Dîvânü Lugâti't-Türk/Dizin/P

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
4587 pamuk pamuk,I, 380;III, 346
4588 pars yırtıcı bir hayvan; Türkler'in onikili y ıllarından 611-1.I, 344, 346 bkz> bars
4589 partu üste giyilen hırka, pardesü·I, 416 bkz>bertü
4590 pat cibre, her nesnenin çöküntüsü.I, 319
4591 pat ses ifade eden kelime· I, 319, 320
4592 patlamak kolalamak, mayalı bir tortu ile tortulamak,III, 291 bkz> batlamak
4593 pat tüşmek ağır bir şey düşerken ses çıkarmak· I, 320
4594 pekmes pekmez, I, 448 bkz> bekmes
4595 perçem alâmet, belge,I, 483 bkz> beçkem
4596 pışıg pişmiş.I, 372, 373, 379, 455;II,124; III, 23, 321 bkz> p ışık
4597 pışıg kerpiç pişmiş kerpiç, tuğla, kiremit· I, 373, 455
4598 pışıglamak pişirmek· III, 335, 336
4599 pışık pişmiş·I, 379;III, 23 bkz> pışıg
4600 pışmak pişmek, olmak, kımız tulumıınu olması için sallamak.I, 169;II, 12,120; III, 321, 382
4601 pışrılmak pişirilmek. III, 32
4602 pışurmak pişirmek, II, 78
4603 pis pis, dağar ve tulum gibi şeylerin dibinde kalan çöküntü, tortu· I, 328
4604 pistik egrilmek üzere hazırlanmı;, atılmış pamuk sümeği· I, 476 bkz> bistik
4605 pistik fitil· I, 476 bkz> bistik
4606 porsmuk porsuk· III, 417 bkz> porsuk
4607 porsuk porsuk·III, 417 bkz> porsmuk
4608 pov bayatsımak veya kokuşmak sonu ekmek üstünde beliren ye şillik. III, 129
4609 pötürmek sağlam hale koymak ispat etmek· II, 72, 73 bkz> bütürmek
4610 pus sis, duman· III, 124 pusarmak pusarmak, sislenmek· II, 78
4611 pus bolmak puslanmak, duman |nmek· III, 124
4612 pusmak pusu kurmak, pusuya girmek, I, 434; II, 10 bkz> püsmek
4613 pusug pusu· I, 372, 407 bkz> püsüg
4614 pusuglug pusu kuran· I, 496 § pusuglug yag ı; pusu kuran düşman· I, 496
4615 pusukmak pusuya girmek, II, 116
4616 pusuşmak birbirine pusu kurmak·II, 101
4617 puşak kederli. I, 154, 378 bkz> buşak, buşgan
4618 puşmak sıkılmak (can), usanmak· I, 373;II, 12, 145; III, 262 bkz> bu şmak
4619 puşug can sıkıntısı· I, 373 bkz> buşug
4620 pürçek insanın kâkülü, perçeml, atın perçemi. I, 476
4621 pürçeklenmek pürçeklenmek, yelesi çıkmak, kâkül (perçem) çıkmak· II, 276
4622 pürkürmek bulutlanmak, bürünmek; püskürmek, f ışkırmak.II, 170, 171
4623 pilrlenmek tomurcuklanmak, filizle^mek. II, 237, 238
4624 püsmek pusu kurmak; çok dövmek, I, 385; II, 10 bkz> pusmak
4625 püstüli karapazı denilen, yenilen bir ot·I, 451 bkz> büsteli
4626 püsüg pusu,I, 385 bkz> pusug
4627 püşkel yufka, pide glbl ince ekmek, çörek·I, 481 bkz> büskeç