Dürr-i Deryâ-yi Maânî Genc-i Pinhan Noktadır

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
—2—


MurabbaDürr-i deryâ-yi maânî genc-i pinhan noktadır
Feyz-i envâr-ı Hudâ cân içre cânan noktadır
Kenz-i esrâr-ı îlâhî ilm ü irfan noktadır
Harf-ı Bismillâh ile âyât-ı Itu r’ân noktadır

Nokta-i kudret idi nûr-i Muhammed Mustafâ
Oldu ol nokta ezel bezminde mir’ât-ı Hudâ
Nokta aşk u nokta âşık nokta dîdar-ı lika
Nokta sâcid nokta mescud nûr-i îman noktadır

Noktadır Levlâk levlâk sırrın izhâr eyleyen
Noktadır Ahmed nurunda hatm-ı esrâr eyleyen
Noktadan var eyledi âlemleri var eyleyen
Kâf ü nûnun aslı oldur sun’-i Rahman noktadır

Nokta arş ü nokta kürsî nokta eflâk nokta mâh
Nokta encüm nokta hurşid noktadır Fazl-ı İlâh
Noktadır çeşmin içinde eyleyen her dem nigâh
Nûr-i dîden nerkis-i çeşm içre mestan noktadır

Kabza-i hâk katre-i ab noktadır bâd ile nâr
Noktadır nur nokta a’zâ noktadır çeşm âşikâr
Nakş-ı hüsnü nokta-i elvân idüb perverdigâr
Sürh-i leb çeşm-i siyah hâl-i zenahdan noktadır

Noktadır levh-i cemâlin noktadır, hatt u rakam
Zülf ü ebrû ile müjgân oldu yedi hat âlem
Ma’ni-i Ümmlkitâb’ı yazdı vech üzre kalem
Hakk-ı menşûr-i İlâh vechinde burhan noktadır

Dür dişin otuz iki nokta lebin mercânıdır
Nefha-i Îsâ kelâmın mürdenin ol cânıdır
Bâde-i ayn-ül- hayâtın çeşm-i pâkin kânıdır
Çeşme-i kudret dehânın âb-ı hayvan noktadır

İki nokta nûr-i dîde üç huruf lebler lisan
Mahz-ı Hayder’den kitâbın bezi eder âyet dehan
Noktalar seyrân eder levh-i lisân eyler beyan
Çar kitâb oldu kelâm içinde mihman noktadır

İlm-i hikmet sırr-ı vahdet noktadır dedi selef
Noktadır nûr-i hakikat mîr-i taht-ı Men aref
Taht-ı bâda noktayım dedi Ali Şâh-ı Necef
Bâ-i Bismillâh-i Rahman Şâh-ı Merdan noktadır

Hüsn içinde noktadır Hulk-ır- Rızâ aynelyakin
Nokta-i bâ-i belâdır Kerbelâ’da Şâh-ı din
Noktadır Bâkır ki nûr-i çeşm-i Zeynelâbidin
Ca’fer-i Kâzım Rızâ şah-ı Horâsan noktadır

Nokta-i nûr-i nebiden ma’din-i takvâ Takî
Mahzen-i ilm-i ledünde noktadır nûr-ı Nakî
Askeri’den noktanın sırrın bilen bilir Hak-ı
Mehdi’dir ayn-ı hidâyet kutb-i devran noktadır

Nokta-i tâc-ı serimdir çârdeh-i Ma’sûm pâk
Çâker-i Âl-i abâyım hâkipây-i sîneçâk
Bâb-ı Hayder’de Kasîmî dâim ol hâk ile hâk
Şîr-i Hak Şâh-ı velâyet Fazl-ı Yezdan noktadır