Olaylardan etkilenerek açıkta kalan ahalinin iskân ve iaşesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Olaylardan etkilenerek açıkta kalan ahalinin iskân ve iaşesi
Adana'da çıkan olaylardan sonra huzur ve asayişin sağlanması için gereken tedbirlerin alındığı ve açıkta kalan ahalinin iskân ve iaşeleri hakkında yürütülen çalışmanın da sürmekte olduğunu bildiren Adana valisinden, gerek bu çalışmanın gerekse can kaybı miktarı hakkındaki tahkikatın bir an önce sonuçlandırılmasının istendiği (Tarih: 5 Mayıs 1909) (DH. MKT, 2803/45)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, "Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları I"

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Sevk Numarası: 111

Dahiliye Nezâreti'ne

C. 20 Nisan sene [1]325. Dahil-i vilâyetde ber-devam olan sükûn ve asayişin takviyetin tahkîmine aid tedâbîrden geri durulmamakd[a] ve ahalinin öteye beriye dağılmalarına meydan vermeyecek tedâbîre müracaat edilmekdedir. Ancak Ermenilerin havf u telaş ve diğerlerinin heyecanı henüz külliyyen zâil olamadığından ahvâl-i adiye ve tabîiyenin avdeti için birkaç gün mürûr etmek lâzımdır. Açıkda kalanların te’min-i istirahat ve iâşeleri hakkında mülhakâta tebligât-ı mukteziye icra kılınmakda ve merkezce de icabı ifa edilmekdedir. İskânları ve ihtiyacın derecâtı tedkikât-ı mahsusaya tevakkuf ederek mülhakâtça ve merkezce mümkün olduğu kadar süratle ikmâl-i tahkikâtla arz-ı keyfiyet olunacakdır. Fermân.

Fî 21 Nisan sene [1]325

Adana Valisi
Mustafa


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: Fî 22 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

C. 21 Nisan sene [1]325. Gerek açıkda kalanların iskânı ve derece-i ihtiyacâtının tayini hakkındaki tedkikâtın gerek mikdar-ı telefât hakkındaki tahkikâtın serî‘an ikmâliyle neticesinin iş‘ârı muntazardır.