Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Madrid civarındaki harb şiddetle devam ediyor

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Madrid civarındaki harb şiddetle devam ediyor
Separator.jpg
İtalya Balear adalarına istiklâl temin etmek için çalışıyormuş
Separator.jpg

Madrid 31 (A.A.) – Hükûmet kuvvetlerinin sağ cenahı, altı kilometro ve sol cenahı da 15 kilometro kadar ilerlemiştir. Bu ilerleme perşembe günü Madridin cenubunda icra edilmiş olan büyük taarruz sayesinde elde edilmiştir. Cuma günü, hükûmet kuvvetleri elde etmiş oldukları mevzileri tahkim etmişlerdir. Bu kuvvetler, Torrojon de Velasconun ihata hareketini ikmal etmişlerdir. Buradaki asiler, kilisenin çan kulesine çıkmışlardır. Madrid - Aranjuez demiryolunda zırhlı trenlerin serbestçe sefer etmeleri temin edilmiştir.

Cumhuriyetçiler, şimdi bütün gayretlerini sabahtanberi top ateşine tutmuş oldukları Naval Carneraya tevcih etmişlerdir.

Hükûmetçilerin muvaffakiyetleri

Paris 31 (A.A.) – Aranhuez cephesinde, hükûmetçiler asilerin Toledo ile Aragoze arasındaki taarruzuna mâni olmağa karar vermişler ve buna muvaffak olarak hatta bir miktar ilerlemişler ve bazı müsaid mevziler işgal etmişlerdir.

Asiler gayretlerini, Madridi Andalozyanın doğusuna bağlıyan demiryolunun nâzımı bulunan Algadar ve Kastille Hes istasyonlarına doğru tevcih etmektedirler. Milis kuvvetleri bu hatları kurtartmışlardır. Sesene demiryolu istasyonunun alınması sayesinde yol tamamen kurtarılmıştır. Doğuya doğru olan yol da şimdi kullanilabilmektedir. Halbuki birkaç gün evvel vaziyet böyle değildi.

Katalonyaya ilk hücum

Paris 31 (A.A.) – Cerbereden Radyo ajansına bildirildiğine göre, nasyonalist harb gemileri, şimalî Katalonyada Nozas körfezine girmişler ve asker ihracına teşebbüs etmişlerdir. Bu harekete mümanaat etmek istiyen bir topçeker derhal batırılmıştır. Sahilde başlıyan muharebe, hâlâ devam etmektedir. Bu mıntakadaki bütün milisler derhal vaziyetten haberdar edilmiştir. Yakın sahil boyuna bütün köyler ışıklarını söndürmüştür. Katalonya ile irtibat kesilmiş bir haldedir. Cerbereden kalkan ekespres Port-Bou İspanyol garına girememiştir.

Nazırlar Madridden ayrıldılar

Paris 31 (A.A.) – Radia-la-Corroqneun şayanı itimad rivayetlere istinarodan maada diğer bütün hükûmet azaları bir daha dönmemek üzere hükûmet merkezinden ayrılmışlardır.

Balear adaları müstakil mi olacak?

Brüksel 31 (Hususî) – Romadan bildirildiğine göre, İtalya hükûmeti İspanyaya aid Balear adalarında reyiâm yapılmasını istemiştir. Balear adaları halkı muhtariyet ilân etmek arzusunu izhar ettiklerinden, İtalyan hükûmeti reyiâmın serbestçe icrasını temin için bu adalara harb gemileri göndermeğe karar vermiştir.

İhtilâlcilerin tebliği

Salamanque 31 (A.A.) – İhtilâlciler tarafından tebliğ edilmiştir:

Oviedo etrafındaki tathir harekâtı muvaffakiyetle icra edilmiştir. Nasyonalist kuvvetler, Soviedo kasabasını işgal ve hükûmetçilerin bütün taarruzlarını tardetmişlerdir. Madridin cenub cephesinde icra edilen harekât Cueva kasabasının işgalile neticelenmiş ve düşman, kasabayı terke mecbur olmuştur. Soria mıntakasında nasyonalist kuvvetleri, 3 kilometro ilerlemiştir.

Fransız komünistlerle sosyalistlerinin bir müracaati

Paris 31 (A.A.) – Komünist fırkası, sosyalist fırkasına bir mektub göndererek, her iki fırkanın müştereken M. Leon Blume müracaat ederek İspanya aleyhindeki ablukanın kaldırılması hakkında diğer memleketler nezdinde teşebbüslerde bulunmasını ve halk kütlelerinin İspanyaya karşı tesanüdlerini daha müessir bir şekle sokmak için gayret sarfeylemesini ve asilere silâh ve mühimmat gönderilmesine mâni olmasını rica etmesi teklifinde bulunmuştur.

Madridde bir facia

Madrid 31 (A.A.) – Dün öğleden sonra Getafe sokaklarında oynamakta olan yetmiş mektebli çocuk asi tayyerelerin attıkları bombaların tesirile ölmüş ve daha birçok çocuk ta yaralanmıştır. Tayyarelerin bombalarının hedefi bittabi bu çocuklar değil fakat Getafede milisleri taşımakta olan kamyonlar idi.

Madrid cephesindeki Royter muhabiri bu haberi verdikten sonra şunları da ayrıca ilâve etmektedir:

"Sırtı yaralı, ufak çocuğunu omuzları üzerinde taşıyan bir baba yüzünün alt kısmı kopmuş iki yaşında bir kızı kollarında götüren bir ana gördüm ve bir kamyonun içine doldurulmuş vücud parçaları arasında kendi çocuklarını arayıp bulmıya çalışan analar, babalar gördüm."

Bir sovyet vapuru ihtilâlciler tarafından araştırıldı

Moskova 31 (A.A.) – Hamburgdan Batuma gitmekte olan Sovyet Deniestr vapuru Cebelitarık boğazından geçerken İspanyol asi kruvazörü Almiranto Cervera tarafından araştırmıya maruz kalmıştır. Dniestr vapuru bu kuvvet istimaline karşı koymıyarak asilerin keyfi muamelesine mümaşat etmiştir.