Hazret-i Fazl-ı Ahad’den Yine Rûz-i Ezelî

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


—1—


—Müsebba —


Hazret-i Fazl-ı Ahad’den yine rûz-i ezelî
Sûret-i muhkem ile irişüben kuvvet eli
Kudret ile yoğurub âteş ü bâd âb ü gili
Mesken edindi o dem kendi içün cân ü dili
Kimdir ol kim bileyim dersen eğer kavl-i celî
Sıtr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Nokta-i bâ-i nübüvvet rekam-i levh ü kalem
Menba’-i sırr-ı velâyet mekar-i cûdü kerem
Mazhar-ı ekmel ü evlâ kelimât-ı a’zam
Hâdi-i cinn ü beşer mürşid ü nûr-i ekrem
Ezelî vü ebedîdir feteemmel fefhem
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Kâşif-i sırr-ı suhan bâb-ı ulûm-i Ahmed
Vâsıl-ı zât-ı ezel Kul hüvallahü Ahad
Vasf-ı zâtında nüzûl eyledi Allahü samed
Nutk-ı Hak’tır sıfatı lem yelid ü lem yûled
Lem yekûn dersem olur ana lehü küfven Ahad
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Ne ki var esfel ü â’lâda serâser tâ hût
Gökteki şems ü kamer yerdeki lâ’l ü yâkut
Dest-i kabzındadürür âlem-i mülk ü melekût
Feyz-i lûtfundan anın buldu kamer nûr ile kut
Pâdişâh-ı dil ü can server-i şâh-ı lâhût
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Hasen ile Hüseyin şâh-ı kerem kân-ı atâ
Kuds-i zahrından anın geldi vücûde hakka
Biri şâh-ı şühedâ birisi şâh-ı ulemâ
Birisi kurs-i kamer birisi de şems-i duhâ
Sözümün mâhasalı budürür ey ehl-i safâ
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedulah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Hazret-i Âbid ü Bâkır şeh-i hayl-i fukarâ
İzzet-i Câ’fer-i Sâdık siper-i tîr-i kazâ
Mûsi-i Kâzım ile ol şeh-i teslîm ü rızâ
Şeh Takıy ile Nakıy tâc-ı rüûs-i fusahâ
Cümlesi nûr-i ezel vâkıf-ı sırr-ı Tâhâ
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali

Vahdeti seyf-i Hudâ katil-i ashâb-ı cahîm
Askerî’dir ki anındır yine cennât-ı naîm
Mehdi-i devr-i zaman vâkıf-ı esrâr-ı kadîm
Hazret-i Fazl-ı Hudâ kâşif-i Kur’ân-ı azîm
Nokta-i evvel ü âhır suhan-i Rabb-i kerîm
Sırr-ı Hak nûr-i Muhammed Esedullah-ı Velî
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali