Ma'den-i Nûr-i Nübüvvet Mazhar-ı Nûr-ı Celî

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
-1-

Seyyid Ali Sultan hakkında Medhiye


Ma'den-i nûr-i nübüvvet mazhar-ı nûr-ı celî
Şem'i meşrik âlem-ül gayb oldu sırr-ı münceli
İbn-i Sultân-ı Necf serceşme-i cümle velî
Kutb-i sâlâr-ı velâyet evliyânın efdali
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-i mevâli sırr-ı Şah Kızıl Deli

Cedd-i pâki hîr-i erkân-ı Horâsân'ın gülü
Bâğ-ı medhinde anın filcümle uşşak bülbülü
Kalbimizde oldu âşüfte mahabbet sünbülü
Zülfikar destinde altında Ali'nin Düldülü
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-ı mevâlî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Rehnümâ-yi râh-ı Hayder pîşuvâ-yi evliyâ
Şehsüvâr-ı taht-ı irşad mefhâr-i Âl-i abâ
Âmil-i elfakru fahrî târik-i tâc ü kabâ
Vâris-i sırr-ı düvazde Ehl-i Beyt-i Mustafâ
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i Kavm-i mevâli sırr-ı Şah Kızıl Deli

Kâşif-i ilm-i ledünnî şâh-ı mülk-i şeş cihât
Bist ü heşt heftâd ü düden gösterir nakş-ı sıfât
Si vü dü içinde nutk-i pâki durur ayn-ı zât
Ârifâna Men aref ile verir âb-ı hayât
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-i mevalî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Nûr-i Çeşm-i Murteza ser defter-i Âl-i Nebî
Can be can bahş-ı lebi Hulk-ı Rızâ’dır meşrebi
Şah Hüseyn-i Kerbelâ’dır atası ceddi Nebî
Meslek-i Zeynel’abâ Bâkır’la Cafer mezhebi
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-i mevalî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Kuvve-i kudsîde Kâzım’la Rızâ’dır bî kusur
Şah Takî ile Nakî’nin âb-ı rûyidir o nûr
Askerî’dir hânedâna nâzır-ı ehl-i ubûr
Nakd-i sırrı Mehdi-i sâhib zaman kıldı zuhûr
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-i mevalî sırr-ı Şah Kızıl Deli

Tûtyâ-yi dîde-i dildir bize hâk-i deri
Âciziz avnen lenâmız hem acâyib mazharı
Hâkipây-i hâdimi dergâhının tâc-ı seri
Kemterin meddâhıdır Derviş Kasîmî kemteri
Âl-i Tâhâ nesl-i Yâsin Hazret-i Seyyid Ali
Server-i kavm-i mevâli sırr-ı Şah Kızıl Deli