Haçin'deki Ermenilerin muhafazası için tedbir alınması

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Haçin'deki Ermenilerin muhafazası için tedbir alınması
Bazı saldırganların Adana'da yaşanan olaylardan dolayı Haçin'i kuşatıp Ermenileri katl ve yağma ile tehdit ettiklerine dair Ermeni Murahhasası Nersis tarafından yapılan şikâyet üzerine, Harbiye Nezâreti ve Adana Valiliği'nden kasaba ve ahalinin muhafazası ile asayişin sağlanması hususunda gerekli askerî vs. tedbirlerin alınmasının istendiği (Tarih: 21 Nisan 1909) (BEO, 3538/265303)

Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
10 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

Ermeni Murahhasası Nersis imzasıyla Haçin merkezinden çekilen telgrafnâmede Adana, Sis, Kars cihetlerinde zuhur eden iğtişâşdan dolayı bazı eşirrânın Haçin Kasabası'nı muhasara edip katl ve yağma ile tehdidâtda bulundukları bildirilmesi üzerine Harbiye Nezâreti'ne tebligât-ı lâzıme icra kılınmışdır. Oraca da bir gûnâ vukuât hudûsuna meydan verilmeyerek asayişin hemen te’min ve idâmesi zımnında vilâyetçe de iktizâ-yı hâl ve maslahatın ifası tavsiye olunur.

Harbiye Nezâreti'ne

Adana, Sis, Kars cihetlerinde zuhur eden iğtişâş üzerine bazı eşirrânın Haçin Kasabası'nı muhasara edip katl ve yağma ile tehdidâtda bulunduklarından bahisle muhafazaları hakkında bazı ifadâtı hâvî Ermeni Murahhasası Nersis imzasıyla Haçin merkezinden çekilen telgrafnâme leffen savb-ı devletlerine gönderilmiş ve kasaba ile ahalisinin tecavüzden vikâyeleri zımnında vilâyete telgrafla tebligât icra kılınmış olmakla cihet-i askeriyece de tedâbîr-i mukteziye icrası için icab edenlere tebligât-ı serî‘a ifasıyla telgrafnâmenin iadesine himmet.