Divitçizade Şeyh Mehmet Talib Efendi Cami/Sultan I. Mahmud Cami tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şehriyâr-ı zî-himem hâkân-ı ferhunde-şiyem
Pâdişâh-ı pür-kerem Sultân-ı dîn Mahmûd Hân

Gûş idince bu mu’allâ ma’bed-i feyz-âverin

İnhidâma meylini ol dâver-i çarh-âsitân

Bî-bedel tecdîd ü imârına fermân eyleyüp
Eyledi Şeyh-i Devâtî rûh-i pâkin şâdumân

Ol makâm-ı lâmiü’l-envârı zîbâ tarh ile
Oldu bir nev-câmi’-i pâkîze-i feyz-âşiyân

Ol şehinşâh-ı kerâmet-kârı böyle nev-be-nev
Nice âsâra muvaffak ide Hayy u Muste’ân

Yek kalemle yazdı Ni’met bendesi târîhini
Kıldı ihyâ bu müzeyyen câmi’i Mahmûd Hân 1162 (1748-49)