Bahçe kazasında çıkan olaylar ve Cebel-i Bereket sancağına acilen asker gönderilmesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bahçe kazasında çıkan olaylar ve Cebel-i Bereket sancağına acilen asker gönderilmesi
Bahçe kazasında çıkan vahim olaylara karşı Mutasarrıflık'tan asker talebinde bulunan kaymakama, Islahiye halkından asker toplama ve tarafların ileri gelenlerine nasihatte bulunma gibi tedbirler önerildiği; ancak sancağın genel durumu Hükûmet merkezinin Ermenilerin istila tehdidi altında olacak kadar kötü ve can kaybı da çok olduğundan, Cebel-i Bereket sancağına acilen askerî yardım gönderilmesi gerektiği (Tarih: 16 Nisan 1909) (DH. MKT. PRK, 2826/95)

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Erzin
Sevk Numarası: 93

Gayet müsta‘celdir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bahçe Kaymakamlığı'ndan şimdi alınan telgrafda Hıristiyan hâneleri yanmakda ve ahali yekdiğerini kesmekde olup serî‘an asker yetişdirilmezse umum kaza ahali-i Müslimesi'nin tehlike ve muhasara altında olduğu bildirilmiş ve burası oraya değil kendisine bile yarayacak bir kudreti gayr-ı haiz bulunmuş olduğundan icab ederse nef[î]r-i âm tarîkıyla İslahiye ahalisinin de muâvenete müracaatla ve Ermeniler tarafından tecavüz vuku bulmadıkça zinhâr tecavüzden tevakkî ile tecavüz vuku‘unda mukabele eylemesi ve yağma ve harîk ve bilâ-sebeb katl gibi şeylerden tarafeyn mu‘teberânına nesâyih-i müessire ifasıyla kat‘iyyen tevakkî olunması cevaben mezkûr kazaya ve ta‘mimen diğerlerine bildirilmiş ve livânın umumiyetle hâli ağlanacak dereceleri bularak telefât pek çokça ... vusûlü ve hükûmet merkezinin Ermeniler tarafından istilası melhûz olduğundan serî‘an asâkir-i nizâmiye ve bugün İskenderun'dan nef[î]r-i âm tarîkıyla teslîh olunabilecek bir kuvvetin muntazaman sevki istirhâm ve makine başında cevaba intizâr olunur. Fermân.

Fî 3 Nisan sene [1]325

Mutasarrıf
Vasıf[1]

  1. Doğrusu "Âsaf" olmalıdır.