Ermeni Hayır İşleri Cemiyeti hakkında resmî yazışmalar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı
2 nci Şube

27 Temmuz 1915 Gelişi ve sevki

29 Temmuz 1915


3 ncü Kolordu Komutanlığı

Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni Cemiyeti hakkında bir yerden elde edilen ve sureti, ilişikte gönderilen mektuba ekli hesap pusulasında yazılı isimler yanında, Tekirdağ’da oturan Ermenilerden hangilerinin olduğunun işaret edilerek bildirilmesi rica olunur.Cemiyetin adı Hayır İşleri Cemiyeti ise de asıl maksadı Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığıdır. Çeşitli vasıtalarla bunun için çalışmak program dâhilindedir. Başkanı, ünlü Mısırlı Bogos Nubar Paşadır. Genel Merkezi Kahire’dedir. Osmanlı ülkesinin muhtelif yerlerinde, Kafkasya’da, Bulgaristan’da, Romanya’da, Amerika’da, Avrupa’nın diğer yerlerinde şubeleri vardır. Bilhassa zenginlerden çok miktarda para alır. Komitelere çok para vermiş olan tüccar takımı bu cemiyete bağlanmıştır. Cemiyetin 1911 bilânçosunda 27.500 küsur Mısır lirası geliri görülmüştür. Halkın kalbini kazanmak için gerçekten hayır işlerinde de hizmet etmektedir.

Cemiyetin Rusçuk ve Şumla Şubesine ait iki adet mektupla ilişik evrakların tercümeleri takdim edilmiştir.

Reşat
Rusçuk’taki Ermeni Hayır İşleri Cemiyeti adına

1 nci Başkan 2 nci Başkan Kâtip
N.Saryat H. G. Papasyan

Adresi

Mısır’da Ermeni Hayır İşleri ve Genel Birliği Merkezine Mad Bey Sokağı - Kahire
Bu mektuba ilişik bulunan isim listesinin tercümesidir.
Aidat veren üyelerden alınan para

Frank S. Frank S.
Hüvünan T.Hüvnanyandan 5 Teonik Papasyan 15
Artin Minasyan 1,25 Yegaparan Zakaryan 24
Mıgırdıç Herotyobnan 1,25 Dikran Malhamyan 12
Arakel Herotyobnan 1,25 Leon Alniyakyan 60
Tatyos Kahveciyan 1,25 Artin Acemyan 12
Kirikor Kuyumcıyan 12 Horhoryan 18
Kalust Kasbaryan 7,50 Kalust Kasbaryan 7,50
K. S. Papasyan 11,25 Kalfayan 36
K. Papasyan 15 Mihran Avedyan 6,25
Hüvnan Hüvnanyan 5 Bardir Asadur 10
Nazret Saryan 30 Bardir Asadur 15
Onik Tarafyan 18 Hüvnan Hüvnanyan 5
Dikran Manisyan 12 Artin Agopyan 9
Karabet Berberyan 6,25 Barur Azadur 5
Karabet Sıvacıyan 12 Mehran Avadesyan 1,25
Matyos Hekimyan 2,50 Ohannes Ohannesyan 2
Heryak Papasyan 30 Melkeni Otrafyan 12
Ohannes Bezdikyan 3,75 Karabet Sıvacıyan 3
Aristaki Karabetyan 30 Karabet Sıvacıyan 3
Aristaki Karabetyan 60 Hayk Cezayirliyan 1,25
Yegaparan Manimyan 5 Hüvnan Hüvnanyan 5
Yegaparan Zakaryan 12 Hemayak Karabetyan 12
Mehran Avedimyan 1,25 Hemayak Karabetyan 12
Tomas Şişmanyan 1,25 Agop Acemyan 2
Melkez Ohçaturyan 1,25 Hünan Ohannesyan 2
Artin Minasyan 1,25 M. Talfuni 1,30
Mativi Kahveciyan 1,25 P. Mezulçiyan 15
Haçik Karabetyan 6 T. Papasyan 7,50
Artin Agopyan 9 Hemparson Kitapcıyan 18
Arakel Artinyan 1,25 N. Kitapcıyan 11
Sirdan Artinyan 1,25 Arslanyan Biraderler 30
Melkez D. Sarafyan 12 Leon Giridyan 7,50
Karabet Sıvacıyan 6 Melkez Usrafyan 24
Feçtaryan 2 N. Kesdunyan 36
İstepan İstepanyan 2,50 Hemparson Kesdunyan 36
N. Saryan 90 G. Ohannesyan 10
Şerak Papasyan 60 K. S. Papasyan 15
Hırant Papasyan 90 Artin Garsiyan 60
Vaganyak Kuyumcıyan 90 Onik Tarafyan 18
Leon Küdyan 15 1320,5
Yegapren Arslanyan 60
13 Ocak 1915 Şumla Tercüme edilmiş şekli


Kahire’de M. Antranikyan Efendiye

Paskalyada oynanan tiyatronun geliriyle, aylık aidatlardan oluşan toplam gelir, dört - beş yüz franktan ibarettir. Şu halde, buradan para gönderilmesi mümkün değildir. Bizim Bulgar piyasasında Ajyo1 fiyatı çok yüksektir. Ajyo yüzde otuza kadar yükselmiş ve bankalarla postalar para kabul etmemeğe başlamıştır. Havâle olarak gönderilmesine de imkân bulunamadı. Marat Efendi, Mutemedyan vasıtasıyla da havâleyi yapamadı. Bundan dolayı İstanbul’a da gönderemedik. Eldeki paranın ne şekilde gönderileceği veya kullanılacağı hakkında bize kolaylık ve yol göstermenizi rica ederiz. Mümkünse Marat Efendi, Mutemedyan’a bir defa daha müracaat ediniz. Kendisi belki bize bir kolaylık gösterebilir. Saygılarımızın kabulünü rica ederiz.

Ermeni Hayır İşleri
1 nci Başkan Kahire Genel Birliği 2 nci Başkan Kâtip
D. Vuskeriçyan Şumla Şubesi V. Haçaturyan

Adresi

Mısır Kahire’de Mada Bey Sokağında 33 Numarada Hayır İşleri Ermeni Genel Birliği Veznedarı

M. Antranikyan Efendiye

Diğer
2

Ermeni Hayır İşleri Genel Birliği Rusçuk Şubesi

Numara Rusçuk 16 Ocak 1915
24

Kahire’de Merkez Ermeni Hayır İşleri Genel Birliği Cemiyeti Başkanı Bogos Nubar Paşaya

Geçen seneki hesap özetleri ilişikte sunulmuştur. Bir adet de cemiyet mensuplarının isimleriyle aylık aidatlarını gösteren defter eklenmiştir. Hesap özetleri, geçen senede, bilinen gayretimizi gösterir. Daha önce, genel merkeze bilgi verildiği üzere merkezimizde değişiklik yaparak, işleri düzeltmek için elden geldiği kadar çalışılmıştır. Genel merkezden gönderilen yirmi adet genel emrin gelmesini arz ediyor ve çok teşekkürlerimizi ve mutluluğumuzu belirtiyorum. Elimizde bulunan paranın nereye gönderileceği hakkındaki emrinizi beklerken, saygılarımızı sunarız.

Bu mektuba bağlı hesap özetlerinin tercüme sureti:

Hesap Özetleri
Ermeni Hayır İşleri Genel Birliği Rusçuk Şubesi
31 Aralık 1914

Gelirler Frank S Giderler Frank S
Geçen seneden kalan 25,85 Posta ve pul 2,75
Üye gelirlerinden 1320,05 Matbaa gideri 15
Giriş ücretlerinden 18,75 Oda için masraf 2
Piyangodan 174 Kutulara masraf 7,50
Gazete abonesinden 6 Çerçeve masrafı 2
Gezdirilen yardım kutusundan 155,45 Mühür masrafı 5
Hazırlanan rozetlerden 0,50 Kutulara kilit masrafı 2
1700,60 İstanbul’a 3 defa
Mandapostla gönderilen 580
Gönderilen paranın akçe farkı 79,90
Mevcut sandık 1004,45
1700,60
Ermeni Hayır İşleri
1 nci Başkan Kâtip Veznedar
N. Saryan Hırant K. Papasyan S. Vartanyan


Ermeni Hayır İşleri

Kahire Genel Birliği

Rusçuk Şubesi
3 ncü Kolordu Komutanlığı
Sayı
243
Tekirdağ’dan
29 Ağustos 1915
Başkomutanlığa

29 Temmuz 1915 tarih ve 2 nci Şube 6514 numaralı emir yazınıza cevaben arz edilen yazı.

Ermenistan’ın kurtarılması ve bağımsızlığı için kurulmuş olan Ermeni Cemiyeti hakkında gönderilen pusulada isimleri yazılı şahıslar hakkında yerel idare ve diğer birimlerle yapılan soruşturmada, söz konusu şahıslardan, Tekirdağ’da bulunanlarla bulunmayanların isimleri hizasına kırmızı mürekkeple işaret konulmuş ve zikredilen defter, gerekenin yapılması için Ek’te sunulmuştur.

3 ncü Kolordu Komutan Vekili
Tuğgeneral