Doğalgaz kullanım bedellerinin ödenmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
1 Mayıs 2023 PERŞEMBE
Sayı: 32177

CUMHURBAŞKANI KARARIKarar No: 7184


Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin tüketeceği doğal gazın bir kısmının veya tamamının ücretsiz olarak temin edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


30/4/2023 TARİHLİ VE 7184 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR


Amaç ve kapsam
Madde 1

f1. Bu Karar; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin tüketeceği doğal gazın bir kısmının veya tamamının ücretsiz olarak temin edilmesi amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (BOTAŞ) görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için hazırlanmıştır.

Uygulamaya ilişkin hususlar
Madde 2

f1. Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin doğal gaz tüketimleri için 24/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31/5/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmaz. 20/3/2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki tüketim miktarlarından sadece otuz günlük tüketim miktarı bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
f2. Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 Sm3’e kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli alınmaz.
f3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı, BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınmak suretiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenir.

Görevlendirme bedeline ilişkin hususlar
Madde 3

f1. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında yer alan tüketime ilişkin olarak dağıtım şirketlerince BOTAŞ’a bildirilen miktara tekabül eden cari ay BOTAŞ Doğal Gaz Satış Tarifesi üzerinden hesaplanan gaz bedeline KDV eklenmek suretiyle görevlendirme bedeli hesaplanır.
f2. Bu madde kapsamında tespit edilen tutar görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten BOTAŞ’a ödenir.

Denetim ve inceleme
Madde 4

f1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kapsamında inceleme yapmaya Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı yetkilidir.
f2. Bu Karar kapsamında yapılan iş ve işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler görevlendirme incelemelerine sunulmak üzere muhafaza edilir ve inceleme esnasında talep edilmesi halinde denetim elemanlarının bilgisine sunulur.
f3. Bu Karar kapsamında doğan görevlendirme bedelinin hesaplanmasında BOTAŞ’m muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınır.
f4. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun olarak yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görevlendirme bedeli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi halinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir ancak BOTAŞ tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti halinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BOTAŞ’a ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.

Yürürlük
Madde 5

f1. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 6

f1. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı müştereken yürütür.


Kaynak: "7184 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki Karar" (PDF). resmigazete.gov.tr. 1 Mayıs 2023. 1 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.