Kıbrıs'ta şeyh-i seb'alarla ilgili 20 Mart 1809 tarihli belge

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hüdâvendigâr-ı merhûm Sultan Selim Han aleyhirrahman vel gufrân zamanında Kıbrıs ceziresinde vâki medine-i Lefkoşa’nın fethi irade olunub ta‘yin olunan asâkir-i islâmiyye ve seyh Ali Efendi namıyla bir zât ve tarik-i nakşibendiyyeye kemâliyle müntesib ordu-yı hümâyûna seyh ta‘yin idüb cezire-i mezkûrenin fethi müyesser oldukda mümaileyh Ali Efendi medine-i mezkûrede vâki‘ Ayasofya-yı kebîrde kürsü şeyhi ta‘yin ve esnâf-ı seb‘aya dahi şeyh-üs-süyûh nasb ve ırklarına el-ekber-fil-ekber kaydıyla yedlerinde olan vakfiyye-i ma‘mûlün bihlerinde dahi şart ve ta‘yin olunmuştur.