Hirre-nâme

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
“Devletlü inâyetlü veliyy-i ni‘met-i bî-minnetüm sultânum hazretleri,
Evzâ‘-ı şütür-gürbe-i rûzgârdan masûn ve mânend-i Ebî Hüreyre sâha-i devlet-serâları benât-ı cins-i lâzimü’l-ünsümüz ile meşhûn olmak da‘vâtı ma‘rûz-ı icâbet-hâne-i bî-çûn kılındukdan sonra ‘arz-ı hâl-i hüreyre-i nâkisatü’l-‘ukûl ve niyâz-nâme-i câriye-i garîbetü’n-nukûlları oldur ki henûz mart hulûl itmeden ve benât-ı mahallemizden birisi perde-bîrûnluk vâdîlerine gitmeden bu câriyeleri mu‘zamât-ı eczâ-yı kelimât ve eşher-i müsta‘melât-ı hurûf-ı lugâtımızdan olan harf-i vâvın mahrecini kurrâ’-i beldemiz olan Tekir nâm ve Vânî mahlas bir gürbe-i cesîmü’l-hilkadan tashîh ve tahsîl ve nağme-i mav mav-ı tûfân-efzâyı meşk ve ta‘lîm eylemek sevdâsına teba‘iyyet ve basbayâğı mart ve kabak mevsimleri iktizâ iden harekâtı esnâ’-ı şitâda îkâ itmek dâ‘iyesiyle şakk-ı perde-i ‘ismet itmiş idüm. Lâkin nâ-be-hengâm hareket birle bîhûde halkın bacaların yıkub ve tamdan tama sıçrayarak kiremidlerin döküb niçe tiryâkiyânın keyiflerin tebâh ve niçe derd-mendânı mahrûm-ı hâb-ı şebângâh eyledigüme mükâfâten ve husûsiyle gürbe-i yabânî gibi efendümden izinsiz ta‘lîm ve ta‘allüm ve tecvîd üzre tekellüm belki te‘âtî ve te‘âmül ve tevâlüd ve tenâsül derdine düşdigüme mücâzâten birkaç kerre rüsvâ-yı ‘âmm olmak derecelerine vâsıl ve hırka-i mâder-zâd-ı kâleb-i nâ-tüvânım olan postîn-i hoş-nakş-ı peleng-nişânum ‘ilâve-i tahta-i ferve-i vaşak olmak mehlekelerine müşârif oldukdan sonra kadr-i ni‘met ve ‘ismeti ihsâs ve ez-cân u dil taleb-i ilf ü istînâs itmege başladum. Lâkin efendüm hazretleri dahi kedi ne budu ne meseli misdâkınca kendi cinsüme nisbetle cesîm görinen cerîme-i sâbıkamı ‘afv ve kemâ fi’l-evvel zîr-i lihâf-ı ‘ismet ve sâye-i ezyâl-i inâyetlerinde mahmî buyurılmama ‘alâmet olmağ içün bâlâ-yı ‘arz-ı hâlüm hubbü’l-hirreti mine’l-îmân ‘unvânıyla tevşîh buyurub mübtelâ oldığum mehâfât-ı hâ’ileden âzâd ve rütbe-i âcizânemi reşk-fermâ-yı gürbe-i zebâd buyurmaları bâbında emr ü fermân efendümündür.”
Min câriyetikümü’l-kadîme
Tekir binti Pamuk
 

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.

Kaynakça[değiştir]

İpek, Abdulmuttalip (2019). Edebiyatımızda Mizah ve Hiciv Unsuru olarak Kedi ve Kânî ile Namık Kemal’in Hirre-Nâmesi. Ankara. s. 49-62 . Erişim tarihi: 26 Haziran 2020