OHAL kapsamında kamu alımları, alacakları ve sosyal tesislerine ilişkin bazı tedbirlerin alınması hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
3 Mart 2023 CUMA
Sayı: 32121

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU ALIMLARI, ALACAKLARI VE SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 127


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile bunların sözleşme süreçlerine, vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlere, kamu sosyal tesislerine kaynak aktarımına ve bazı kamu alacaklarının tahsilinin ertelenmesine ilişkin olarak, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kamu ihale sürecine ilişkin alınan tedbirler
Madde 2

f1. 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin sürelerin durmasına ilişkin ilgili hükümleri, dava açma ve yargılama sürecindeki işlemler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde yapılan ihalelere ilişkin 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru süreleri hariç, mezkûr Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerde uygulanmaz.
f2. Birinci fıkra kapsamında saklı tutulan süreler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca durdurulan süreler bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü günü işlemeye başlar.
f3. Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan ihalelerde, olağanüstü hal süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı, 41 inci ve 42 nci maddelerinde belirlenen sürelere ilişkin hükümler uygulanmaksızın (ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlanması beklenilmeksizin) doğrudan sözleşme imzalanabilir. Bu durumda, şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu üzerine yüklenicinin değişmesi gerekmesine rağmen ihale üzerinde bırakılan yeni isteklinin sözleşme yapılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mevcut sözleşme feshedilmeksizin işe devam edilir.
f4. Olağanüstü hal süresi içinde sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin, ticari merkezinin (şube tarafından teklif verilmesi halinde ise şubenin) 6/2/2023 tarihi itibarıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde olması kaydıyla, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yapılan ihalelerde, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalama süresinin uzatılmasının istekli tarafından talep edilmesi halinde, ihaleyi yapan idarece on güne kadar ek süre verilir.
f5. Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındaki ihalelerde, sözleşmeye davet edilen isteklilerin depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez ve geçici teminatları gelir kaydedilmez.

Kamu ihale sözleşme süreçlerine ilişkin alınan tedbirler
Madde 3

f1. Olağanüstü hal ilan edilen illerde devam eden sözleşmeler kapsamında sözleşmenin tarafı olan idarece, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle;
a) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, sözleşme konusu işin ifasının imkânsız hale geldiğinin veya sözleşme konusu işe ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde sözleşmenin feshedilerek işin genel hükümlere göre tasfiye edilmesine,
b) Yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmenin bir defaya mahsus olmak üzere devrine,
olağanüstü hal süresinin bitimine kadar karar verilebilir.
f2. 6/2/2023 tarihi itibarıyla;
a) Ticari merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,
b) Şubesi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan yüklenicinin, aynı şubesi tarafından olağanüstü hal ilan edilmeyen illerde yükleniminde bulunan sözleşmeleri,
birinci fıkraya göre sözleşmenin tarafı olan idarenin onayıyla devredilebilir.
f3. Bu madde kapsamında sözleşmenin feshedilerek işin tasfiye edilmesi veya sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar, işler veya teslimatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Sözleşmenin feshi veya devri halinde yüklenici hakkında fesihten veya devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatları iade edilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devir sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

Kamu ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin diğer tedbirler
Madde 4

f1. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin, depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, bu ihalelere yönelik durdurma, erteleme, yenileme, iptal etme ve diğer tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Bu durumlarda Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerekli bildirimler yapılır.
f2. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki idareler tarafından depremden kaynaklanan mücbir sebep hali nedeniyle ihale, alım ve sözleşme süreçlerine ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını ve bunlarla ilgili alınacak tedbirleri belirlemeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir.
f3. Olağanüstü hal ilan edilen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, olağanüstü hal süresinin bitimine kadar Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinde ihalelere ilişkin her türlü işlem, iş günü ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

Doğrudan temin alımları ve istisnalar
Madde 5

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri, ilgili mevzuatında düzenleme yapılmasına gerek bulunmaksızın, niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve olağanüstü hal süresinin bitimine kadar;
a) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin yöntemiyle yapılan,
b) 4734 sayılı Kanunda veya diğer kanunlarla bu Kanundan istisna edilen,
alım ve/veya ihaleler ile bunlara ilişkin sözleşmeler için de uygulanır.

Vergi dairelerince tatbik edilmiş hacizlerin kaldırılması
Madde 6

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerince takip edilen amme alacakları nedeniyle bankalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi nezdinde bulunan varlıklara deprem tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizler (teminat gösterilen varlıklara tatbik edilen hacizler ile ihtiyati hacizler hariç) kaldırılır. Bu hüküm, 6/2/2023 tarihi itibarıyla anılan yerlerde gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunanlar ile bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bu yerler olan gerçek kişiler hakkında tüm vergi dairelerince bu maddede sayılan varlıklara tatbik edilmiş hacizler için de uygulanır.

Kamu sosyal tesislerinin harcamaları
Madde 7

f1. 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde misafir edilen afetzedelerin giderlerinin bu tesislerin gelirleriyle karşılanamaması durumunda, zaruri konaklama süreleriyle sınırlı olmak ve münhasıran bu giderler için (bakım-onarım ve yenileme giderleri hariç) kullanılmak üzere bu tesislerin ilgili veya ilişkili olduğu kurum ve kuruluşların bütçelerinden söz konusu sosyal tesislere kaynak aktarılabilir.

Bazı alacakların ertelenmesi
Madde 8

f1. 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde:
a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelemeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlardan 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir.
c) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan kiralamalardan 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın olağanüstü hal süresince ertelenir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.
d) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken kısımlarının olağanüstü hal süresince ertelenmesine İçişleri Bakam yetkilidir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.
e) Sosyal Güvenlik Kurumunun mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin olarak kiralamadan kaynaklanan ve 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince tahsil edilmesi gereken (kiracısı kamu kurum ve kuruluşu veya banka olanlar hariç) kira alacakları olağanüstü hal süresince ertelenir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

Yürürlük
Madde 9

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "127 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.