Gazel (Üsküdar redifli)

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Bâreke’llâh san behişt-i câvidândur Üsküdâr
Kim safâ-bahş-ı dil-i pîr ü civândur Üsküdâr

Bûy-ı ezhârın sabâ âfâka neşr eyler müdâm
Nükhet-efrûz-ı meşâm-ı ins ü cândur Üsküdâr

Gonca-fem cânân ile bülbül-nagam rindân ile
Gül-sitân-pîrâ-yı bâg-ı kün-fe-kândur Üsküdâr

Söylenür her dem safâ-yı dil-küşâ-yı gül-şeni

Lâ-cerem dillerde böyle dâsitândur Üsküdâr

Medh ider feyz-i hevâ-yı cân-fezâsın her kişi
Hâsılı memdûh-ı ebnâ-yı zamândur Üsküdâr

Ey Mezâkî n’ola ma‘mûr olsa böyle her yeri‘
İşret-âbâd-ı şehen-şâh-ı cihândur Üsküdâr

Cem-nejâd-ı muhterem Sultân Murâd-ı pür-kerem
Kim zamânında hemân bâg-ı cinândur Üsküdâr

Çekmesün bir dem elem tâ kim cihânda dem-be-dem
Gül-şen-i cennet gibi râhat-resândur Üsküdâr

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.