Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Tanımlar[değiştir]

Amaç[değiştir]

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adını alan derneklerin organlarına, organların görev ve yetkilerine, uymak mecburiyetinde oldukları esaslara, üst kuruluş meydana getirmede uyacakları esas ve usullere, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartlarınaait hususları düzenlemektir.

Kapsam[değiştir]

Madde 2 - Bu Yönetmelik, boş zamanları değerlendirme,spor veya her iki faaliyeti birlikte yürütmek amacıyla kurulan ve kulüp adını alan dernekleri kapsar.

Dayanak[değiştir]

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2908 sayılı Dernekler Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[değiştir]

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 4/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununu,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü,

d) Teşkilat: Bakanlık, Genel Müdürlük (Gençlik ve Spor) Teşkilatını,

e) Gençlik ve Spor Mevzuatı; Bakanlığın, Genel Müdürlüğün, gençlik ve sporla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelerini, kulüp tüzüğü ile bu Yönetmelik hükümlerini,

f) Kurum Kulüpleri: Kamu kurum ve kuruluşlarında, yüksek öğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda kendi mensupları tarafından,bu kurum ve kuruluşların bünyelerinde kurularak kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

g) Kulüp: Gençlik, spor, gençlik ve spor kulüplerini,

h) Spor Kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

ı) Gençlik Kulübü: Boş zamanları, gençlik faaliyetleri ile değerlendirmeyi amaçlayan ve Bakanlığa kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

i) Gençlik ve Spor Kulübü: Spor ile gençlik faaliyetlerini amaçlayan Bakanlık ve Genel Müdürlüğe faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,

j) Gençlik Faaliyeti: Boş zamanları değerlendirme faaliyet türlerinden yarışma, gösteri, sergi, şenlik, müsamere, eğitim çalışmaları ve benzerleri ile kamu yararı,toplum kalkınması ve gençler için hizmet üretimini amaçlayan,onaylı projeve programlara göre yapılan gençlik hizmetleri çalışmalarını,

k) Spor Faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM: Genel Hükümler[değiştir]

Kuruluş[değiştir]

Madde 5 - Gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili dernekler en az yedi gerçek kişi tarafından,

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Yüksek öğretim kurumlarında,

c) Özel kuruluşlarda,

Kendi mensupları tarafından, bu kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulabileceği gibi, kişilerin organizasyonu ile yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında da kurulabilir.

Bu derneklerden, Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından; tescil yönetmeliklerinde belirtilen esas ve usullere göre kayıt ve tescilleri uygun görülenler, statülerine göre Gençlik Kulübü, Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü adlarından birini alırlar.

Kulüp Tüzüğü[değiştir]

Madde 6 - Her kulübün bir tüzüğü bulunur.Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların bulunması mecburidir.

a) Kulübün adı ve merkezi,

b) Kulübün amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için kulüpçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma şekli,

c) Kulüp kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri,

d) Kulübe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri,

e) Kulüp genel kurulunun kuruluş şekli,toplanma zamanı,

f) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,

g) Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asil ve yedek üye sayısı,

h) Kulübün şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile kulüp genel kurulunda nasıl temsil edileceği,

ı) Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı,

i) Kulübün iç denetim şekilleri,

j) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

k) Kulübün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Kulüplerin Tüzel Kişilik Kazanması, Kuruluş Bildirisi[değiştir]

Madde 7 - Kulüpler kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Kuruluş bildirisinde kurulacak kulübün adı, ikametgah adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, tabiyeti ile ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve bildiriye kurucuların nüfus cüzdanı örneklerinin, adlî sicil belgelerinin ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri kulüp kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış kulüp tüzüğünün 4 adedinin eklenmesi mecburidir.

Kulüp organlarının teşekkülüne kadar kulüp işlerini yürütmeye ve kulübü temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı-soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı-soyadı ve adresleri belirtilir.

Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili mülkî amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

Birden çok ilde faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ile tüzükleri mahallin en büyük mülkî amirliğince bir hafta içinde içişleri Bakanlığına gönderilir.

Kuruluş Bildirisi ve Tüzüklerin İncelenmesi[değiştir]

Madde 8 - Bir ilde faaliyette bulunacak kulüplerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tüzükleri valiliklerce 30 gün içinde,birden çok ilde faaliyet gösterecek kulüplerin kuruluş bildirisi ve eklerinin doğruluğu ile tüzükleri İçişleri Bakanlığınca 90 gün içinde incelenir.

Kuruluş bildirisinde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık, veya noksanlık tesbit edildiğinde bunların giderilmesi geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya kanuna aykırılık giderilmezse mahallin en büyük mülki amirinin ihbarı üzerine cumhuriyet savcılığı kulübün feshi için yetkili mahkemeye başvurur,ayrıca kulübün faaliyetlerinin durdurulmasını da isteyebilir.

Ancak Dernekler Kanununun 5 inci maddesi ile yasaklanmış bulunan amaçlarla kurulmuş ve kuruluş bildirisi ve tüzükleri valiliklerce incelenmiş kulüplerin faaliyetleri ilgili valilik, kuruluş bildirisi ve tüzükler İçişleri Bakanlığınca incelenmiş olan kulüplerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığının talebi üzerine, kulüp merkezinin bulunduğu yer valisinin kararı ile durdurulur. Faaliyet 3 gün içinde cumhuriyet savcılığına bildirilir. Faaliyetin durdurulması, mahkemece aksine karar verilinceye kadar devam eder.

Kuruluş bildirisinde ve tüzüklerinde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz veya kanuna aykırılık ve noksanlıklar ikinci fıkrada belirtilen süre içinde giderilmiş bulunursa, kuruluş bildirisini ve tüzükleri inceleyen makam keyfiyeti kulübe yazıyla bildirir.

Kulüp Organları[değiştir]

Madde 9 - Tüzel kişilik kazanan ve teşkilata kayıt ve tescili yapılan ve bu suretle kulüp adını alan her kulübün aşağıda belirtilen organları teşkil ettirilir:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu.

Bu kulüpler başka organlarda oluşturabilirler. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

İli, merkez gösteren kulüp yönetim kurulu, bu ilde ayrıca yürütme birimi kurmak mecburiyetindedir. İlçe ve köyleri merkez gösteren kulüpler ise kulüp tüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile yürütme birimi kurabilir.

Genel Kurul Toplantısı[değiştir]

Madde 10 - Genel Kurul;

a) Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak,

toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması şarttır. Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya kulüp üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü[değiştir]

Madde 11 - Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemin mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir, bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması şarttır.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkî amirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı[değiştir]

Madde 12 - Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü[değiştir]

Madde 13 - Kulüp genel kurul toplantıları, ilânda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veya yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular[değiştir]

Madde 14 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması şarttır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri[değiştir]

Madde 15 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Kulüp organlarının seçilmesi,

b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mavcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Kulüplerin federasyona katılması veya ayrılması,

g) Kulüplerin milletlerarası faaliyetle bulunması, yurtdışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

h) Kulüplerin feshedilmesi,

ı) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri[değiştir]

Madde 16 - Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu

a) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

b) Kulüp şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d) Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

ile yetkili ve görevlidir.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanmaması[değiştir]

Madde 17 - Yönetim kurulu üyesi sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri[değiştir]

Madde 18 - Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul denetleme görevini kulüp tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi[değiştir]

Madde 19 - Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine; kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğretim kurumu ve özel kuruluşlarca kurulanlar bu kuruluşlara yazı ile bildirilir.

Kulüplerin organlarınca, görev taksimi ile ilgili olarak yapılan seçimler ayrıca teşkilatın taşra kuruluşuna bildirilir.

Şube Açabilecek Kulüpler, Şubelerin Kuruluşu[değiştir]

Madde 20 - Kulüpler tüzüklerinde yer alması şartı ile şube açabilirler. Kurum kulüpleri ve gençlik kulüpleri il, merkez ilçe ve köylerde birden fazla şube açamazlar.

Bu amaçla, kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır.

Bu yazıda kurucuların ad ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya kulüp tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi şarttır.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır. Şubeler tescil yönetmelikleri uyarınca kayıt ve tescil işlemlerini yaptırdıktan sonra kulüp adını alırlar ve teşkilat faaliyetlerine katılabilirler.

Şubelerin Organları[değiştir]

Madde 21 - Her şubede,

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu veya denetçi,

teşkili şarttır.

Şube yönetim kurulları, şubenin bulunduğu ilde yürütme birimi kurmak mecburiyetindedir. İlçe ve köylerdeki şubeler ise kulüp tüzüğünde hüküm bulunmak kaydı ile yürütme birimi kurabilir.

Bu organların görev ve yetkileri kulüp tüzüğünde gösterilir.

Kulüplerin Yürütme Birimi ve Genel Sekreter[değiştir]

Madde 22 - Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir.Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir.Bunların, kulüp üyesi olmaları şart değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

Kulüplerin Yürütme Biriminin Görevlileri[değiştir]

Madde 23 - Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

a) Genel sekreter,

b) Kulüp saymanı,

c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,

d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

e) Spor direktörü,

f) Gençlik direktörü,

g) Genel kaptanlar,

h) Teknik yönetici ve öğreticiler,

ı) Kaptanlar,

i) Kol başkanları,

Ancak; profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; genel sekreter, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri[değiştir]

Madde 24 - Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Genel Sekreter; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, malî ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

b) Kulüp Saymanı; Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

c) Kulüp doktoru; Yardımcısı, sağlık personeli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

e) Spor direktörü; Spor kulübünün, profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

f) Gençlik direktörü; Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

g) Genel kaptanlar; Kulübün, profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının arttırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludurlar.

h) Kaptanlar; Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

ı) Kol başkanları; Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının arttırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup birinci derece de, faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

i) Teknik yönetici ve öğreticiler; Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

Kulüp Danışmanları[değiştir]

Madde 25 - Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

Danışman olarak görev alacakların, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.

Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

Kulüp Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri[değiştir]

Madde 26 - Kulüp danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirilebilir.

Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olması şart değildir.

Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir.

Danışma kurulları, yönetim kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüd ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup yönetim kurulu adına genel sekretere karşı sorumludurlar.

Kulüplerin Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri[değiştir]

Madde 27 - Kulüp temsilcileri, il, ilçe, mahalle ve semtlerle kamu kuruluşları ve özel kurumlardaki kulüp üyeleri arasından genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilirler.

Temsilcilerin, çevrelerince ve taraftarlarca sayılan ve sevilen kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir.

Kulüp temsilcileri, kulüp yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleriyle ilgili olmak üzere kişiler, kurumlar ve taraflar arasında sağlıklı bir temasın sürdürülmesiyle, kulübün başarısına destek ve yardım sağlanması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesiyle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludurlar.

Profesyonel Futbol Takımı Kurulması ve Hizmetlerin Yürütülmesi[değiştir]

Madde 28 - Profesyonel futbol takımı kurulması ve hizmetlerin yürütülmesine ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tescil taahhütleri ile faaliyetini üstlendikleri spor dallarının saha, tesis ve malzeme gibi spor ortamı unsurlarının varlığına ve bunların geliştirilmesine maddi imkan sağlamak için, durumlarının profesyonel futbol yönetmeliği hükümlerine ve Genel Müdürlükçe tesbit edilen özel şartlara uygun olduğunu belgelendiren spor kulüplerine, profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunmak üzere profesyonel futbol yönetmeliği esaslarına göre izin verilebilir.

b) Spor kulübünün münhasıran profesyonel hizmetlerinin yürütülmesi işi için gerekli gelirleri temin amacıyla kulübe ait, lokal, lokanta, gayrımenkul ve tesislerin işletilmesi belirli bir ücret karşılığında veya gelirinden belirli bir oranda kulübe pay verilmesi şartı ile yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun olumlu kararı ile mutabık kalınacak bir süre için bir müstecire veya Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlere yönetim kurulu tarafından verilebilir.

c) Profesyonel futbol takımının faaliyeti, kulübün amatörlüğüne tesir etmez.

Kayıt ve Tescilin İptali[değiştir]

Madde 29 - Tescil şartlarına ve taahhütlerine hangi sebeple olursa olsun uymayan veya bu şartları yitiren, tüzel kişiliği sona eren kulüplerin ve şubelerinin kayıt ve tescilleri iptal edilir. Kayıt ve tescili iptal edilen kulüplerin Bakanlık ve Genel Müdürlükle organik bağları sona erer.

Tescilini yaptırmayan veya tescili iptal edilen kulüpler, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün resmî ve özel gençlik ve spor faaliyetlerine katılamazlar.

Kulüplerin Yan Gelirleri[değiştir]

Madde 30 - Kulüpler, tüzüklerinde yazılı amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacı ile (otel, lokanta, sinema vb. gibi) ticari işletmelere sahip olabilirler, işletmelerini de tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebilecekleri gibi bir anonim şirkete de devredebilirler.

Kulüplerin Üst Kuruluşları[değiştir]

Madde 31 - Kulüpler kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim imkanları sağlamak ve öğreticiler istihdam etmek amacıyla federasyon ve konfederasyon kurabilirler. İllerde (ilçeler dahil) en az 15 kulüp bir federasyon kurabilir. Bir ilde (ilçeler dahil) birden fazla federasyon kurulamaz. Bir kulüp birden fazla federasyona üye olamaz. Bir ilde federasyon kurulamaması halinde birden fazla il bölgesel olarak federasyon kurabilir.

En az (25) federasyon bir araya gelerek bir konfederasyon kurabilir.

Teşkilata kayıt ve tescillerini yaptırmamış kulüplerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlar bu hükmün dışındadır.

Federasyonu ve konfederasyonu kuran spor kulüplerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi veya tescillerinin iptal edilmesi, federasyon ve konfederasyon kurul-masında kulüp veya federasyon sayısının kanunda belirtilen sayının altına düşmesi hallerinde bu üst kuruluşların varlıkları sona erer.

Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerini tüzel kişilik kazandıktan itibaren ve tüzük değişikliklerini değişiklikten itibaren, her seçim sonunda yönetim kuruluna ve diğer kurullara, seçilen kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini, seçimden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek mecburiyetindedirler.

Federasyon ve konfederasyonların yönetici ve mensupları, disiplin işlemleri ile ilgili yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Federasyon ve konfederasyonlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Teşkilatça yürütülen faaliyetlere müdahale edemez ve milletlerarası spor teşekkülleri ile resmi bağlantı ve alaka kuramazlar.

Spor Kulüpleri, spor faaliyetlerinin yurt seviyesindeki sevk ve idaresinin en yüksek mercii olan ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci maddesine göre spor nevileri itibariyle Genel Müdürlük bünyesinde kurulan spor federasyonlarına, tescil taahhütleri gereği, faaliyet gösterdikleri spor dalları itibariyle teknik ve idari yönden bağlıdırlar.

Federasyon ve Konfederasyon Tüzükleri[değiştir]

Madde 32 - Her federasyon ve konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte; 6 ncı maddenin a, b, d, e, f, g, i, j ve k bentlerinde gösterilen hususlardan başka;

a) Kuruluşa vücut veren kulüp veya federasyonların adlarını, merkezlerini ve ikametgahlarını,

b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma paylarını,

c) Federasyon ve konfederasyonun organlarının teşekkülüne kadar işleri yürütmeye ve temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgahları, yapılacak yarışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin ad ve soyadları ile adreslerini,

belirtilen hükümlere yer verilmesi mecburidir.

Tüzel Kişiliğin Kazanılması[değiştir]

Madde 33 - Federasyon ve konfederasyonlar, tüzüklerinden 4 nüshasını kuruluş bildirisine ekli olarak mahallin en büyük mülki amirliğine vermekle tüzel kişilik kazanırlar.

Kuruluş bildirisine ayrıca federasyonu teşkil eden kulüplerle konfederasyonu vücuda getiren federasyonların genel kurullarında üst kuruluşa katılma hakkında alınmış olan kararların 4 örneği eklenir.

Tüzüklerle genel kurul karar örnekleri İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bunlar üzerinde 8 inci maddeye göre işlem yapılır.

Denetim[değiştir]

Madde 34 - Bakanlık; gençlik kulüpleri ile kulüplerin kurduğu federasyon ve konfederasyonları, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek amacıyla kurulan kulüpleri; Genel Müdürlük, spor kulüpleri ile spor kulüplerinin kurduğu federasyon ve konfederasyonları denetler.

Bu kulüpler ile federasyon ve konfederasyonlar, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin en büyük mülkî amiri tarafından her zaman denetlenebilir.

Kulüplere Yardım Şekilleri[değiştir]

Madde 35 - Kulüplere ve üst kuruluşlarına teşkilat imkanları oranında;

a) Nakdî olarak,

b) Aynî olarak,

c) Eğitim organizasyonu için kulübe yer gösterilmesi veya belirli esas şartlarda yer tahsisi,

d) Teşkilatın eğitim organizasyonundan kulübün yararlanmasını sağlamak,

e) Kulübe öğrenci tahsis edilmesi,

f) Müsabaka, müsamere, şenlik benzeri gösteri hasılatından, belirli şart ve oranlarda pay verilmesi,

g) Kulüplere ait saha ve tesislerin belirli esas ve şartlarla yapım, bakım ve onarımlarının sağlanması,

h) Profesyonel futbol müsabaka gelirinden, futbol dalı olan spor kulüplerine pay ayırmak suretiyle veya benzer şekillerle,

yardımda bulunabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğrenim kurumları ise ancak kendi bünyeleri içerisinde kurulan kulüplere yukarıda belirtilen şekillerle yardımda bulunabilirler.

Kulübün amaçladığı faaliyet çeşidi ve spor dalı ile ilgili sezon sonunda yarış-ma, müsamere ve şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını aksatmadan, sağlıklı ve başarılı olarak sürdürmeleri, kulüplere yapılabilecek yardımlar için esas alınır.

Yardımlardan Yararlanamama[değiştir]

Madde 36 - Resmî müsabaka, müsamere ve şenlik gibi gösteri organizasyonlarından sezon içinde çekilen veya ihraç olunan kulüplere çekildikleri branş, faaliyet ve kategoride o sezon için 35 inci maddede belirtilen yardımlar yapılamayacağı gibi, bir futbol sezonunda toplam üç maç saha kapatma cezası alan kulüpler (o sezon için) 35 inci maddenin (h) bendinde belirtilen yardım şeklinden yararlandırılamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler[değiştir]

Kulüp Üyeliği, Gençlik ve Spor Faaliyetlerine Katılmak[değiştir]

Madde 37 - Gençlik ve spor faaliyetlerine katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin kulüplere üye olmaları şart değildir. 18 yaşından küçük olanlarla orta öğretim öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli veya vasilerinden yazılı izin almaları şarttır.

Profesyonel Takımı Bulunan Kulüplerin Gelir ve Giderleri[değiştir]

Madde 38 - Profesyonel takımı bulunan kulüplerin profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri genel bilançonun ayrı bir bölümünde bir fon ve hesapta toplanır.

Genel kurulda yönetim kurulunun, profesyonel futbol faaliyeti ile bu fon ve hesap dolayısıyle ibrası, genel faaliyetten ayrı olarak yapılır.

Profesyonel takımı bulunan kulüplere yapılacak bağış ve yardımlar ile borçlanmalara ait yönetim kurulu kararlarının 50.000.- TL. nı aşanları, bağış ve yardımın yapıldığı, borçlanmaya ait kararın alındığı tarihten itibaren 50.000.- TL. yı aşan bağış ve yardımları aşan veya 50.000.- TL. sını aşan borçlanma kararı veren kulüpler tarafından 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Federasyon Hissesi[değiştir]

Madde 39 - Profesyonel futbol takımlarının faaliyetleri ile ilgili olarak futbol federasyonunun yapacağı masrafları karşılamak üzere profesyonel futbol takımlarının özel ve resmî müsabakalarından belli nisbette federasyon hissesi kesilir ve bir fonda toplanır.

Kesintinin şekli, miktarı ve sarfedilişi, ilgili yönetmelikte gösterilir.

Geçici madde - Bu Yönetlmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde durumlarını bu yönetmeliğe uydurmayan kulüplerin ve üst kuruluşların kayıt ve tescilleri iptal edilir.

Yönetim kurulları, yukarıda belirtilen tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidirler. Tüzüklerinde yapılan bu değişiklikler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülür ve tasdik edilir.

Yürürlük[değiştir]

Madde 40 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre Sayıştayca incelenmiş olan bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[değiştir]

Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.