Adana Ermeni Murahhasası Rahib Muşeh Efendi'nin Adana'ya gelmesine müsaade olunmaması sebebi Mersin Mutasarrıflığı'ndan bi'l-isti‘lâm alınan cevabda mûmâileyhin vapurdan çıkarılmaması İngiltere konsolosunun müracaatı üzerine selef-i acizî tarafından verilen emre müstenid olup memur-ı mahsusla vapurda kendisine tebliğ ve yine re’ye ta‘lîk edilerek kendi ihtiyarıyla ve geldiği vapurla avdet eylediği yazılıyor. Teşkil kılınan Hey’et-i Tahkikiyece icra kılınmakda olan tahkikât revişinde mûmâileyhin hüsn-i hâli görünmemekde olduğu haber veriliyor. Her hâlde Mersin'e çıkmaması o zaman şahsı aleyhinde olan galeyan ve heyecandan dolayı hayatı için hayırlı olduğu istıtlâ‘ât-ı vâkı‘adan olup bu zât için kat‘î bir söz söylemek netâyic-i tedkikât ve tahkikâta vâbeste bulunduğu ma‘rûzdur. Fermân.

Fî 22 Nisan sene [1]325

Adana Valisi
Mustafa Zihni