Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Çeşmesi tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Âb-ı rû-yı saltanat Sultân Ahmed Hân kim
Dest-i cûdı oldu ‘ayn-ı ‘adl ü dâdın maksemi

Şehriyâr-ı merhamet-güster ki tâb’-ı pâkinin
Cûd-i re’fet mahremi lutf-i mürüvvet hem-demi

Pâdişâh-ı ma’delet-perver ki eyyâmında hep
Rûzigârın ‘ıyd-i nevrûz olmada her bir demi

Ol şehinşâh-ı cihânbân-ı Ferîdûn-haşmetin
Sihr-i hâsı sadr-ı zîşânı vezîr-i a’zamı

Sâhibü’l-hayrât İbrâhîm Paşa kim odur
Tayy iden ser-defteri lutf-i keremden hâtemi

Kıllet-i mâdan ahâlî-i diyâr-ı Üsküdar
Hûn-i dil-nûş itdiğin duydukda kalb-i mülhemi

İşte ez-cümle biri bu çeşme-i pâkîze kim
Nûş iden fehm eyler âbından zülâl-i Zemzemi

Safha-i îcâda yümn-i devlet ü ikbâl ile
Sebt-i târîh eyledi kilk-i metîn-i muhkemi

Hak Te’âlâ devlet-i ikbâlin efzûn eyleyüp
Haşre dek fermân-ber-i ahkâm kılsun âlemi

Su gibi târîhi cârîdir zebân-ı lüleden
İbrahîm Paşa içirdi nâsa ‘ayn-ı zemzemi 1141 (1728-29)

Kaynak: Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar’ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307.[https://www.uskudar.bel.tr/userfiles/files/US_2018_CILD_02.pdf çevrim içi erişim
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.

]