Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2020-136 sayılı kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
20 Ekim 2020 Salı
Sayı: 31280

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından;


HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI


Karar sayısı: 2020/136
Tutanak No: 21
Karar tarihi: 14/10/2020


Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 6087 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 05.10.2020 ilâ 14.10.2020 tarihleri arasında belirli saatlerde toplandı.

I- FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ:

FETÖ/PDY'nin; paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline getiren, siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden, bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı şiar edinen, gizlilikten görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen, "Altın Nesil" adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuki görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan kendine özgü bir suç örgütü olduğu,

Örgütün kurucusu, yöneticileri ve üyeleri arasında sıkı bir hiyerarşik bağın mevcut olduğu, gizliliğe riayet etiği, illegal faaliyetleri gizleyebilmek için, hiyerarşik yapıya uygun hücre sistemi içinde yapılanarak, grup imamları tarafından emir talimat verildiği, üyeleri arasında haberleşmenin sağlanması için Bylock gibi haberleşme araçlarının kullandığı, amacına ulaşabilmek için yeterli eleman, araç ve gerece sahip olduğu, amacının Anayasada öngörülen meşru yöntemlerle iktidara gelmek olmayıp, örgütün yarattığı kaos ortamı sonucu, demokratik olmayan yöntemlerle cebir şiddet kullanmak suretiyle parlamento, hükümet ve diğer Anayasal kurumları feshedip iktidarı ele geçirmek olduğu, FETÖ/PDY'nin küresel güçlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek üzere kullanılan bir maşa olarak; Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Devletini ve varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini yıkmak ve daha sonra ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğu,

Ülke çapında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarda çok sayıda şüpheli ve sanığın itiraf içeren beyanları, açık kaynak bilgileri, 15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve yürütülen soruşturmalar, resmi kurumların tespitleri birlikte değerlendirildiğinde; 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarında gerçekleştirildiği,

İstinaf Ceza Daireleri, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararları ile hüküm altına alınmıştır.

II-İÇ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEMELER VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hâkimler hakkında Millî Savunma Bakanının başkanlığında, Millî Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hâkimler arasından seçilecek iki askeri hâkimden oluşan komisyonca ve Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyede oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Bu kararlar, Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmî Gazetede yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Bu kişiler hakkında alınan kararlar da on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilir. Bu fıkranın birinci paragrafı uyarınca görevine son verilenler hakkında bu maddenin (B) fıkrasının ikinci paragrafı hükümleri uygulanır..."

Aynı maddenin son fıkrasında ise "Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkında vazgeçmiş sayılır." hükümlerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan mevzuat çerçevesinde başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından çıkarılması sonucuna ulaşılmak istendiği anlaşılmaktadır. Buna göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddede öngörülen meslekten çıkarma, adli suç veya disiplin suçu işlenmesi karşılığında uygulanan yaptırımlardan farklı olarak terör örgütleri ile millî güvenliğe karşı faaliyette bulunduğu kabul edilen diğer yapıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki varlığını ortadan kaldırmayı amaçlayan, geçici olmayan ve nihai sonuç doğuran "Olağanüstü tedbir" niteliğindedir.
Başta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü olmak üzere terör örgütleriyle veya millî güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılması, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci madde uyarınca terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilebilecektir.

31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin son fıkrasının "Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." hükmü uyarınca

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 19.09.2018 tarih ve 2018/233 sayılı kararı ile, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan DÜĞER ve Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 11.07.2019 tarih ve 2019/296 sayılı kararı ile, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR, Tarsus Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT, Emirdağ Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK, Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 27.12.2019 tarih ve 2019/578 sayılı kararı ile, Ankara Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35'inci maddesinin son fıkrası uyarınca yazılı savunmalarının alınmalarına ve 7 (yedi) gün süre verilmesine karar verildiği, ilgililere hakkındaki iddiaları içerir savunma talep yazılarının usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği,

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM'ın 04.10.2018, Ankara Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN'in 16.04.2020, 29.05.2020 ve 19.06.2020, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI'nın 21.04.2020 ve 27.04.2020, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan DÜĞER'in 26.07.2019, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN'ın 15.04.2020, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR'ın 08.01.2020 ve 04.03.2020, Tarsus Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS'ün 28.01.2020, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT'un 20.01.2020, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK'ın 06.08.2019, Emirdağ Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK'ın 21.01.2020, Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın 17.01.2020 tarihli yazılı savunmalarını sunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca yapacağı değerlendirme, adlî suç ya da disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturması niteliğinde olmayıp, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Millî Güvelik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara "Üyelik", "Mensubiyet", "İltisak" veya "İrtibat" şeklinde herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığına ilişkin olduğu, bu kapsamda ilgilinin özlük dosyasındaki bilgi ve belgeler, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna intikal eden ihbar ve şikâyetler ile yürütülen inceleme ve soruşturma dosyaları, bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, sosyal çevre bilgileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan ve hâlen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, soruşturma ve kovuşturma sürecinde itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ifadeleri, alınan tanık beyanları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince ilgili hakkında verilen soruşturma izni kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler, alınan HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, ByLock içerikleri ve ilgilinin yazılı savunmalarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

Konya Hâkimi (40391) Zeki YILDIRIM, Ankara Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (92580) Şerife ŞAHİN, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (109670) Göknur TOSUN KAYACI, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (122391) Gökhan DÜĞER, Kocaeli Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (151472) Mehmet NOYAN, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) Celal AKAR, Tarsus Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189524) Bahar GÖGÜS, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192819) Merve BOZKURT, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (192860) Mücahit Fatih ALBAYRAK, Emirdağ Hâkimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (193583) Ejder AKSAK ve Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (194417) Mehmet KULA'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu nezdinde, 31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Bazı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca Resmî Gazetede yayımlanması tarihinden itibaren on gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine,

14.10.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Mehmet YILMAZ
BAŞKANVEKİLİ
Mehmet ADEMOĞLU
ÜYE
Dr. Hamit KOCABEY
ÜYE


Alp ARSLAN
ÜYE
Halil KOÇ
ÜYE
Yaşar ŞİMŞEK
ÜYE


Cafer ERGEN
ÜYE
Hüseyin ŞAHİN
ÜYE
Mehmet Akif EKİNCİ
ÜYEProf. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
ÜYE
Songül YAZAR
ÜYE
Cengiz ÖNER
ÜYE