Kozan'a askerî yardım gönderilmesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kozan'a askerî yardım gönderilmesi
Harbiye Nezâreti'nden, durumunun gittikçe tehlikeli olmaya başladığı bildirilen Kozan'a, en yakın yerden acilen 2 bölük nizamiye askeri gönderilmesinin istendiği (Tarih: 20 Nisan 1909) (BEO, 3537/265242)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Rebîülevvel sene [1]327 - 7 Nisan sene [1]325

Tezkire

Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Kozan'daki ahvâlin gitdikçe kesb-i vehâmet etmekde bulunduğuna dair mutasarrıflıkdan alınan telgrafnâmenin nakliyle en yakın mahalden hiç olmazsa iki bölük nizâmiyenin i‘zâmı derece-i vücûbda olduğunu mutazammın Adana Vilâyeti'nden vârid olan telgrafnâme leffen savb-ı devletlerine irsâl kılınmış olmakla mündericâtına nazaran iktizâsının âcilen ifa ve inbâsına ve melfûfun iadesine himmet.