Mekteb-i Tıbbiye’de eğitimlerin Türkçe yapılmasına dâir

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İrâde Dâhiliye 43260:

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri,

Mekteb-i ‘ulûm-ı tıbbiyyede matlûb vechile doktor yetiştirilmesine medâr olmak üzere ba’d-ezîn Türkî lisânında tedrîs olunması mütâla’âtını ve bunun müteferri’âtını hâvî Dâr-ıŞûrâ-yı Askerî tarafından tertîb olunmuş olan mazbata bir kıt’a tezkire-i hazret-i seraskerî ile berâber manzûr-ı dakâyık-ımevfûr-ı cenâb-ı cihân-bânî buyurulmak için leffen ‘arz u takdîm kılındı. Vâkı’â bu makûle ‘ulûm u fünûn her memleketin kendi lisân-ı mahsûsu üzere okutturulduğundan biz de dahî kütüb-i kâfiyye bulunduğu ve alt tahsîl olan lisânda ıstılâhât-ı tıbbiye keşfiyyât-ı cedîdeyi ifâde edecek dereceye gelip de mektepten çıkacak şâkirdân mekâtib-i ecnebiyyede tahsîl etmiş olanlardan pek de aşağı kalmayacakları ve’l-hâsıl bu mektebin vaz’ından ve bunca masârif-i ihtiyârından murâd-ı hakîkî sâye-i mehâsin-vâye-i hazret-i mülûkânede muktedir etıbbâ yetiştirilmesi maddesi olmasıyla bu mutallebin husûlü meczûm olduğu hâlde sûret-i ma’rûza pek yolunda olacağı ve mazbata-i merkûmede beyân olunan delâil ise vâhime-i meşrûhaya cevâb-ıkâfî gibi göründüğü cihetle ber-mûceb-i iş’âr icrâ-yı iktizâsı hakkında her ne vechile emr ü fermân-ı hazret-i pâdişâhî şeref-sünûh u sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâ-verî terkîm kılındıefendim. Fî 4 Ş sene 287.

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, Resîde-i dest-i ta’zîm olan işbû tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr tezkire ve mazbata manzûr-ı ‘âlî-i hazret-i pâdişâhî buyurulmuş ve sûret-i ma’rûzanın ber-mûceb-i istîzân icrâ-yı iktizâsı müte’allik ve şeref-sudûr buyurulan emr ü irâde-i seniyye-i hazret-i şehen-şâhî mantûk-ı münîfinden olarak zikr olunan tezkire ve mazbata yine savb-ı sâmî-i sadâret-penâhîlerine i’âde kılınmış olmağla ol-bâbda emr ü fermân hazret-i veliyy’ül-emrindir. Fî 5 Ş sene 287.