Muzıka-yı Hümayun Miralay-ı Evveli Canib-i Alisine

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Mahruse-i Galata muzafatından Yeniköy’de kain sahilhanelerinde mukim Halim Paşa kerimesi iffetlu Zehra Hanımefendi tarafından ba-huccet Şer’iye Vekili faziletlu Kırımizade Neş’et Bey Şehremanet-i Celilesine merbut Çekmece-i Sagir kazası mahkeme-i şer’iyesinde emanet-i müşarünileyha mülhakatından Beykoz kazasına bağlı Yalıköyü’nde mukim Babıali Teşrifat Kalemi memurlarından saadetlu İzzet Efendizade Mahmud Nedim Bey tarafından ba-hüccet şer’iye vekili deavi vekillerinden faziletlu Mehmed Mahir Efendi müvacehesinde müvekkile-i mumailayha Zehra Hanım’ın müvekkil-i mumaileyh aleyhine ikame eylediği talak davasını müddeaaleyh Mahmud Nedim Bey’in vekili mumaileyh Mehmed Mahir Efendi’nin bilvekale vukubulan inkarına mukarin müdeiyye-i mumaileyha ber vech-i muharrer davasına mutabık isim ve şöhret ve şahısları işbu mesture zeylinde muharrer şahidler şehadet etmeleriyle şahidan-ı mumaileyhanın bu babdaki şehadetleri adil ve makbulü’ş-şehade olub olmadıkları bilinmek lazım geldiğine binaen şahidan-ı mumaileyhimanın isimleri zirine şahidan,ı mumaileyhimanın mafefvkleri zabitandan diğer bir iki kimesneler ile maan hasbeten lillahi teala malumatınız vechile tahrir ve temhir ile musab olasız ve işbu mesture varakasını yine bir zarf derununa koyarak üzerini ba’de’t-temhir memurine tevdian iade eyleyesiz. Fi 28 Cumadülula 322.

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.